Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 16.05.2024 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 53 по Протокол № 6/26.03.2024 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-150/25.04.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 16.05.2024 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

общински терен, състоящ се от 75 кв.м, находящо се в УПИ І от квартал 10 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 14.30 часа с първоначална цена 150.00 лева на месец.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 14.05.2024г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

 

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 54 по Протокол № 6/ 26.03.2024 г. и Заповед № РД-15-151/25.04.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

 1. Поземлен имот с площ от 1 125 кв.м, съставляващ УПИ VІІ (седми за общински) от квартал 59 (петдесет и девет) по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: УПИ IIІ – общ., УПИ IV – общ., УПИ V – общ., улица УПИ VIII – общ. и УПИ XI – общ.

Търгът ще се проведе на 16.05.2024 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на   6 115.00 лева.

 1. Поземлен имот с площ от 1 540 кв.м, съставляващ УПИ VIII (осми за общински) от квартал 59 (петдесет и девет) по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: УПИ ХІ – общ., УПИ VII – общ., улица, УПИ ІХ – общ. и УПИ Х – общ.

Търгът ще се проведе на 16.05.2024 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 8 370.00 лева.

 1. Поземлен имот с площ от 959 кв.м, съставляващ УПИ ІX (девети за общински) от квартал 59 (петдесет и девет) по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: От двете страни улици, УПИ X – общ. и УПИ VIII – общ.

Търгът ще се проведе на 16.05.2024 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на  5 212.00 лева.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 14.05.2024 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 237 по Протокол № 32/ 15.04.2022 г., Решение № 418 по Протокол № 48/07.08.2023 г и Заповед    № РД-15-113/04.04.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

О Б Я В А 

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 237 по Протокол № 32/ 15.04.2022 г., Решение № 418 по Протокол № 48/07.08.2023 г и Заповед    № РД-15-113/04.04.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

 1. Поземлен имот с площ от 814 кв.м, съставляващ УПИ IV от квартал 12 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: Улица, УПИ I и УПИ III.

Търгът ще се проведе на 23.04.2024 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 6 058.00 лева.

 1. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 1 110 кв.м, съставляващ УПИ IX от квартал 47 по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: От двете страни улици, извън регулация, УПИ VIII – 249 и УПИ VII – 249.

Търгът ще се проведе на 23.04.2024 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 4 880.00 лева.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 22.04.2024 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

 

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 55 по Протокол № 6/26.03.2024 година и Заповед № РД-15-105/27.03.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 55 по Протокол № 6/26.03.2024 година и Заповед № РД-15-105/27.03.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

 1. Поземлен имот с площ от 3 409 кв.м, с идентификатор 73554.20.31 находящо се в село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, местност „ТАШЛАР ЕКИНЛИК“, категория на земята 4 (четвърта).

Търгът ще се проведе на 16.04.2024 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на

6 990.00 лева.

 1. Поземлен имот с площ от 1 671 кв.м, с идентификатор 72549.43.560 находящо се в село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, местност „ДО СЕЛОТО“, категория на земята 3 (трета).

Търгът ще се проведе на 16.04.2024 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на    5 980.00 лева.

 1. 3. Поземлен имот с площ от 1 570 кв.м, с идентификатор 43.559 находящо се в село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, местност „ДО СЕЛОТО“, категория на земята 3 (трета).

Търгът ще се проведе на 16.04.2024 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на    5 620.00 лева.

 1. Поземлен имот с площ от 2 625 кв.м, с идентификатор 72549.43.556 находящо се в село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, местност „ДО СЕЛОТО“, категория на земята 3 (трета).

Търгът ще се проведе на 16.04.2024 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на    7 640.00 лева.

 1. Поземлен имот с площ от 1 106 кв.м, с идентификатор 72549.19.509 находящо се в село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, местност „ПОМАК ЯНЪ“, категория на земята 3 (трета).

Търгът ще се проведе на 16.04.2024 г. от 15.30 часа с първоначална цена в размер на    3 880.00 лева.

 1. Поземлен имот с площ от 1 806 кв.м, с идентификатор 72549.19.508 находящо се в село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, местност „ПОМАК ЯНЪ“, категория на земята 3 (трета).

Търгът ще се проведе на 16.04.2024 г. от 16.00 часа с първоначална цена в размер на    6 470.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 12.04.2024 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

О Б Я В А   На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 52 по Протокол № 6/26.03.2024 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-104/27.03.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

О Б Я В А   На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 52 по Протокол № 6/26.03.2024 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-104/27.03.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 16.04.2024 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

помещение и коридор със застроена площ от 22.40 кв.м, находящо се в автоспирка село Браничево, община Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 50.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 12.04.2024г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Обява за наем на пасища

О Б Я В А

 

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 44 по Протокол № 5/16.02.2024 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-71/28.02.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 44 по Протокол № 5/16.02.2024 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2023/2024 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

19 Март 2024 г. от 9.00 часа село Загориче.

19 Март 2024 г. от 9.30 часа село Средковец.

19 Март 2024 г. от 10.00 часа село Гусла.

19 Март 2024 г. от 10.30 часа село Браничево.

19 Март 2024 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

19 Март 2024 г. от 11.30 часа град Каолиново.

19 Март 2024 г. от 12.30 часа село Дойранци.

19 Март 2024 г. от 13.00 часа село Долина.

19 Март 2024 г. от 13.30 часа село Лятно.

19 Март 2024 г. от 14.00 часа село Климент.

19 Март 2024 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

19 Март 2024 г. от 15.00 часа село Пристое.

19 Март 2024 г. от 15.30 часа село Сини вир.

19 Март 2024 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 15.03.2024 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Обява за наем на пасища

О Б Я В А

 

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 44 по Протокол № 5/16.02.2024 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-71/28.02.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 44 по Протокол № 5/16.02.2024 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2023/2024 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

19 Март 2024 г. от 9.00 часа село Загориче.

19 Март 2024 г. от 9.30 часа село Средковец.

19 Март 2024 г. от 10.00 часа село Гусла.

19 Март 2024 г. от 10.30 часа село Браничево.

19 Март 2024 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

19 Март 2024 г. от 11.30 часа град Каолиново.

19 Март 2024 г. от 12.30 часа село Дойранци.

19 Март 2024 г. от 13.00 часа село Долина.

19 Март 2024 г. от 13.30 часа село Лятно.

19 Март 2024 г. от 14.00 часа село Климент.

19 Март 2024 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

19 Март 2024 г. от 15.00 часа село Пристое.

19 Март 2024 г. от 15.30 часа село Сини вир.

19 Март 2024 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 15.03.2024 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

О Б Я В А   На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 42 по Протокол № 5/16.02.2024 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-70/28.02.2024 година на Кмета на Община Каолиново.         

О Б Я В А

 

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 42 по Протокол № 5/16.02.2024 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-70/28.02.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 21.03.2024 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

общински терен, състоящ се от 25 кв.м, находящо се в УПИ І от квартал 32 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 50.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 15.03.2024 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 430 по Протокол № 49/15.09.2023 година, Решение № 431 по Протокол № 49/15.09.2023 година и Заповед № РД-15-60/19.02.2024 година на Кмета на Община Каолиново.  

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 430 по Протокол № 49/15.09.2023 година, Решение № 431 по Протокол № 49/15.09.2023 година и Заповед № РД-15-60/19.02.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:
1. Поземлен имот с площ от 1 400 кв.м, с идентификатор 30137.204.84 находящо се в село Загориче, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, местност „ПАРЦЕЛИ“, категория на земята 3 (трета), при граници и съседи: 30137.204.52, 30137.204.81, 30137.204.83, 30137.501.332. Търгът ще се проведе на 07.04.2024 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 4 190.00 лева.
2. Поземлен имот с площ от 3 001 кв.м, с идентификатор 58485.45.15 находящо се в село Пристое, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, местност „КЪШЛАЛЪК“, категория на земята 3 (трета), при граници и съседи: 58485.45.16, 58485.45.9, 58485.45.10. Търгът ще се проведе на 07.03.2024 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 5 910.00 лева.
3. Поземлен имот с площ от 1 898 кв.м, с идентификатор 36079.92.1 находящо се в град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, местност „ХАРМАН“, категория на земята 3 (трета), при граници и съседи: 36079.80.9901, 36079.92.112, 36079.93.31, 36079.92.3. Търгът ще се проведе на 07.03.2024 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 3 880.00 лева.
4. Поземлен имот с площ от 4 150 кв.м, съставляващ УПИ III-592 от квартал 16 находящо се в село Омарчево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), при граници и съседи: От трите страни улици, УПИ II, УПИ IV. Търгът ще се проведе на 07.03.2024 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 11 565.00 лева.
5. Поземлен имот с площ от 1 083 кв.м, с идентификатор 18188.501.33 находящо се в село Гусла, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), при граници и съседи: 18188.7.12, 18188.501.36, 18188.501.36, 18188.501.32. Търгът ще се проведе на 07.03.2024 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 3 427.00 лева.
6. Поземлен имот с площ от 3 744 кв.м, с идентификатор 36079.80.54 находящо се в град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи: 36079.80.42, 36079.80.55, 36079.80.9901, 36079.20.42, 36079.80.46, 36079.80.45. Търгът ще се проведе на 07.03.2024 г. от 15.30 часа с първоначална цена в размер на 15 300.00 лева.
7. Поземлен имот с площ от 555 кв.м, с идентификатор 36079.80.53 находящо се в град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи: 36079.80.9901, 36079.80.40, 36079.20.42. Търгът ще се проведе на 07.03.2024 г. от 16.00 часа с първоначална цена в размер на 2 268.00 лева.
Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 05.03.2024 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.
За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 27 по Протокол № 4/15.01.2024 година на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-31/15.01.2024 година на Кмета на Община Каолиново.        

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 27 по Протокол № 4/15.01.2024 година на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-31/15.01.2024 година на Кмета на Община Каолиново.

Комисията да подготви и проведе търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 27 по Протокол № 4/15.01.2024 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2023/2024 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

30 Януари 2024 г. от 9.00 часа село Загориче.

30 Януари 2024 г. от 9.30 часа село Средковец.

30 Януари 2024 г. от 10.00 часа село Гусла.

30 Януари 2024 г. от 10.30 часа село Браничево.

30 Януари 2024 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

30 Януари 2024 г. от 11.30 часа град Каолиново.

30 Януари 2024 г. от 12.30 часа село Дойранци.

30 Януари 2024 г. от 13.00 часа село Долина.

30 Януари 2024 г. от 13.30 часа село Лятно.

30 Януари 2024 г. от 14.00 часа село Климент.

30 Януари 2024 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

30 Януари 2024 г. от 15.00 часа село Пристое.

30 Януари 2024 г. от 15.30 часа село Сини вир.

30 Януари 2024 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 29.01.2024 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.