О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-44/23.05.2018 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-19 от 23.05.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на  плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-111, от кв.28,  по плана на село Наум, община Каолиново с цел подялба на поземления имот, като се образуват два нови УПИ I-111а и УПИ II-111б в кв. 28 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ