Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 121 по Протокол № 16/30.12.2020 година на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-4/05.01.2021 г. на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 121 по Протокол № 16/30.12.2020 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2020/2021 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

26 Януари 2021 г. от 9.00 часа село Загориче.

26 Януари 2021 г. от 9.30 часа село Средковец.

26 Януари 2021 г. от 10.00 часа село Гусла.

26 Януари 2021 г. от 10.30 часа село Браничево.

26 Януари 2021 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

26 Януари 2021 г. от 11.30 часа град Каолиново.

26 Януари 2021 г. от 12.30 часа село Дойранци.

26 Януари 2021 г. от 13.00 часа село Долина.

26 Януари 2021 г. от 13.30 часа село Лятно.

26 Януари 2021 г. от 14.00 часа село Климент.

26 Януари 2021 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

26 Януари 2021 г. от 15.00 часа село Пристое.

26 Януари 2021 г. от 15.30 часа село Сини вир.

26 Януари 2021 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 22.01.2021 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Таблица

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 111 по Протокол № 15/08.12.2020 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-2/05.01.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински незастроени урегулирани имоти, а именно:

  1. Поземлен имот с площ от 1 785 (хиляда седемстотин осемдесет и пет) кв.м, съставляващ УПИ ІІІ (трети) от квартал 73 (седемдесет и три) по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: Улица, извън регулация, УПИ ІV, УПИ І-265 и УПИ ІІ. Търгът ще се проведе на 25.12.2021 г. от 10.30 часа с първоначална цена в размер на 4 800.00 лева.
  2. Поземлен имот с площ от 1 295 (хиляда двеста деветдесет и пет) кв.м, съставляващ идентификатор 18188.9.8 (едно осем едно осем осем точка девет точка осем) по кадастралната карта на село Гусла, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: 18188.9.7, 18188.9.5, 18188.9.9 и 18188.501.72. Търгът ще се проведе на 25.01.2021 г. от 11.30 часа с първоначална цена в размер на 3 600.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 22.01.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

 

НИДА АХМЕДОВ

Кмет на Община Каолиново     

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 101 по Протокол № 13/22.10.2020 година на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-304/23.11.2020 г. на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1, одобрено с Решение № 101 по Протокол № 13/22.10.2020 година на ОбС – Каолиново, където се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2017/2018 г.

Определения за спечелил търга кандидат се задължава да плати наема при сключване на договора за наем.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

15 Декември 2020 г. от 9.00 часа село Загориче.

15 Декември 2020 г. от 9.30 часа село Средковец.

15 Декември 2020 г. от 10.00 часа село Гусла.

15 Декември 2020 г. от 10.30 часа село Браничево.

15 Декември 2020 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

15 Декември 2020 г. от 11.30 часа град Каолиново.

15 Декември 2020 г. от 12.30 часа село Дойранци.

15 Декември 2020 г. от 13.00 часа село Долина.

15 Декември 2020 г. от 13.30 часа село Лятно.

15 Декември 2020 г. от 14.00 часа село Климент.

15 Декември 2020 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

15 Декември 2020 г. от 15.00 часа село Пристое.

15 Декември 2020 г. от 15.30 часа село Сини вир.

15 Декември 2020 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 10.12.2020 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 101 по Протокол № 13/22.10.2020 година на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-304/23.11.2020 г. на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1, одобрено с Решение № 101 по Протокол № 13/22.10.2020 година на ОбС – Каолиново, където се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2017/2018 г.

Определения за спечелил търга кандидат се задължава да плати наема при сключване на договора за наем.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

15 Декември 2020 г. от 9.00 часа село Загориче.

15 Декември 2020 г. от 9.30 часа село Средковец.

15 Декември 2020 г. от 10.00 часа село Гусла.

15 Декември 2020 г. от 10.30 часа село Браничево.

15 Декември 2020 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

15 Декември 2020 г. от 11.30 часа град Каолиново.

15 Декември 2020 г. от 12.30 часа село Дойранци.

15 Декември 2020 г. от 13.00 часа село Долина.

15 Декември 2020 г. от 13.30 часа село Лятно.

15 Декември 2020 г. от 14.00 часа село Климент.

15 Декември 2020 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

15 Декември 2020 г. от 15.00 часа село Пристое.

15 Декември 2020 г. от 15.30 часа село Сини вир.

15 Декември 2020 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 10.12.2020 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 Приложение към обявата

ОБЯВА

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-266/01.10.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

– Земеделски имот с площ от 56.503 дка, съставляващ имот № 004004 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Даралък”, Категория III.

Търгът ще се проведе на 20.10.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена 50.00 лева/декар за срок от пет години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 16.10.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-266/01.10.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:
– Земеделски имот с площ от 56.503 дка, съставляващ имот № 004004 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Даралък”, Категория III.
Търгът ще се проведе на 20.10.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена 50.00 лева/декар за срок от пет години.
Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 16.10.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.
За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 61 по Протокол № 7/08.05.2012 г., , чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-220/12.08.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински незастроен урегулиран имот, а именно:

– Поземлен имот с площ от 700 кв.м, съставляващ УПИ VІІІ-162 от квартал 52 по плана на град Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 31.08.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 2 860.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 28.08.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 80 по Протокол № 10/30.06.2020 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-200/28.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

– Терен с площ от 15 кв.м, от северната част на здравна служба село Пристое, съставляващ УПИ ХVІ от квартал 25 по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.

Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена 15.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 14.08.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

 

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 78 по Протокол № 10/30.06.2020  г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-199/28.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински незастроени урегулирани имоти, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 1 440 кв.м, съставляващ УПИ VІІ от квартал 72 по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 10.00 часа с първоначална цена в размер на     3 040.00 лева.

2. Поземлен имот с площ от 350 кв.м, съставляващ УПИ  от квартал 72 по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 10.30 часа с първоначална цена в размер на 2 850.00 лева.

3. Поземлен имот с площ от 2 190 кв.м, съставляващ УПИ ІІ-269б от квартал 26а по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 11.00 часа с първоначална цена в размер на    8 210.00 лева.

4. Поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.292 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 11.30 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.

5. Поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.293 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 12.30 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.

6. Поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.294 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 14.08.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017   г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-183/09.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи (ниви) на 28.07.2020 г. с първоначална цена от 50.00 лева/декар за срок от пет години,  за следните общински поземлени имоти, а именно:

1. Земеделски имот с площ от 56.503 дка, съставляващ имот № 004004 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Даралък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 9.00 часа.

2. Земеделски имот с площ от 24.411 дка, съставляващ имот № 046002 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Къшлалък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 9.30 часа.

3. Земеделски имот с площ от 28.777 дка, съставляващ имот № 046003 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Къшлалък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 10.00 часа.

4. Земеделски имот с площ от 16 000 кв.м, съставляващ идентификатор 18188.30.9 по кадастралната карта на село Гусла, община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Тилтидже”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 10.30 часа.

5. Земеделски имот с площ от 24.520 дка, съставляващ имот № 017002 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 11.00 часа.

6. Земеделски имот с площ от 35.061 дка, съставляващ имот № 016004 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория V. Търгът ще се проведе от 11.30 часа.

7. Земеделски имот с площ от 26.599 дка, съставляващ имот № 017001 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 12.30 часа.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 24.07.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish