О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-43/14.06.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-28 от 14.06.2024 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV-1, УПИ V-1, УПИ VI-418, кв. 34, по плана на с. Пристое, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ IV-1, УПИ V-432, УПИ VI-418, кв. 34, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.