Заместник-кмет на община Каолиново по „Бюджет и финанси“

Име и фамилия: Тюрджан ФЕРАД

Телефон: 088 843 9995

 e-mail: [email protected]

 Стая № 2

Роден на 14 септември 1968 година в село Изгрев. Средното си образование завършва в Техникума по строителство „Васил Левски“ град Варна със специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“. Дипломира се като бакалавър, специалност „Социални дейности“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.  Има стаж от 12 години в системата на Министерство на земеделието – Общинска служба по земеделие – Каолиново и Общинска поземлена комисия – Каолиново.

От месец февруари 2004 година е заместник-кмет на община Каолиново.

Семеен, баща на две деца.

Под негов контрол е дирекция „Бюджет и финанси”, отдел „Счетоводство“ и отдел  „Местни данъци, приходи и такси“, МКБППМН и звената, осъществяващи икономически дейности.

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ

Заместник-кметът по „Бюджет и финанси“ отговаря за работата на общинската администрация и осъществяване на ръководство и контрол, като:

Организира провеждането на политиките на Община Каолиново в областта на финансовите и икономически дейности, местните данъци, приходи и такси.

Организира процеса на разработване на проекти на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с направлението, за което отговаря.

Отговаря за дейността на дирекция „Бюджет и финанси”,  отдел „Счетоводство“  и отдел „Местни данъци, приходи и такси“, МКБППМН и звената, осъществяващи икономически дейности.

Ръководи работата на комисии и съвети по компетентност, след писмена заповед на кмета на общината или решение на общинския съвет.

Подписва административни актове за настаняване на наематели в общински жилища, прекратяване на наемни отношения и освобождаване на общински жилища.

Одобрява финансови документи за извършване на разходи от служителите и структурните звена, за които отговаря и други, за които изрично е оправомощен със заповед на кмета на общината.

Съгласува техническите задания и количествено-стойностните сметки за инициирането на обществени поръчки на звената, за които отговаря и контролира цялостното изпълнение на съответните сключени договори.

Подписва заповеди за разрешаване ползването на платен годишен отпуск от служителите в структурните звена, за които пряко отговаря.

Полага първи подпис върху всички документи, свързани с поемане на задължения и извършване на разходи в Община Каолиново, при отсъствие на кмета на общината, ако изрично е оправомощен за това.

Подписва писма, уведомления, удостоверения, справки и отговори на молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица, когато те не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК и тези, които са му възложени с решение на Общински съвет.

_____________________________________________________________________________________________

Община Каолиново

Заместник-кмет на община Каолиново по Социални дейности, обществен ред и сигурност“

Име и фамилия: Билгин МЮМЮНОВ

Телефон: 088 867 2254

e-mail: [email protected] 

Стая № 14

Роден на 20 ноември 1967 година в село Пристое. Средното си образование завършва във ВМТ гр. Ловеч. Дипломира се като магистър, специалност „Български език и история“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.  Има стаж от 30 години в общинска администрация – Каолиново.

От месец декември 2007 година е заместник-кмет на община Каолиново.

Семеен, баща на едно дете.

Под негов контрол е дирекция „Административно-правно обслужване и образование”.

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ

Заместник-кметът по „Социални дейности, обществен ред и сигурност“  отговаря за работата на общинската администрация и осъществяване на ръководство и контрол, като:

Организира провеждането на политиките на Община Каолиново в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта, туризма, екология, чистота, битови отпадъци, обществен ред и сигурност,  здравеопазването и социалните дейности.

Организира процеса на разработване на проекти на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с направлението, за което отговаря.

Отговаря за дейността на Дирекция „Административно-правно обслужване и образование“ и функции  „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, „Здравеопазване“, „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и други дейности в рамките на своята компетентност, съгласно заповед на кмета на общината.

Ръководи работата на комисии и съвети по компетентност, след писмена заповед на кмета на общината или решение на общинския съвет.

Полага първи подпис върху всички документи, свързани с поемане на задължения и извършване на разходи в Община Каолиново, при отсъствие на кмета на общината, ако изрично е оправомощен за това.

Одобрява финансови документи за извършване на разходи от служителите в звената и функциите, за които отговаря, съгласно заповед на кмета на общината.

Съгласува техническите задания и количествено-стойностните сметки за инициирането на обществени поръчки на звената, за които отговаря и контролира цялостното изпълнение на съответните сключени договори.

Подписва справките за транспортни разходи на военноинвалиди, ученици, участници в отечествената война и др.

Подписва заповедите за откриване на процедура по категоризиране, за определяне, отказване, понижаване, спиране на действието, прекратяване и промяна на категория на туристически обекти на територията на Община Каолиново, както и удостоверенията за утвърдена категория по реда на Закона за туризма поднормативните актове.

Подписва заповеди за разрешаване ползването на платен годишен отпуск от служителите в структурните звена и функции, за които пряко отговаря.

Подписва писма, уведомления, удостоверения, справки и отговори на молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица, които не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК и тези които са му възложени с решение на Общински съвет.

_______________________________________________________________________________

Заместник-кмет на община Каолиново по „Устройство на територията“

Име и фамилия: Недрет ХАЛИЛ

Телефон: 088 845 5219

Е-маil: [email protected]

Стая: № 18

Роден на 06.02.1982 г. в с. Венец. Средното образование получава в Техникум по строителство гр. Шумен. Дипломира се с образователно-квалификационна степен: бакалавър, с професионална квалификация: социален педагог в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Има стаж от 19 години в общинска администрация – Каолиново.

От 2003 година е служител в общинска администрация Каолиново и заема следните длъжности:

Инспектор по контрол и събиране на местните приходи;

Главен специалист наеми приходи и такси;

Главен специалист общинска собственост и селско стопанство;

Началник отдел „Инвестиции и устройство на територията“.

Семеен, баща на едно дете.

Под негов контрол е дирекция „Специализирана администрация“, отдел „Инвестиции и устройство на територията”,  отдел „Информационно-техническо обслужване“.

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ

Заместник-кметът по „Устройство на територията“ отговаря за работата на общинската администрация и осъществяване на ръководство и контрол, като:

Организира провеждането на политиките на Община Каолиново в областта на благоустройството, инфраструктурата, устройство на територията, инвестиционното проектиране и строителството, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, околната среда и водите.

Организира процеса на разработване на проекти на стратегии, програми, планове и наредби, свързани с направлението, за което отговаря.

Отговаря за дейността на Дирекция „Специализирана администрация“, отдел „Инвестиции и устройство на територията”,  отдел „Информационно-техническо обслужване“ и други, възложени със заповед на кмета.

Ръководи работата на комисии и съвети по компетентност, след писмена заповед на кмета на общината или решение на общинския съвет.

Полага първи подпис върху всички документи, свързани с поемане на задължения и извършване на разходи в Община Каолиново, при отсъствие на кмета на общината, ако изрично е оправомощен за това.

Одобрява финансови документи за извършване на разходи от служителите в звената и функциите, за които отговаря.

Съгласува техническите задания и количествено-стойностните сметки за инициирането на обществени поръчки на звената, за които отговаря и контролира цялостното изпълнение на съответните сключени договори.

Утвърждава протоколите на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/.

Съгласува процедури за провеждане на търгове и конкурси, свързани с общинската собственост.

Съгласува документацията за извършване на обстоятелствена проверка и издадените скици от отдел „ИУТ“.

Подписва заповеди за разрешаване ползването на платен годишен отпуск от служителите в  структурните звена и функции, за които пряко отговаря.

Подписва заповеди за допускане изработване на ПУП-ПРЗ в обхват до един квартал по чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, както и заповеди за одобрение на Подробни устройствени планове /ПУП/ по чл. 129, ал.2 от ЗУТ.

Утвърждава със заповед изготвените, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от ЗСПЗЗ оценки на предоставените за ползване земеделски земи.

Подписва писма, уведомления, удостоверения, справки и отговори на молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица, когато те не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК и тези които са му възложени със заповед на кмета или с решение на Общински съвет.