О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-57/19.07.2023 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ VІІІ-347, кв. 7 по плана на град Каолиново, с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образува нов – УПИ VІІI-347 от кв. 7 и се запазва предназначението на новообразувания имот – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът се намира в стая № 20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново