ИЗТЕГЛЕТЕ ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ ПРАВИЛА

Изберете:

Етичен кодекс  Дата на качване на файл: 07.05.2015г.

Правилник за документооборота Дата на качване на файл: 07.05.2015г.

Правилник за вътрешния трудов ред Дата на качване на файл: 07.05.2015г.

Правилник за съхранение на документи Дата на качване на файл: 07.05.2015г.

Система за финансово управление и контрол Дата на качване на файл: 07.05.2015г.

Стратегия за управление на общинска собственост Дата на качване на файл: 07.05.2015г.

Стратегия за развитие на социалните услуги Дата на качване на файл: 07.05.2015г.

Стратегия за управление на риска Дата на качване на файл: 07.05.2015г.

Вътрешни правила за информационна сигурност Дата на качване на файл: 07.05.2015г.

Вътрешни правила ЗОП Дата на качване на файл: 07.05.2015г.

Вътрешни правила за работна заплата Дата на качване на файл: 07.05.2015г.

Устройствен правилник Дата на качване на файл: 01.04.2024г.

Харта на клиента Дата на качване на файл: 08.01.2016г.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване Дата на качване на файл: 08.01.2016 г.

Общинска програма за опазване на околната среда 2016 – 2020 година Дата на качване на файл: 13.03.2017 г.

Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО Дата на качване на файл: 21.03.2017 г.

Заповед РД-466 гр.Каолиново, 28.12.2012 г. ОТНОСНО: Списък на категориите информация в община Каолиново подлежащи на класификация като служебна тайна. Дата на качване на файл: 23.02.2017 г.

Утвърждаване на ежегодни цели за дейността на администрацията в община Каолиново за 2018 година Дата на качване на файл: 05.09.2018 г.

Заповед № РД 15/-265 гр,Каолиново, 25.20.2018 г. – ОТНОСНО: Промени вписани в раздел XI Служебно заявяване и издаване на удостоверения от регистрите, интегрирани със средата за междурегистров обмен във Вътрешните правила за организация на административното обслужване в община Каолиново, считано от 25.10.2018 г. Дата на качване на файл: 26.10.2018г.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Каолиново Дата на качване на файл: 26.10.2018г.

Политика за мрежова и информационна сигурност Дата на качване на файл: 31.03.2020 г.

Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните системи на община Каолиново  Дата на качване на файл: 31.03.2020 г.

Вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер в община Каолиново  Дата на качване на файл: 31.03.2020 г.

Вътрешни правила за работа в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС)в администрацията на община Каолиново Дата на качване на файл: 31.03.2020 г.

Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат в Община Каолиново  Дата на качване на файл: 31.03.2020 г.

Процедури за архивиране и възстановяване на данни в община Каолиново  Дата на качване на файл: 31.03.2020 г.

Вътрешни правила за работа със Системата за сигурно електронно връчване Дата на качване на файл: 31.03.2020 г.

Вътрешни правила за класификация на информацията Дата на качване на файл: 31.03.2020 г.