О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 235 по Протокол № 32/15.04.2022 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-36/20.01.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

Земеделски поземлен имот с площ от 10 436 кв.м, съставляващ идентификатор 58485.20.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пристое, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Изоставено трайно насаждение”, Местност „Каваклък”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 58485.20.120, 58485.40.38, 58485.20.14 и 58485.20.122.

Търгът ще се проведе на 09.02.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 15 935.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 07.02.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.