Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Регистър на декларации по Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларации по Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Общинска администрация

1. Секретар на община Фатме Сюлейманова Хасан
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
2. Финансов контрольор Назмие Хасанова Мехмедова
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
3. Секретар на МКБППМН Тюркян Галиб Шукри
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
A. Обща администрация
А.1 Дирекция „Административно правно обслужване и образование“
Директор на дирекция „Административно правно обслужване и образование“ Незиха Сюлейман Исмаил
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен юрисконсулт Ивайло Пламенов Иванов
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Младши експерт „Образование, здравеопазване и култура“ Гюлтен Исмаилова Махмуд
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен специалист „Канцелария и деловодство“ Емине Ремзи Заид
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен специалист „ГРАО“ Стоянка Янакиева Иванова
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Младши специалист „ГРАО“ Нежди Мудин
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен специалист „ГРАО“ Хава Мехмед Мудин
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен специалист „Човешки ресурси“ Верка Милева Ангелова
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Специалист „Архивно обслужване” Мирем Бюрханова Нуриева
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Младши специалист „Архивно ослужване Синем Билял

декларация по Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

декларация по Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Старши специалист „Обществени поръчки“ Рекшен Рубил Ибрахим
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Мадши специалист „Обществени поръчки“ Пепа Маринова
Специалист „Административно обслужване“ Янка Иванова Тотева
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
А.2 Дирекция „Бюджет и финанси“
Директор на дирекция „Бюджет и финанси“ Назике Басри Хюсмен
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
А.2.1 Отдел „Счетоводство“
Началник отдел -Главен счетоводител Мюжгян Кязим Хаккъ
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен специалист „Наеми, такси и административно обслужване“ Айсел Ахмед Мустафа
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Старши счетоводител Евгения Филипова Емилова
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Старши счетоводител Фатме Мехмед Мехмедали
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Старши счетоводител-касиер Светлана Димитрова Петкова
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
  Старши счетоводител-касиер Емел Каракаш

декларация по Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

декларация по Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

А.2.2 Отдел „Местни данъци, приходи и такси“
Началник отдел „Местни данъци, приходи и такси“ Айсел Осман Шакир
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Старши счетоводител „Местни данъци, приходи и такси“ Джеврие Садула Шериф
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Старши счетоводител „Местни данъци, приходи и такси“ Ерсин Салим
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен специалист „Местни данъци, приходи и такси“ Джемил Мехмед Сали
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен специалист „Местни данъци, приходи и такси“ Фахредин Сюлейман Ахмед
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Б.1 Дирекция „Специализирана администрация“
Директор Румяна Йорданова Тотева
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Б.1.1 Отдел „Информационно-техническо обслужване“
Началник отдел Седат Фикрет Али
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен специалист „Програми и проекти“ Дилек Гюрджан Ниязи
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Старши специалист „Програми и проекти“ Нурсел Вейсова
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен специалист „Екология, транспорт и опазване на околната среда“ Орхан Вежди Ферад
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Младши специалист „Екология, транспорт и опазване на околната среда“ Айкут  Исмаил

декларация по Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

декларация по Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Главен специалист „Системен администратор” Еркан Идрис Юмер
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Счетоводител „Програми и проекти“ Джемиля Салим
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Б.1.2 Отдел „Инвестиции и устройство на територията“
Началник отдел „Инвестиции и устройство на територията“ Недрет Ахмед Халил
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация“ Съдкъ Сеидов Еминов
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен специалист „Строителен надзор и инвеститорски контрол“ Неджмидин Мехмед Исмаил
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
младши специалист „Строителен надзор и инвеститорски контрол“ Юзджан Реджеб
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Главен специалист „Общинска собственост и селско стопанство“ Орхан Неджмидин Мехмед
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Младши специалист „Общинска собственост и селско стопанство“ Ерхан Халил
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Младши специалист „Общинска собственост и селско стопанство“ Мехмед Мехмед
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Старши експерт „Управление на собствеността“ Ахмед Салиев Мехмедалиев
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Б.1.3 Звено „Общинска администрация в кметствата“
Технически сътрудник „Кметство” Севим Аляйдинова Ахмедова
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Технически сътрудник „Кметство” Сайме Назиф Хасан
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Технически сътрудник „Кметство” Бейсим Билял Мухсин
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Технически сътрудник „Кметство” Къймет Юмер Сали
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Технически сътрудник „Кметство” Сабрие Рахимова Хаккъ
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Технически сътрудник „Кметство” Перихан Ахмед Ибрям
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Технически сътрудник „Кметство” Айлин Айдънова Ембие
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Технически сътрудник „Кметство” Джошкун Сали Мехмед
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ_________________________Юккя Джемилова АхмедДекларация чл. 49 ал. 1 т. 1 от ЗПК
Технически сътрудник „Кметство” Бехчет Ислям Ахмед
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Технически сътрудник „Кметство” Зехра Фикри Исмаил
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Технически сътрудник „Кметство” Вайде Халил Шабан
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Технически сътрудник „Кметство” Синан Кабил Тасин
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Технически сътрудник „Кметство” Нилфер Халидова Ахмед
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Технически сътрудник „Кметство” Иксание Хълми
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Звено  за обслужване на общинската администрация
Кметски наместник – Омарчево Катя Райкова Михайлова
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Кметски наместник – Лиси връх Адриана Орлинова Ангелова
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Пълномощник Хайредин Ибрямов
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИДекларация по чл. 49, ал. 1 т. 1 от ЗПК – Севдие Мехмед

Декларация по чл. 49, ал. 1 т. 2 от ЗПК – Севдие Мехмед

Пълномощник Хюсеин Халил
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИДекларация по чл. 49, ал. 1 т. 1 от ЗПК – Февзи ВелиДекларация по чл. 49, ал. 1 т. 2 от ЗПК – Февзи Вели
Технически сътрудник „Домакин“ Ахмед Шериф
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

Директори на детски градини

Каолиново Фериде Емин Али
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Каолиново Боймир Айнур Османова Шакир
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Каолиново Кус Небает Мехмедова Ахмедова
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Лятно Гюлюмсяр Сами Тасин
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Долина Звезделина Енчева Русева
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Сини вир Гюлшан Назиф Мехмед
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Тъкач Ширин Шерафединова Мехмед
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Климент Севим Сюлейман Хюсню
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Наум Леман Заид Реджеб
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Пристое Себиле Исмаил Мехмедова
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Браничево Азизе Исмаил Адем
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Загориче Милена Рубанова Петрова
Милена Рубанова Петрова
Средковец Бахри  Ахмед Ахмед
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Гусла Хедие Сабри Муса
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Гусла Назике Ибрям
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Тодор Икономово Бедрие Сабит Назиф
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Дойранци Назия Мехмед Мурад
декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Дойранци Джансел Мехмед-Али
Декларация по Чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ