Община Каолиново

Нида Намъков Ахмедов е роден на 30 юли 1973 г. в град Нови пазар.

През 2001 г. завършва Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и придобива образователно – квалификационната степен магистър по „Специална педагогика“, със специализации по „Социална администрация“  и „Психология“.

През 2010 г. придобива  магистърска степен „Стопанско управление – управление на европейски проекти”  в Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

От октомври 2003 година  Нида Намъков Ахмедов е кмет на община Каолиново.

Семеен, с две деца.

 

Функции на Кмета;

Кметът е орган на изпълнителната власт в общината и се избира пряко от населението за срок от 4 години.

Кметът на общината осъществява функциите си, предвидени по Закона за местното самоуправление и местната администрация, като:

 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 5. организира изпълнението на общинския бюджет;
 6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
 7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 9. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 10. председателства съвета по сигурност;
 11. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 12. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 13. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 16. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

По ЗМСМА:

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт в общината.

Кметът осъществява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината пред трети лица.

В своята дейност кметът на общината се ръководи от законите на Република България, актовете на Президента на Република България, на Министерския съвет, актовете на Общинския съвет и интересите на населението.

– При осъществяване на дейността си, кметът се подпомага от заместник-кметове.

– Кметът делегира със заповед правомощия на заместник-кметовете и определя функциите им.

– Функциите на кмета на общината, в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от зам.-кмет, определен със заповед на кмета.

Кметът назначава секретар на общината.

  СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН!

  +359 5361 2210
  +359 5361 2110
  [email protected]