ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“-ЕКОЛОГ

Код по административен регистър Наименование на услугата
1 1996 Издаване на разрешение за отсичане на 5/пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
2 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
3 2011 Определяне на място за спирка , която ще се използва от превозвач по международни автобусни линии
4 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
5 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
6 2030 Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция „Земеделие“
7 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
8 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
9 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
10 2047 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
10 2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
11 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
12 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
13 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмен стикер на автомобилите
14 2086 Издаване на разрешение за отсичане до 5 /пет/ броя дървета и на лозя до 1 декар
15 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
16 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
17 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
18 2102 Издаване на разрешение за преместване на растителност
19 2116 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представил разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика