О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-31/11.03.2019 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-16 от 11.03.2019 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/, в следния териториален об

Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ III, УПИ IV и УПИ V от кв. 55, по плана на с. Пристое, община Каолиново с цел обединяване на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразувания имот – УПИ III, в кв. 55 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.