Проекти в общината (стартирани, завършили, проекти, за които се търси финансиране)

Енергоефективна реконструкция на ОУ ”Христо Смирнески ”, с.Пристое и ОУ ”Г.Ст.Раковски ”, с.Климент”

Извънкласните дейности – интересни и полезни

Реконструкция и рехабилитация на централен площад и парк

За независим и достоен живот в община Каолиново

Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура

Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура

Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в община Каолиново

Община Каолиново – към по-добро управление и ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи

Повишаване знанията и уменията на служители от администрацията на  община Каолиново чрез обучения в страната