ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Код по административен регистър Наименование на услугата
1 1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
2 1990 Осъществяване на контрол по строителство при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
3 1991 Издаване на удостоверение,че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
4 1992 Включване на земеделските земи в границите на урбанизираните територии
5 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал. 1, т. 3 от закона за водите
6 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
7 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти,подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
8 2003 Издаване на разрешение на ползване чрез експлоатация при извършване на специалноползване на пътища
9 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоражение на техническата ифраструктура през имот-общинска собственост
10 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане н атърговски крайпътен обект и пътни връзки към него
11 2023 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
12 2024 Одобряване на проект – заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
13 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
14 2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
15 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
16 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
17 2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)
18 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура презчуждиимоти
19 2044 Предварително съгласие за прокарване на съоражение на техническата инфраструктура
20 2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти,по които се издава разрешение за строеж
21 2055 Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с есут
22 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
23 2060 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове
24 2061 Допускане на изменение в одобрен инвестиционен проект
25 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV категория и V категория
26 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
27 2064 Издаване на заповед за осигуряване на достъп в недвижим имот
28 2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоражения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилното предназначение и правилната им експлоатация
29 2082 Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот
30 2083 Издаване на скица – виза за проучване и проектиране
31 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
32 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР,във връзка с чл.175 от ЗУТ
33 2096 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
34 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяненамрежи и съоръжениянатехническатаинфраструктура
35 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
36 2099 Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри
37 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи
38 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
39 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
40 2111 Изготвяне на справки на заинтересовани лица относно изменение на устройствените планове и схеми
41 2112 Издаване на разрешение за строеж
42 2113 Презаверяване на разрешение за строеж,което е изгубило действието си поради изтичане на срока
43 2114 Издаване на заповед за учредяване на право на преминаване през чужди поземлени имоти
44 2115 Попълване/поправка на кадастрален план
45 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти,които имат лице по проектирани нови улици
46 2117 Одобряване на подробен устройствен план
47 2018 Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
48 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
49 2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план
50 2121 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
51 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
52 2392 Издаване на акт за узаконяване на строеж
53 2399 Презаверяване на скица,от издаването на която са изтекли 6 месеца
54 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
55 2518 Изменение на план на новообразувани имоти
56 2519 Издаване на заверен препис от решение на общински експертен съвет