Комплексно административно обслужване

Етичен кодекс

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Заповед комплексно административно обслужване

Заявление за образуване на производство по процедура за комплесно административно обслужване

Протокол за устно заявяване на услуга

Приложение №1 към Наредба №8 -Списък на административните услуги -комплексно административно обслужване (Съгласно параграф 12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК) на Община Каолиново

Приложение №2 към Наредба №8 – Таблица на таксите за техническите услуги предоставяни от Община Каолиново

Приложение №3 към Наредба №8 – Таблица  на таксите за административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне предоставяни от община Каолиново

Приложение №4 към Наредба №8 – Таблица  на таксите за административни услуги „Местни данъци, приходи и такси“ предоставяни от община Каолиново

Същност на комплексното административно обслужване /КАО/

“Комплексно административно обслужване” е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи – първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Цели на комплексното административно обслужване /КАО/:

  • предоставяне на качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност;
  • повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса;
  • намаляване на административната тежест;
  • намаляване на възможностите за корупционни практики.

Принципи на комплексното административно обслужване /КАО/:

  • Събиране на данни по служебен път;
  • Еднократно събиране на данни;
  • Увеличаване на каналите на достъп до административни услуги;
  • Автоматизиране на процесите;

ИЗТЕГЛЕТЕ:

Заявление за КАО /Образец/

Протокол за устно заявена услуга /Образец/