О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-41/31.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-24 от 31.05.2024 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за за УПИ IX-207, УПИ III-201, УПИ IV-200, УПИ VIII-207, УПИ X-206, кв. 38, по плана на с. Браничево, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – IX-207, УПИ III-201, УПИ IV-200, УПИ VIII-207, УПИ X-206, кв. 38, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.