Мандат 2015-2019

Изборни длъжности 2015 г. -2019 г.

Кмет на община Нида Намъков Ахмедов
Заместник кмет Тюрджан Мустафа Ферад
Заместник кмет Билгин Османов Мюмюнов
Кмет на кметство – Тодор Икономово Шинаси Исмаил Исмаил
Кмет на кметство – Браничево Сали Бейтулла Юсуф
Кмет на кметство – Климент Неджми Ибрям Халил
Кмет на кметство – Загориче Бейхан Ибрахим Сали
Кмет на кметство – Наум Гюрджан Ниязи Емин
Кмет на кметство – Тъкач Метин Ехлиман Халил
Кмет на кметство  – Лятно Ахмед Касим Динар
Кмет на кметство  – Долина Нурхан Мехмедов Ибрямов
Кмет на кметство – Дойранци Енвер Халил Хасан
Кмет на кметство  – Пристое Мехмед Джеватов Мехмедов
Кмет на кметство – Гусла Нихат Мехмед Осман
Кмет на кметство  – Средковец Рефат Бахри Ахмед
Кмет на кметство – Сини вир Февзи Али Юсни
Кметски наместник – Омарчево 1/2 Катя Райкова Михайлова
Кметски наместник – Лиси връх 1/2 Адриана Орлинова Ангелова

Мандат 2011-2015

Кметски екип

2011 г. Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

2009 г. Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

2009 г. Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Общински съветници

2011 г. Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

2011 г. Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

2009 г. Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Общинска администрация

14.01.2009 г. Регистър на декларациите от ЗПУКИ на общински съветници при общински съвет гр.Каолиново

Общинска администрация

08.01.2009 г. Регистър на декларациите от ЗПУКИ на общинска администрация гр.Каолиново

Декларации по чл.12, т.1, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Секретар на община Фатме Сюлейманова Хасан
2. Финансов контрольор Назмие Хасанова Мехмедова
3. Секретар на МКБППМН Тюркян Галиб Шукри
A. Обща администрация
А.1 Дирекция „Административно правно обслужване и образование“
Директор на дирекция „Административно правно обслужване и образование“ Незиха Сюлейман Исмаил
Главен юрисконсулт Ивайло Пламенов Иванов
Младши експерт „Образование, здравеопазване и култура“ Гюлтен Исмаилова Махмуд
Главен специалист „Канцелария и деловодство“ Емине Ремзи Заид
Главен специалист „ГРАО“ Стоянка Янакиева Иванова
Главен специалист „ГРАО“ Хава Мехмед Мудин
Главен специалист „Човешки ресурси“ Верка Милева Ангелова
Специалист „Архивно обслужване” Мирем Бюрханова Нуриева
Старши специалист „Обществени поръчки“ Рекшен Рубил Ибрахим
Специалист „Административно обслужване“ Янка Иванова Тотева
А.2 Дирекция „Бюджет и финанси“
Директор на дирекция  „Бюджет и финанси“ Назике Басри Хюсмен
А.2.1 Отдел „Счетоводство“
Началник отдел -Главен счетоводител Мюжгян Кязим Хаккъ
Главен специалист „Наеми, такси и административно обслужване“ Айсел Ахмед Мустафа
Старши счетоводител Евгения Филипова Емилова
Старши счетоводител Фатме Мехмед Мехмедали
Старши счетоводител-касиер Светлана Димитрова Петкова
А.2.2 Отдел „Местни данъци, приходи и такси“
Началник отдел „Местни данъци, приходи и такси“ Айсел Осман Шакир
Старши счетоводител „Местни данъци, приходи и такси“ Джеврие Садула Шериф
Главен специалист „Местни данъци, приходи и такси“ Джемил Мехмед Сали
Главен специалист „Местни данъци, приходи и такси“ Фахредин Сюлейман Ахмед
Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Б.1 Дирекция „Специализирана администрация“
Директор Румяна Йорданова Тотева
Б.1.1 Отдел „Информационно-техническо обслужване“
Началник отдел Седат Фикрет Али
Главен специалист „Програми и проекти“ Дилек Гюрджан Ниязи
Главен специалист „Екология, транспорт и опазване на околната среда“ Орхан Вежди Ферад
Главен специалист „Системен администратор” Еркан Идрис Юмер
Счетоводител „Програми и проекти“
Б.1.2 Отдел „Инвестиции и устройство на територията“
Началник отдел „Инвестиции и устройство на територията“ Недрет Ахмед Халил
Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация“ Съдкъ Сеидов Еминов
Главен специалист „Строителен надзор и инвеститорски контрол“ Неджмидин Мехмед Исмаил
Главен специалист „Общинска собственост и селско стопанство“ Орхан Неджмидин Мехмед
Старши експерт „Управление на собствеността“ Ахмед Салиев Мехмедалиев

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК – Шенол Хасан

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК – Шенол Хасан

Б.1.3 Звено „Общинска администрация в кметствата“
Технически сътрудник „Кметство” Севим Аляйдинова Ахмедова
Технически сътрудник „Кметство” Сайме Назиф Хасан
Технически сътрудник „Кметство” Бейсим Билял Мухсин
Технически сътрудник „Кметство” Къймет Юмер Сали
Технически сътрудник „Кметство” Сабрие Рахимова Хаккъ
Технически сътрудник „Кметство” Перихан Ахмед Ибрям
Технически сътрудник „Кметство” Айлин Айдънова Ембие
Технически сътрудник „Кметство” Джошкун Сали Мехмед
Технически сътрудник „Кметство” Бехчет Ислям Ахмед
Технически сътрудник „Кметство” Зехра Фикри Исмаил
Технически сътрудник „Кметство” Вайде Халил Шабан
Технически сътрудник „Кметство” Синан Кабил Тасин
Технически сътрудник „Кметство” Нилфер Халидова Ахмед
Технически сътрудник „Кметство” Месуд Закир Заид