Екология

Липсата на замърсяващи промишлени предприятия и топлоцентрали, на големи животновъдни ферми, както и на пътни артерии или магистрали с висока интензивност на автомобилния трафик, предполагат сравнително високата чистота на отделните компоненти на околната среда – въздух, вода и почви.

Състояние на въздуха

По отношение чистотата на атмосферния въздух районът на Каолиново не е сред проблемните. За чистотата на атмосферния въздух в района освен климатичните фактори и релефа допринася липсата на големи промишлени предприятия или топлоцентрали.

Състояние на водите

В Общината няма производствени предприятия, които да замърсяват повърхностните води. На територията на Общината няма канализация и пречиствателни станции за отпадни води.

Налице са екологично чисти територии с богато биологично разнообразие. Красивата и екологично чиста природа, отсъствието на замърсяващи производства, аграрният характер на основния поминък на местното население са важна предпоставка за въвеждането на производства на екологично чисти продукти от животински и растителен произход, както и за насърчаване развитието на селския и екотуризъм на територията на Общината.

* Община Каолиново има разработена Програма за околната среда съвместно с РИОСВ-Шумен.

* Приета е Наредба за реда, начина и условията за отглеждане на животни, която регламентира отглеждането на селскостопански животни, както и на други видове животни, отглеждани със стопанска, научна, спортна цел или като домашни животни.

* Предвижда се община Каолиново да изготви Наредба за подържане, опазване на чистотата и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда на територията на Общината.