О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 398 по Протокол № 46/20.06.2023 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-196/07.07.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем   на следните общински имоти, а именно:

  1. Поземлен имот с площ от 52 660 кв.м съставляващ идентификатор 30137.9.20 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново, НТП „Друг вид трайно насаждение”, местност „Коджа кору”, категория ІІІ. Търгът ще се проведе на 27.07.2023 г. от 13.00 часа с първоначална цена 70.00 лв/дка за срок от пет години.
  2. Поземлен имот с площ от 16 000 кв.м съставляващ идентификатор 06094.33.2 по кадастралната карта на село Браничево, община Каолиново с, НТП „Нива”, местност „Балабан”, категория VІ. Търгът ще се проведе на 27.07.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена 70.00 лв/дка за срок от пет години.
  3. Помещение със застроена площ от 9 кв.м, находящо се в северната част на автоспирка село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 27.07.2023 г. от 14.00 часа с първоначална цена 15.00 лева на месец за срок от десет години.

4.Помещение – целия втори етаж, с площ от 323 кв. м от нежилищна сграда с ЖБК на два етажа със застроена площ от 323 кв.м, РЗП с площ 646 кв.м, построен в УПИ VІІІ от квартал 75 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 27.07.2023 г. от 14.30 часа с първоначална цена 250.00 лева на месец за срок от десет години.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 24.07.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.