Организации на територията на Община Каолиново

Бизнес организации
Инфраструктурата на бизнеса и институциите на територията на Общината са много слабо представени.
Бизнес инфраструктурата създава условия за затваряне на цикъла от доставка на суровини, преработка, производство, пласмент, търговско, правно и финансово обслужване и т.н. Институциите играят важна роля за поддържане на реда, законността, обслужване на населението и подпомагане на цялостното развитие на съответната територия.

Банково обслужване
Единствената финансова институция на територията на Община Каолиново е офиса на Банка ДСК – клон гр. Нови пазар.

Фирми
Единствената икономическа структура от национално значение в Общината е „Каолин“ АД – минодобив и обогатяване. Основната дейност на фирмата е добиване на каолин. В нея работят миньори, шофьори и административен персонал. Фирмата е в добро икономическо състояние

От активните нефинансови и небюджетни предприятия в Общината, 99% са малки и средни по размер. Основната част от тях са микро фирми със заетост до 10 човека във фирма. Всички са в сферата на малкия и среден бизнес. Около стотина от тях се занимават с търговия в съответните селища като цяло това са семейни фирми.