О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-97/04.09.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-34 от 03.09.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І – за озеленяване,  кв.36 по плана на кв.Боймир, гр. Каолиново, община Каолиново, с цел  подялба на имота, като предназначението на новообразуваните имоти става: за имот УПИ ІІ-121 кв.36- джамия: за УПИ І-121 кв.36-за озеленяване: за имот УПИ ІІІ-121 кв.36 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.