ИЗТЕГЛЕТЕ Наредби на Общински съвет

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Наредба № 1 – за поддържане чистотата на населените места и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново

Наредба № 2 – За търговската дейност в община Каолиново (ОТМЕНЕНА!)

Наредба № 3 – Противопожарна наредба – (ОТМЕНЕНА !)

Наредба № 4 – за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба № 5 – за предоставяне на общински концесии по ЧЛ. 71, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОС

Наредба № 6 – За реда за поставяне и ползване на временни съоръжения за търговия и услуги на основание чл. 56 , ал. 2 от ЗУТ на община Каолиново, област Шумен

Наредба № 7 – За временно ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки

Наредба № 8 – За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново

Приложение №1 към Наредба №8 -Списък на административните услуги -комплексно административно обслужване (Съгласно параграф 12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК) на Община Каолиново

Приложение №2 към Наредба №8 – Таблица на таксите за техническите услуги предоставяни от Община Каолиново

Приложение №3 към Наредба №8 – Таблица  на таксите за административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне предоставяни от община Каолиново

Приложение №4 към Наредба №8 – Таблица  на таксите за административни услуги „Местни данъци, приходи и такси“ предоставяни от община Каолиново

Наредба № 9 -за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Наредба № 10 – за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем  и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Наредба № 11 – За управление на отпадъците

Наредба №  12 – за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново

Наредба № 13 –  за отглеждане и регистрация на кучета

Наредба за мери и пасища

ПРАВИЛНИК – за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Каолиново

НАРЕДБА за управление на общинските пътища в Община Каолиново

НАРЕДБА за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Каолиново

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Каолиново

Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Каолиново

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части оттях от компетентните органи на Община Каолиново

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Каолиново