Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

О Б Я В

О Б Я В А на основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение №№ 235, 236, 237, 238 по Протокол № 32/15.04.2022 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-98/09.05.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

 1. Поземлен имот с площ от 10 436 кв.м, съставляващ идентификатор 58485.20.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пристое, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Изоставено трайно насаждение”, Местност „Каваклък”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 58485.20.120, 58485.40.38, 58485.20.14, 58485.20.122. Търгът ще се проведе на 26.05.2022 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 15 935.00 лева.
 2. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 3 863 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.295 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен(одобрена със Заповед РД-18-60/16.04.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК). Трайно предназначение на терит: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 m), при граници и съседи: 68388.10.158, 68388.50.250, 68388.50.294, 68388.50.293, 68388.50.292, 68388.50.234, 68388.50.274. Търгът ще се проведе на 26.05.2022 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 17 810.00 лева.
 3. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 1 110 кв.м, съставляващ УПИ ІХ от квартал 47 по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен (одобрена със Заповед № 132, 1264/1933 г.). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: От две страни улици, извън регулация, УПИ VІІІ-249 и УПИ VІI-249. Търгът ще се проведе на 26.05.2022 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 880.00 лева.
 4. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 2 680 кв.м, съставляващ УПИ VІ от квартал 35 по плана на град Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново, област Шумен (одобрена със Заповед № 864/1979 г.). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: Улица, УПИ VІІ-110, УПИ ІХ-109, УПИ Х-108, УПИ ІІ-105, УПИ ІІІ-104 и УПИ ХІI-103. Търгът ще се проведе на 26.05.2022 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 15510.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 25.05.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 206 по Протокол № 27/30.11.2021 година на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД-15-59/29.03.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 206 по Протокол № 27/30.11.2021 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2021/2022 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

 

14 Април 2022 г. от 9.00 часа село Загориче.

14 Април 2022 г. от 9.30 часа село Средковец.

14 Април 2022 г. от 10.00 часа село Гусла.

14 Април 2022 г. от 10.30 часа село Браничево.

14 Април 2022 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

14 Април 2022 г. от 11.30 часа град Каолиново.

14 Април 2022 г. от 12.30 часа село Дойранци.

14 Април 2022 г. от 13.00 часа село Долина.

14 Април 2022 г. от 13.30 часа село Лятно.

14 Април 2022 г. от 14.00 часа село Климент.

14 Април 2022 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

14 Април 2022 г. от 15.00 часа село Пристое.

14 Април 2022 г. от 15.30 часа село Сини вир.

14 Април 2022 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 13.04.2022 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за завършено средно образование;
 • Заявление по образец.

 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Каолиново. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.kaolinovo.bg

 

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование;
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
 • Владеене на езика на общността;
 • Комуникативни умения;
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet).

 

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на документи: 14.02.2022 година.

Документите се подават в деловодството на Община Каолиново.

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
 • Подпомагане при попълване на различни документи.
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

  Изтеглете заявлението от тук

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 204 по Протокол № 27/30.11.2021 г., Решение № 209 по Протокол № 28/15.12.2021 г. на ОбС – Каолиново на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-8/13.01.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване на 31.01.2022 г.  за отдаване под наем за срок от 10 години на следните общински имоти, а именно:

 1. Помещение (селскостопанска сграда) с площ от 118.00 кв.м с полумасивна конструкция, съставляващ идентификатор 68388.50.274.2, построен в имот с идентификатор 68388.50.274 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 10.00 часа с първоначална цена 80.00 лева на месец.
 2. Общински терен, състоящ се от 25 кв.м, находящо се в УПИ І от квартал 10 по плана на град Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 11.00 часа с първоначална цена 50.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 28.01.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 206 по Протокол № 27/30.11.2021 година на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-302/10.12.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 206 по Протокол № 27/30.11.2021 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2021/2022 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

 

13 Януари 2022 г. от 9.00 часа село Загориче.

13 Януари 2022 г. от 9.30 часа село Средковец.

13 Януари 2022 г. от 10.00 часа село Гусла.

13 Януари 2022 г. от 10.30 часа село Браничево.

13 Януари 2022 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

13 Януари 2022 г. от 11.30 часа град Каолиново.

13 Януари 2022 г. от 12.30 часа село Дойранци.

13 Януари 2022 г. от 13.00 часа село Долина.

13 Януари 2022 г. от 13.30 часа село Лятно.

13 Януари 2022 г. от 14.00 часа село Климент.

13 Януари 2022 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

13 Януари 2022 г. от 15.00 часа село Пристое.

13 Януари 2022 г. от 15.30 часа село Сини вир.

13 Януари 2022 г. от 16.00 часа село Тъкач.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 07.01.2022 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Приложение

 

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 204 по Протокол № 27/30.11.2021 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-304/10.12.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване на 11.01.2022 г.  за отдаване под наем за срок от 10 години на следните общински имоти, а именно:

 1. Помещение (стая № 7) със застроено площ от 18 кв.м., находящо се в западното крило на третия етаж от Северната административна сграда, град Каолиново, площад „Украйна” № 5, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана на същото населено място, търгът ще се проведе от 10.00 часа с първоначална цена 60.00 лева на месец.
 2. Помещение със застроено площ от 14 кв.м., находящо се в първия етаж на Северната административна сграда, град Каолиново, площад „Украйна” № 5, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана на същото населено място, търгът ще се проведе от 10.30 часа с първоначална цена 60.00 лева на месец.
 3. Две помещения на един етаж със застроено площ от 44 кв.м., пристройки към Читалище село Браничево, съставляващ УПИ VІ от квартал 30 по плана на село Браничево, община Каолиново, търгът ще се проведе от 11.00 часа с първоначална цена 80.00 лева на месец.
 4. Помещение със застроено площ от 16 кв.м., находящо се в автоспирка село Тъкач, съставляващ УПИ VІІ от квартал 35 по плана на село Тъкач, община Каолиново, търгът ще се проведе от 11.30 часа с първоначална цена 30.00 лева на месец.
 5. Помещение (стая № 6) със застроено площ от 18 кв.м., находящо се в западното крило на третия етаж от Северната административна сграда, град Каолиново, площад „Украйна” № 5, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана на същото населено място, търгът ще се проведе от 12.30 часа с първоначална цена 60.00 лева на месец.
 6. Дискотека със застроено площ от 65 кв.м., находящо се в първия етаж в сградата на “Кметство” село Лятно, съставляващ УПИ ХІ от квартал 30 по плана на село Лятно, община Каолиново, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 120.00 лева на месец.
 7. 7. Общински терен, състоящ се от 25 кв.м., находящо се в УПИ І от квартал 10 по плана на град Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 13.30 часа с първоначална цена 50.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 07.01.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 205 по Протокол № 27/30.11.2021 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-303/10.12.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински незастроен урегулиран имот, а именно:

Поземлен имот с площ от 6 300 кв.м, съставляващ УПИ I от квартал 48 по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен (одобрена със Заповед № 2551/1987 г.). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: улица, УПИ ІІ-333, УПИ ІІI-333 и регулационна линия.

Търгът ще се проведе на 11.01.2022 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 25 500.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 07.01.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 193 по Протокол № 26/29.10.2021 година на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-289/12.11.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 193 по Протокол № 26/29.10.2021 година на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-289/12.11.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 193 по Протокол № 26/29.10.2021 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2021/2022 г.

 

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

30 Ноември 2021 г. от 9.00 часа село Загориче.

30 Ноември 2021 г. от 9.30 часа село Средковец.

30 Ноември 2021 г. от 10.00 часа село Гусла.

30 Ноември 2021 г. от 10.30 часа село Браничево.

30 Ноември 2021 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

30 Ноември 2021 г. от 11.30 часа град Каолиново.

30 Ноември 2021 г. от 12.30 часа село Дойранци.

30 Ноември 2021 г. от 13.00 часа село Долина.

30 Ноември 2021 г. от 13.30 часа село Лятно.

30 Ноември 2021 г. от 14.00 часа село Климент.

30 Ноември 2021 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

30 Ноември 2021 г. от 15.00 часа село Пристое.

30 Ноември 2021 г. от 15.30 часа село Сини вир.

30 Ноември 2021 г. от 16.00 часа село Тъкач.

 

Приложение 1

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 26.11.2021 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 186 по Протокол № 25/28.09.2021 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-249/19.10.2021 година на Кмета на Община Каолиново. 

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 186 по Протокол № 25/28.09.2021 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-249/19.10.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински незастроен урегулиран имот, а именно:

Поземлен имот с площ от 760 кв.м, съставляващ УПИ VІI от квартал 60 по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен (одобрена със Заповед № 2551/1987 г.). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: улица, УПИ VІІІ, УПИ ІІ-284, УПИ І-283 и УПИ VI. Търгът ще се проведе на 09.11.2021 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 2 850.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 05.11.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 185 по Протокол № 25/28.09.2021 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-250/19.10.2021 година на Кмета на Община Каолиново.         

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 185 по Протокол № 25/28.09.2021 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-250/19.10.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи (трайни насаждения) на 09.11.2021 г. с първоначална цена от 45.00 лева/декар за срок от 10 години,  за следните общински поземлени имоти, а именно:

 1. Поземлен имот с площ от 26 511 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.26.1 по кадастралната карта на село Тодор Икономово, община Каолиново, трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Овощна градина”, местност „Ташалък”, категория ІІІ. Търгът ще се проведе от 13.00 часа.
 2. 2. Поземлен имот с площ от 57 123 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.26.2 по кадастралната карта на село Тодор Икономово, община Каолиново, трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Овощна градина”, местност „Ташалък”, категория ІІІ. Търгът ще се проведе от 13.30 часа.
 3. Поземлен имот с площ от 227 691 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.18.1 по кадастралната карта на село Тодор Икономово, община Каолиново, трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Овощна градина”, местност „Юртлук”, категория ІІІ. Търгът ще се проведе от 14.00 часа.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 05.11.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish