Изпратете ни бързо съобщение:

  Данни за кореспонденция:

  ____________________________________________________

  Центъра за административно обслужване : 070014023

  _____________________________________________________

   

  Адрес: гр. Каолиново 9960
  пл. Украйна № 4

  Телефон: +359 5361 2210
  Факс: +359 5361 21 11
  Email: [email protected]
  Сайт: www.kaolinovo.bg

  Булстат:

  000931881

  31.05.2021 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е : В изпълнение на задължителните предписания на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) относно спазване на разпоредбите на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, считано от 01.06.2021 г.  Общинска администрация Каолиново преустановява използването на служебна ел. поща: [email protected].

  Моля за кореспонденция и контакти използвайте новата служебна ел. поща: [email protected]

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е: Общинска администрация град Каолиново уведомява, че считано от 03.10.2011 г. ще се  обслужва от „Търговска банка Д” АД клон град Шумен. Сметката за плащане на местни данъци и такси е както следва:

  IBAN: BG41 DEMI 9240 8400 0550 96
  BIC: DEMIBGSF
  „Търговска банка Д” АД  клон град Шумен

  ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

  Име , презиме и фамилия Длъжност Вътрешен телефон
  1 Нида Намъков Ахмедов Кмет на община 120
  2 Тюрджан Мустафа Ферад Заместник кмет 130
  3 Билгин Османов Мюмюнов Заместник кмет
  4 Фатме Сюлейманова Хасан Главен секретар 128
  5 Незиха Сюлейман Исмаил Директор”Обща администрация” 133
  Ивайло Пламенов Иванов Старши Юрист консулт 141
  6 Верка Милева Ангелова Гл.специалист “Човешки ресурси “ 127
  7 Емине Ремзи Заид Гл.специалист “Канцелария “ 122
  8 Стоянка Янакиева Иванова Гл.специалист “ГРАО “ 127
  9 Айкут Шинаси Исмаил Мл.специалист “Еколог”
  10 Гюлтен Исмаилова Махмуд Гл.сп.”Образование, здравеопазване и култура” 140
  11 Рекшен Рубил Ибрахим Ст.специалист „Обществени поръчки“ 140
  12 Айсел Ахмед Мустафа Главен специалист “Наеми, приходи и такси” 138
  13 Янка Тотева Специалист „Административно обслужване“ 138
  14 Назике Басри Хюсмен Директор Д “Бюджет и финанси” 123
  15 Мюжгян Кязим Хаккъ Главен счетоводител 123
  16 Недрет Ахмед Халил Началник на отдел “Инвестиции и устройство на територията” 135
  17 Светлана Димитрова Петкова Ст. счетоводител 143
  18 Назмие Хасанова Мехмедова Финансов Контрольор 143
  19 Ахмед Салиев Мехмедалиев Главен експерт “Управление на собствеността 134
  20 Евгения Филипова Емилова Ст. счетоводител 132
  21 Айсел Осман Осман Началник отдел „МДТ“ 131
  22 Джеврие Садула Шериф Старши счетоводител „МДТ“ 131
  23 Джемил Мехмед Сали Главен специалист „МДТ“ 131
  24 Фахредин Сюлейман Ахмед Главен специалист „МДТ“ 131
  25 Румяна Йорданова Тотева Директор на Д „СА“ 125
  26 Неджмидин Мехмед Исмаил Гл.спец.”строителен надзор и инвеститорски контрол “ 139
  27 Съдкъ Сеидов Еминов Гл.спец.”Устройство на територията кадъстър и регулация” 139
  28 Светослав Стоянов
  Тамер Шакир
  Ремзи Хълмиев
  Ридван Юнуз
  “Охрана” 126
  29 Ахмед Назми Шериф Технически сътрудник”Домакин-ОбА-ел.техник”
  30 Яна Рафаилова Главен Архитект 139

  Телефонен указател на Общинското ръководство

  Длъжност Име, Презиме, Фамилия Телефон
  GSM:
  Адрес за кореспонденция
  Кмет на Община Каолиново Нида Намъков Ахмедов гр.Каолиново, пл. Украйна № 4
  Зам. кмет на Община Каолиново Тюрджан Мустафа Ферад 0888439995 гр.Каолиново, пл. Украйна № 4
  Зам. кмет на Община Каолиново Билгин Османов Мюмюнов 0888672254 гр.Каолиново, пл. Украйна № 4
  Председател на ОБС Зия Назиф Насуф 0885833120 гр.Каолиново, пл. Украйна № 4

  Телефонен указател на кметове на кметства

  Име, презиме, фамилия Кметство GSM Адрес
  Нурхан Мехмедов Ибрямов Кмет на село Долина 088 254 54 08 с.Долина, ул. „Г.Димитров“ № 11
  Сали Бейтула Юсуф Кмет на село Браничево 088 867 02 61 с.Браничево, ул. „Септември“ №31
  Неджми Юсуф Хасан Кмет на село Гусла 089 83 01 345
  с.Гусла, ул. „Бузлуджа“№ 1
  Енвер Халил Хасан Кмет на село Дойранци 088 924 66 56 с.Дойранци, ул. „Септември“ № 12
  Бейхан Ибрахим Сали Кмет на село Загориче 088 867 75 12 с.Загориче, ул. „Витоша“ № 11
  Неджми Ибрям Халил Кмет на село Климент 088 893 86 56 с.Климент, бул. „Съединение“ №64
  Ахмед Касим Динар Кмет на село Лятно 088 762 09 40 с.Лятно, ул. „Тича“ № 2
  Гюрджан Ниязи Емин Кмет на село Наум 088 976 96 56 с.Наум, ул. „20-ти май“
   Неджат Фикри Мустафа Кмет на село Пристое 089 995 20 82 с.Пристое, ул. „Юри Гагарин“ № 16
  Февзи Али Юсни Кмет на село Сини вир 088 963 30 80
  Джошкун Сали Махмуд Кмет на село Средковец 088 275 58 99 с.Средковец, ул. „Победа“ № 28
  Шинаси Исмаил Исмаил Кмет на село Тодор Икономово 088 867 33 23 с.Т. Икономово ул. „Т.Икономов“ №3
  Метин Халил Ехлиман Кмет на село Тъкач 088 866 99 46 с.Тъкач, ул. „Г.Димитров“ №10
  Февзи Фейзула Вели Пълномощник кв.Боймир 0988 854 434
  Севдие Адемова Мехмед Пълномощник кв.Кус 0896 487275
  Адриана Орлинова Ангелова Пълномощник с.Лиси връх 088 254 54 21
  Катя Райкова Михайлова Пълномощник Омарчево 088 221 47 10

  Телефонен указател технически сътрудници

  Кметство Име, презиме, фамилия Стационарен GSM Адрес
  Технически сътрудник
  с. Загориче
  Къймет Юмер Сали 05366/20-53 0885987181 с.Загориче
  ул. „Витоша“ № 11
  Технически сътрудник с. Браничево Зехра Фикри Исмаил 05366/20-50 0885987175 с.Браничево
  ул. „Септември“ №31
  Технически сътрудник с. Гусла Бехчет Ислям Ахмед 05363/23-37 0884147897 с.Гусла
  ул. „Бузлуджа“№ 1
  Тех. сътрудник с. Средковец Джошкун Сали Махмуд 05363/24-27 0882755899 с.Средковец
  ул. „Победа“ № 28
  Тех. сътрудник с. Пристое Сайме Назиф Хасан 05361/22-51 0885987172 с.Пристое
  ул. „Юри Гагарин“ № 16
  Тех. сътрудник с. Климент Нилфер Халидова Ахмед 05362/2236 0882755744 с.Климент
  бул. „Съединение“ №64
  Тех. сътрудник с. Наум Вайде Халил Шабан 05362/2360 0886787826 с.Наум
  ул. „20-ти май“
  Технически сътрудник с. Тъкач Сабрие Рахимова Хаккъ 05368/22-65 0885987179 с.Тъкач
  ул. „Г.Димитров“ №10
  Тех. сътрудник с. Сини вир Нермин Сеид Юсни 05365/2234 0877975419 с.Сини вир
  ул. „Ленин“ № 14
  Тех. сътрудник с. Лятно Синан Кабил Касим 05365/2215 0886800220 с.Лятно
  ул. „Тича“ № 2
  Тех. сътрудник с. Долина Севим Аляйдинова Ахмедова 05365/2214 0885987176 с.Долина
  ул. „Г.Димитров“ № 11
  Тех. сътрудник с. Дойранци Месут Закир Заид 05367/24-03 0882249008 с.Дойранци
  ул. „Септември“ № 12
  Тех. сътрудник с. Тодор Икономово Айлин Айдънова Ембие
  ГРАО-Перихан Ахмед Ибярям
  05367/22-16 0885987182
  0882755488
  с.Т. Икономово ул. „Т.Икономов“ №3

  e-mail листа по кметства:

  Кметство село Браничево [email protected]
  Кметство село Гусла [email protected]
  Кметство село Дойранци [email protected]
  Кметство село Долина [email protected]
  Кметство село Загориче [email protected]
  Кметство село Климент [email protected]
  Кметство село Лятно [email protected]
  Кметство село Наум [email protected]
  Кметство село Пристое [email protected]
  Кметство село Сини вир [email protected]
  Кметство село Средковец [email protected]
  Кметство село Тодор Икономово [email protected]
  Кметство село Тъкач [email protected]
  Пълномощник кв.Кус
  [email protected]
  Пълномощник кв.Боймир
  [email protected]