Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

ОБЯВА

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-266/01.10.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

– Земеделски имот с площ от 56.503 дка, съставляващ имот № 004004 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Даралък”, Категория III.

Търгът ще се проведе на 20.10.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена 50.00 лева/декар за срок от пет години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 16.10.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-266/01.10.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:
– Земеделски имот с площ от 56.503 дка, съставляващ имот № 004004 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Даралък”, Категория III.
Търгът ще се проведе на 20.10.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена 50.00 лева/декар за срок от пет години.
Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 16.10.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.
За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 61 по Протокол № 7/08.05.2012 г., , чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-220/12.08.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински незастроен урегулиран имот, а именно:

– Поземлен имот с площ от 700 кв.м, съставляващ УПИ VІІІ-162 от квартал 52 по плана на град Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 31.08.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 2 860.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 28.08.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 80 по Протокол № 10/30.06.2020 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-200/28.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

– Терен с площ от 15 кв.м, от северната част на здравна служба село Пристое, съставляващ УПИ ХVІ от квартал 25 по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.

Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена 15.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 14.08.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

 

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 78 по Протокол № 10/30.06.2020  г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-199/28.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински незастроени урегулирани имоти, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 1 440 кв.м, съставляващ УПИ VІІ от квартал 72 по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 10.00 часа с първоначална цена в размер на     3 040.00 лева.

2. Поземлен имот с площ от 350 кв.м, съставляващ УПИ  от квартал 72 по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 10.30 часа с първоначална цена в размер на 2 850.00 лева.

3. Поземлен имот с площ от 2 190 кв.м, съставляващ УПИ ІІ-269б от квартал 26а по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 11.00 часа с първоначална цена в размер на    8 210.00 лева.

4. Поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.292 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 11.30 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.

5. Поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.293 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 12.30 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.

6. Поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.294 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 14.08.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017   г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-183/09.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи (ниви) на 28.07.2020 г. с първоначална цена от 50.00 лева/декар за срок от пет години,  за следните общински поземлени имоти, а именно:

1. Земеделски имот с площ от 56.503 дка, съставляващ имот № 004004 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Даралък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 9.00 часа.

2. Земеделски имот с площ от 24.411 дка, съставляващ имот № 046002 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Къшлалък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 9.30 часа.

3. Земеделски имот с площ от 28.777 дка, съставляващ имот № 046003 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Къшлалък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 10.00 часа.

4. Земеделски имот с площ от 16 000 кв.м, съставляващ идентификатор 18188.30.9 по кадастралната карта на село Гусла, община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Тилтидже”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 10.30 часа.

5. Земеделски имот с площ от 24.520 дка, съставляващ имот № 017002 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 11.00 часа.

6. Земеделски имот с площ от 35.061 дка, съставляващ имот № 016004 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория V. Търгът ще се проведе от 11.30 часа.

7. Земеделски имот с площ от 26.599 дка, съставляващ имот № 017001 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 12.30 часа.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 24.07.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017   г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-183/09.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи (ниви) на 28.07.2020 г. с първоначална цена от 50.00 лева/декар за срок от пет години,  за следните общински поземлени имоти, а именно:

1. Земеделски имот с площ от 56.503 дка, съставляващ имот № 004004 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Даралък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 9.00 часа.

2. Земеделски имот с площ от 24.411 дка, съставляващ имот № 046002 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Къшлалък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 9.30 часа.

3. Земеделски имот с площ от 28.777 дка, съставляващ имот № 046003 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Къшлалък”, Категория III. Търгът ще се проведе от 10.00 часа.

4. Земеделски имот с площ от 16 000 кв.м, съставляващ идентификатор 18188.30.9 по кадастралната карта на село Гусла, община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Тилтидже”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 10.30 часа.

5. Земеделски имот с площ от 24.520 дка, съставляващ имот № 017002 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 11.00 часа.

6. Земеделски имот с площ от 35.061 дка, съставляващ имот № 016004 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория V. Търгът ще се проведе от 11.30 часа.

7. Земеделски имот с площ от 26.599 дка, съставляващ имот № 017001 по КВС на град Каолиново (ЕКАТТЕ 36079), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Саксан”, Категория IV. Търгът ще се проведе от 12.30 часа.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 24.07.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 108 по Протокол № 8/31.05.2016  г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-178/01.07.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

– Помещение (читалище) на един етаж със застроена площ от 260 кв.м,  съставляващ УПИ VІ от квартал 30 по плана на село Браничево, община Каолиново.

Търгът ще се проведе на 21.07.2020 г. от 13.00 часа с

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д

На основание: Решение № 108 по Протокол № 8/31.05.2016 г. на ОбС – Каолиново и чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново

Н А З Н А Ч А В А М

 

Комисия по търга в състав:

Председател: Теодора Минкова – Юрист

Членове: 1. Ахмед Мехмедалиев – Ст. експ. „УС”

2. Ерхан Халил – Гл. спец. „ОССС”

Резервни членове: 1. Ивайло Иванов – Юрисконсулт

2. Недрет Ахмед –  Нач. отдел „ИУТ”

Комисията да подготви и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

– Помещение (читалище) на един етаж със застроена площ от 260 кв.м,  съставляващ УПИ VІ от квартал 30 по плана на село Браничево, община Каолиново.

Търгът ще се проведе на 21.07.2020 г. от 13.00 часа с първоначална цена 250.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 18.02.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение.

НИДА АХМЕДОВ

Кмет на община Каолиново

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 213 по Протокол № 18/31.07.2013 г., Решение № 72 по Протокол № 5/26.02.2016 г., Решение № 495 по Протокол № 46/31.07.2019 г., Решение № 505 по Протокол № 47/31.08.2019 г. и Заповед № РД-15-125/08.05.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове на 02.06.2020 година с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

№ по ред Нача-лен час Идентифика-тор на имот Землище Местност Площ   в кв.м Катего-рия на земята Първона чална цена в лева
1 11.00 72549.9.491 Тодор Икономово До селото 2768 3 2770.00
2 11.30 72549.9.474 Тодор Икономово До селото 1064 3 1060.00
3 12.30 66531.119.306 Сини вир Ясаци зад махалата 1438 3 1800.00
4 13.00 66531.119.220 Сини вир Ясаци зад махалата 1130 3 1400.00
5 13.30 66531.119.217 Сини вир Ясаци зад махалата 4218 3 5300.00
6 14.00 66531.118.221 Сини вир Ясаци/къшла 3617 3 4200.00
7 14.30 68388.26.720 Средковец Кашлък 2878 3 3600.00
8 15.00 68388.26.633 Средковец Кашлък 1866 3 2300.00
9 15.30 68388.26.634 Средковец Кашлък 709 3 900.00
10 16.00 37232.52.3 Климент Зивит тарла 2252 3 1870.00

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 28.05.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish