Решения на Общинския съвет

Мандат 2023 г. –  2027 г.

№ по ред Решение № Относно
Протокол № 1 от 06.11.2023 година
1 1 Състав на комисия по избора.
2 2 Избор на Председател на Общинския съвет.
Протокол № 2 от 29.11.2023 година
1 3 Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Приложение

2 4 Избиране на постоянни комисии към Общински съвет – Каолиново.
3 5 Избор на комисия по смисъла на чл. 90, ал. 2, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.
4 6 Определяне на размера на основните трудови възнаграждения на кмета на община Каолиново, кметовете на кметства и кметските наместници.
5 7 Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
6 8 Определяне на представител за участие в НАПОС – РБ.
7 9 Определяне представител на общинския съвет за член на Областния съвет за развитие.
8 10 Определяне на представител на заседанията на общото събрание на „МБАЛ-Шумен“ АД.
9 11 Представителство на община Каолиново в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.
10 12 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 14.12.2023 г.
11 13 Предложение за отпускане на еднократна помощ на лице от село Тодор Икономово за възникнал пожар.
Протокол № 3 от 20.12.2023 година
1 14 Актуализиране на бюджета, в т.ч. и на инвестиционната програма на община Каолиново за 2023 година.

Приложение

2 15 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на разходи за възнаграждения на персонала по дейност по СЦ2 и СЦ3 по договор BG05SFPR002-2.003-0052-C01 от 20.09.2023 г. „Бъдеще за децата“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.

 

3 16 Актуализиране на Културния календар на община Каолиново за 2023 година и необходимите средства за сметка на общинския бюджет за обезпечаване на проявите включени в културния календар.

Приложение

4 17 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ I, УПИ IV-434 УПИ III-137 УПИ II-5 кв. 53А по плана на кв. Боймир, град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
5 18 Предоставяне на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023/2024 г.
6 19 Приемане на Програма за реализиране на общественополезни дейности в община Каолиново, съгласно чл. 12 от ППЗСП, от безработни лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП, които не са включени в програми за заетост.

Приложение

7 20 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от село Климент.
8 21 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от село Средковец.
9 22 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за хемодиализа на лицата от община Каолиново.
№ по ред Решение № Относно
Протокол № 4 от 15.01.2024 г.
1 23 Утвърждаване план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2024 г.
2 24 Даване на съгласие за сключване на партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане, във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.
3 25 Приемане на „Стратегия за управление на общинска собственост за мандат 2023 – 2027 година.

Приложение

4 26 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година“.

Приложение

5 27 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение

6 28 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Загориче.
Протокол № 5 от 16.02.2024 г.
1 29 Приемане на бюджета за 2024 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 – 2026 г. и прогнозните показатели за 2027 г. на община Каолиново.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

2 30 Предложение за изменение и утвърждаване на числеността и наименованието на персонала в организационните структури и административните звена в ОбА град Каолиново.

Приложение 1

3 31 Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2024 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар.

Приложение 1

4 32 Приемане на Общински годишен план за младежта за 2024 година.

Приложение 1

5 33 Подкрепа за кандидатстване за финансиране по Проект „Красива България“ – Кампания 2024 година.
6 34 Отчитане и приемане на инвестиции, изпълнени от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД в публичните активи през 2023 година.
7 35 Предоставяне на „ВиК Шумен“ ООД, град Шумен, чрез Асоциацията по ВиК с обособена територия на водоснабдяване – „ВиК Шумен“ ООД на активи публична общинска собственост.
8 36 Прекратяване на членството на община Каолиново в сдружение „Местна инициатива група Венец – Каолиново“.
9 37 Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовир село Сини вир, общинска собственост, на основание чл.19а от Закона за водите.
10 38 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2023 година.
11 39 Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-схема и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване за „Фотоволтаична електроцентрала с номинална генерирана мощност 728 kWp“ в УПИ V-573 в кв. 8, село Омарчево, община Каолиново, област Шумен“.
12 40 Даване на съгласие за разделяне и промяна на предназначението на имот.
13 41 Даване на съгласие за разделяне на имот.
14 42 Отдаване под наем на терен.
15 43 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение 1

Приложение 2

16 44 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

Приложение 1

17 45 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Климент.
Протокол № 6 от 26.03.2024 г.
1 46 Изменение в срока на възлагане на услуга от общ икономически интерес по Проект „Грижа в дома в община Каолиново“, Договор № BG05SFPR002-2.001-0117-C01, Процедура BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома.
2 47 Учредяване на Местна инициативна група с териториален обхват териториите на общините Венец, Каолиново и Самуил.
3 48 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 29.03.2024 година.
4 49 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 година.

Приложение

5 Даване на съгласие за разделяне и промяна на предназначението на имот.
6 50 Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за водопроводно отклонение за захранване на обект: „Кризисен център“ в ПИ 30137.3.23 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново.
7 51 Предоставяне безвъзмездно право на стопанисване и управление на имот публична общинска собственост, в полза на организация на бюджетна издръжка.
8 52 Отдаване под наем на помещение
9 53 Отдаване под наем на терен.
10 54 Продажба на незастроени урбанизирани имоти.
11 55 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
12 56 Продажба на част от поземлен имот частна общинска собственост.
13 57 Продажба на поземлени имоти частна общинска собственост без търг.
14 58 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на учениците от ХII клас от СУ „Георги Стойков Раковски“ – град Каолиново.
15 59 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Средковец.
16 60 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Средковец.
17 61 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
18 62 Предложение за отпускане на еднократна помощ на лице с изявена дарба от град Каолиново, квартал Кус.
19 63 Предложение за отпускане на еднократна помощ на лице с изявена дарба от град Каолиново, квартал Кус.
Протокол № 7 от 26.04.2024 г.
1 64 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект „Младежка заетост +“ по Договор № МЗПРЧР-03-08-1311#6.
2 65 Определяне нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината, кметове на кметства и кметски наместници в община Каолиново.
3 66 Издаване на запис на заповед от община Каолиново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху заявено авансово плащане по договор № № BG06RDNP001-7.017-0027-C01 от 11.05.2023 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, за Проект „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“, сключен между Община Каолиново и ДФ „Земеделие”.
4 67 Издаване на запис на заповед от община Каолиново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № № BG06RDNP001-7.017-0027-C01 от 11.05.2023 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, за Проект „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“, сключен между Община Каолиново и ДФ „Земеделие”.
5 68 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 30.04.2024 г.
6 69 Отмяна на Решение № 57, прието от Общински съвет – Каолиново на заседание, проведено на 26.03.2024 г. по Протокол № 6, върнато като незаконосъобразно за ново обсъждане.
7 71 Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-318, УПИ II-316 и УПИ III-317 от кв. 48, по плана на село Тъкач, община Каолиново.
8 71 Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV-37 от кв. 2 по плана на кв. Кус, град Каолиново, община Каолиново.

Мандат 2019 г. –  2023 г.

№ по ред Решение № Относно
Протокол № 1 от 07.11.2019 година
1 1 Състав на комисия по избора.
2 2 Избор на Председател на Общинския съвет.
Протокол № 2 от 27.11.2019 година
1 3 Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Приложение

2 4 Избиране на Постоянни комисии към Общински съвет – Каолиново.
3 5 Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Каолиново.

Приложение

4 6 Определяне на комисии за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси от Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Каолиново.
5 7 Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
6 8 Определяне на представител за участие в НАПОС – РБ.
7 9 Определяне на размера на основните трудови възнаграждения на кмета на община Каолиново, кметовете на кметства и кметските наместници.
8 10 Приемане на краткосрочна Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Каолиново 2019-2020 г.

Приложение

9 11 Приемане на „Стратегия за управление на общинска собственост за мандат 2019-2023 г.

Приложение

10 12 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, насрочено на 04.12.2019 г.
Протокол № 3 от 16.12.2019 г.
1 13 Определяне представител на Общинския съвет за член на Областния съвет за развитие.
Протокол № 4 от 27.12.2019 г.
1 14 Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2019 г.
2 15 Утвърждаване план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2020 година.
3 16 Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
4 17 Учредяване на безвъзмездно право на стопанисване и управление на имот публична общинска собственост, в полза на организация на бюджетна издръжка.
5 18 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.
6 19 Отдаване под наем на помещение.
7 20 Избор на делегат и заместник-делегат за отчетно-изборното общо събрание на Сдружение Толерантност.
8 21 Изменение на текстове от Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново.
9 22 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
10 23 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
11 24 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Пристое.
12 25 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Долина.
13 26 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Загориче.
14 27 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Лятно.
15 28 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
16 29 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
17 30 Предложение за отпускане на еднократна помощ за покриване на щети от пожар на лице от село Браничево.
18 31 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Лятно.
№ по ред Решение номер Относно
Протокол № 5 от 30.01.2020 година
1 32 Изменение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново
2 33 Изменение на текстове от Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново.
3 34 Предложение за отмяна на Наредба № 3 – „Противопожарна наредба“.
4 35 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметове на кметства в община Каолиново.
5 36 Предложение за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Каолиново.
6 37 Определяне и утвърждаване на границите, километричното положение, дължината и собствеността на общински път SHU1060, обслужващ териториите на общините Каолиново и Никола Козлево.
7 38 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2019 година.
8 39 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, насрочено на 13.02.2020 г.
9 40 Приемане на „Общински план за защита при бедствия“ на територията на община Каолиново.
10 41 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-204, УПИ II-204, УПИ IX-204, кв. 24, по плана на с. Пристое, община Каолиново.
11 42 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.“
12 43 Разрешаване на строителство на границата на общински имот.
13 44 Приемане на Общински годишен план за младежта за 2020 година.
14 45 Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2020 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар.
15 46 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
16 47 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
17 48 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
Протокол № 6 от 11.02.2020 година
1 49 Приемане на бюджета за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2020 – 2022 година на община Каолиново.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

2 50 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на  разходи за осигуряване на топъл обяд и транспортни разходи  по договор № BG05FMOP001-03.002-0228-C03,  за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Каолиново”,  финансиран от Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ от  Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.
3 51 Изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново.
Протокол № 7 от 30.02.2020 година
1 52 Издаване на запис на заповед от община Каолиново в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0056-C01 от 14.05.2019 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, за Проект „Реконструкция на улици в населените места на територията на община Каолиново“ сключен между община Каолиново и ДФ „Земеделие“.
2 53 Издаване на запис на заповед от община Каолиново в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0029-C01 от 14.05.2019 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, за Проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, сключен между община Каолиново и ДФ „Земеделие“.
3 54 Опускане на средства за финансиране на капиталови разходи за „МБАЛ – Шумен“ АД.
4 55 Отмяна на старата и приемане на нова Наредба за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
5 56 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.
6 57 Отмяна на Решение № 18 по Протокол № 4 от 27.12.2019 година на Общински съвет – Каолиново.
7 58 Определяне и утвърждаване на границите, километричното положение, дължината и собствеността на общински път SHU1060, обслужващ териториите на общините Каолиново и Никола Козлево.
8 59 Подкрепа за кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Каолиново“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
9 60 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
10 61 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
11 62 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
12 63 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Средковец.
Протокол № 8 от 30.04.2020 година
1 64 Изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Каолиново.
2 65 Одобряване на Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община Каолиново за 2019 година.
3 66 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година
4 67 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ за УПИ XI-103, УПИ X-101, кв. 26 и УПИ II, УПИ III, кв. 50, по плана на село Лятно, община Каолиново.
5 68 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-67, УПИ VI-69, УПИ VII-70, УПИ X-озеленяване, УПИ XII-70, УПИ XIII-69, УПИ XIV-67, УПИ XVI-61 кв. 31, по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново.
6 69 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за ПИ 120 /част от УПИ I – жилищно строителство/, кв. 42 по плана на квартал Боймир, град Каолиново, община Каолиново.
Протокол № 9 от 29.05.2020 г.
1 70 Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Каолиново.
2 71 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново, сметките за средства от Европейския съюз и отчет за общинския дълг за 2019 година.
3 72 Издаване на запис на заповед от община Каолиново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0056-C01 от 14.05.2019 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, за Проект „Реконструкция на улици в населените места на територията на община Каолиново”, сключен между Община Каолиново и ДФ „Земеделие”.
4 73 Издаване на запис на заповед от община Каолиново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00400 от 27.04.2018 г. за отпускане на бъзвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, за проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“, сключен между Община Каолиново и ДФ „Земеделие”.
5 74 Издаване на запис на заповед от община Каолиново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00399 от 04.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, за проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на община Каолиново“, сключен между Община Каолиново и ДФ „Земеделие”.
6 75 Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имоти публична общинска собственост с идентификатор 06094.16.148, идентификатор 06094.313.148 и идентификатор 06094.5.258 по КККР на село Браничево, община Каолиново.
7 76 Изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново.
8 77 Актуализиране на строителната програма на община Каолиново за 2020 г.
Протокол № 10 от 30.06.2020 г.
1 78 Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.
2 79 Отдаване под наем на части от покривните пространства на общинските сгради.
3 80 Отдаване под наем на терен.
4 81 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
5 82 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Пристое.
Протокол № 11 от 28.07.2020 г
1 83 Определяне на позицията на представителя на община Каолиново на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на 31.07.2020 г.
2 84 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, насрочено на 31.07.2020 г.
3 85 Учредяване безвъзмездно право на ползване на футболни игрища (стадиони), в полза на организации с нестопанска цел
4 86 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация и застрояване /ЧИПРЗ/ за УПИ I и УПИ III-270, 271 кв.1, по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
Протокол № 12 от 28.08.2020 г.
1 87 Информация за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
2 88 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0159 „Надежда за бъдеще – патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Каолиново“.
3 89 Оптимизация на мрежата от детски градини на територията на община Каолиново.
4 90 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум в училищата за учебната 2020/2021 година.
5 91 Безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Каолиново, на имоти частна държавна собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори 30137.501.217 и 30137.3.23 по КККР на село Загориче, община Каолиново с построените в тях Пътен кантон „Загориче“ и Опорен пункт /кантон/.
6 92 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 37232.87.96 и ПИ 37232.87.97 находящи се по КККР на село Климент, община Каолиново, област Шумен.
7 93 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 37232.87.94 и ПИ 37232.87.95 находящи се по КККР на село Климент, община Каолиново, област Шумен.
Протокол № 13 от 22.10.2020 г.
1 94 Трансформиране на част от предоставени заеми за финансиране на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ от Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ като трансфер между бюджетната и извънбюджетната сметка на община Каолиново.
2 95 Отпускане на средства на „МБАЛ-Шумен“ АД град Шумен за ремонт.
3 96 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум в Обединено училище „Йордан Йовков“ село Браничево за учебната 2020/2021 година.
4 97 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Каолиново с проектно предложение по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ,,2014-2020 г. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 5.001 ,,Топъл обяд”.
5 98 Определяне на позицията на представителя на община Каолиново на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на 30.10.2020 година.
6 99 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 03.11.2020 година.
7 100 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ I и УПИ II-195, УПИ IV-195, УПИ V-192, УПИ VII-193 и УПИ VI-195, кв. 30, по плана на село Наум, община Каолиново, област Шумен.
8 101 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.
9 102 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
10 103 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Лятно.
Протокол № 14 от 10.11.2020 г.
1 104 Определяне на позицията на представителя на община Каолиново на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на 12.11.2020 година.
Протокол № 15 от 08.12.2020 г.
1 105 Определяне на допълнителни възнаграждения на зам. – кметовете, кметовете на кметства и кметски наместници за постигнати резултати през 2020 г.
2 106 Определяне на допълнителни възнаграждения на кмета на община Каолиново за постигнати резултати през 2020 г.
3 107 Определяне на допълнителни възнаграждения на председателя на ОбС – Каолиново за постигнати резултати през 2020 г.
4 108 Даване на съгласие за кандидатстване на община Каолиново с проектно предложение по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, операция BG05FMOP001-5.001, „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ и определяне на дейностите по предоставянето на „топъл обяд“ като местна дейност.
5 109 Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2021 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар.

Приложение

6 110 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ III от кв. 86, /ПИ 37232.501.271 по КККР на село Климент/, по плана на село Климент, община Каолиново.
7 111 Продажба на незастроени урбанизирани имоти.
8 112 Продажба на сграда.
9 113 Продажба на поземлени имоти частна общинска собственост без търг.
10 114 Отдаване под наем на помещение.
11 115 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
12 116 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
13 117 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
14 118 Предложение за отпускане на еднократна помощ за консумативи на братята пианисти от град Каолиново, кв. Кус.
Протокол № 16 от 30.12.2020 г.
1 119 Определяне на представител на заседанията на общото събрание на „МБАЛ-Шумен“ АД.
2 120 Отдаване под наем на помещение.
3 121 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

Приложение

№ по ред Решение номер Относно
Протокол № 17 от 07.01.2021 година
1 122 Определяне на позицията на представителя на община Каолиново на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на 08.01.2021 година.
Протокол № 18 от 29.01.2021 г.
1 123 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметове на кметства в община Каолиново.
2 124 Актуализация на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 година.

Приложение

3 125 Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“.
4 126 Приемане на Общински годишен план за младежта за 2021 година.

Приложение

5 127 Утвърждаване план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2021 година.
6 127 Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2020 г.
7 129 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 37232.87.23 находящ се по КККР на село Климент, община Каолиново, област Шумен.
8 130 Съгласие за поставяне на преместваем обект на граничната регулационна линия на общински имот.
9 131 Отдаване под наем на имоти, общинска собственост.
10 132 Предоставяне на имоти – полски пътища, определени по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020/2021 г.
11 133 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.“

Приложение

12 134 Предложение за отпускане на еднократна помощ за трансплантация на бъбрек на лицe от град Каолиново, кв. Кус.
Протокол № 19 от 25.02.2021 г.
1 135 Актуализиране на план – сметката на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Каолиново по населени места за 2021 година.
2 136 Приемане на бюджета за 2021 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 – 2023 година и прогнозните показатели за 2024 година на община Каолиново.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 3.1

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

3 137 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на разходи за осигуряване на топъл обяд и транспорти разходи по договор № BG05FMOP001-5.001-0106-C01, за проект „3-1 – Топъл обяд в условията на COVID – 19 в община Каолиново“, финансиран от Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 година.
4 138 Одобряване на доклада за последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014 – 2020 година.
5 139 Приемане на „План за интегрирано развитие на община Каолиново 2021-2027 година.“
6 140 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 05.03.2021 г.
7 141 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение 1

Приложение 2

8 142 Учредяване право на ползване за настаняване на пчелни семейства.
9 143 Дарение на урбанизиран незастроен имот – частна общинска собственост.
10 144 Предложение за отпускане на еднократна помощ за възникнал пожар на лице от село Загориче.
11 145 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
12 146 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
13 147 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
Протокол № 20 от 29.04.2021 г.
1 148 Актуализиране на бюджета за 2021 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и инвестиционната програма на община Каолиново

Приложение 1
Приложение 2

2 149 Даване на съгласие възстановените месечни обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
3 150 Одобряване на Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община Каолиново за 2020 година

Приложение 1
Приложение 2

4 151 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година

Приложение 1

5 152 Отдаване под наем на помещение
6 153 Предложение за отпускане на еднократна помощ на учениците с отличен успех от СУ „Георги Стойков Раковски“ град Каолиново
7 154 Предложение за отпускане на еднократна помощ за абитуриентски бал на ученичка от град Каолиново, квартал Боймир
8 155 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Браничево
9 156 Предложение за отпускане на еднократна помощ на лице от село Пристое за възникнал пожар в дома му
10 157 Предложение за отпускане на еднократна помощ на лице от село Тодор Икономово за лечение на дъщеря му
Протокол № 22 от 30.06.2021 г.
1 159 Актуализиране на инвестиционната програма на община Каолиново за 2021 година.
2 160 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредното неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено на 02.07.2021 година.
3 161 Одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за инвестиционно предложение и подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/, за ПИ 37232.101.145, по КК на село Климент, община Каолиново, с цел изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна точка № 1034 на път I-7 „Шумен – Пристое“ км. 69+900, попадаща в землището на село Климент, община Каолиново, област Шумен.
4 162 Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовир – общинска собственост.
5 163 Отдаване под наем на помещение.
6 164 Продажба на незастроен урбанизиран имот.
7 165 Продажба на земеделски поземлен имот.
8 166 Разрешаване на строителство на границата на общински имот
9 167 Дарение на урбанизиран незастроен имот – частна общинска собственост.
10 168 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Браничево.
11 169 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Загориче.
12 170 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
13 171 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
Протокол № 23 от 29.07.2021 г.
1 172 Приемане на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

Приложение

2 173 Във връзка със стартирането на Проект „Патронажна грижа + в община Каолиново“, по Договор № BG05M90P001-6.002-0177, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
3 174 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредното неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 30.07.2021 г.
4 175 Приемане на Програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на община Каолиново 2021 – 2025 година.

Приложение

5 176 Предложение за отпускане на еднократна помощ на лице от село Долина за възникнал пожар.
Протокол № 24 от 27.08.2021 г.
1 177 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново, сметките за средства от Европейския съюз и отчет за общинския дълг за 2020 година.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

2 178 Допълване на т. 7.4, подточка 7.4.3 от Решение № 136 по Протокол № 19 от 25.02.2021 г. на ОбС – Каолиново за приемане на бюджета за 2021 г., индикативния разчет за сметките за средствата от Европейския съюз и актуализиране на бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2020-2023 година и прогнозните показатели за 2024 на община Каолиново.
3 179 Изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.

Приложение 1

4 180 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум в училищата за учебната 2021/2022 година. Определяне на броя на групите, утвърждаване и дофинансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каолиново през учебната 2021/2022 година
5 181 Утвърждаване на Проект „Патронажна грижа + в община Каолиново“, по Договор № BG05M90P001-6.002-0177, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Приложение 1

6 182 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Сини вир.
7 183 Предложение за отпускане на еднократна помощ на лице от село Климент за възникнал пожар.
Протокол № 25 от 28.09.2021 г.
1 184 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум в Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ с. Лятно и Основно училище „Георги Стойков Раковски“ с. Климент за учебната 2021/2022 година.
2 185 Отдаване под наем на земи от общинския и остатъчния поземлен фонд заети с трайни насаждения.
3 186 Продажба на незастроен урбанизиран имот.
4 187 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
Протокол № 26 от 29.10.2021 г.
1 188 1.    Информация за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

2 189 Актуализиране на инвестиционната програма на община Каолиново за 2021 година.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

3 190 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-119, кв. 27, по плана на с. Наум, община Каолиново, област Шумен.
4 191 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ III-32, кв. 5, по плана на с. Сини вир, община Каолиново, област Шумен.
5 192 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ III-577, УПИ IV-578, УПИ V-578,579 и УПИ VI-580 кв. 85, по плана на с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен.
6 193 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение № 1

7 194 Предоставяне на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022 г.
8 195 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
9 196 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
10 197 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
Протокол № 27 от 30.11.2021 г.
1 198 1. Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0177 „Патронажна грижа + в община Каолиново“.
2 199 Определяне на допълнителни възнаграждения на зам. – кметовете, кметовете на кметства и кметски наместници за постигнати резултати през 2021 г.
3 200 Определяне на допълнителни възнаграждения на кмета на община Каолиново за постигнати резултати през 2021 г.
4 201 Определяне на допълнителни възнаграждения на Председателя на ОбС – Каолиново за постигнати резултати през 2021 г.
5 202 Протест на Районна прокуратура град Шумен по текстове от Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.
6 203 Учредяване на безвъзмездно право на стопанисване и управление на помещения от северната административна сграда в град Каолиново, площад „Украйна“ № 5 – публична общинска собственост, в полза на организации и учреждения на бюджетна издръжка.
7 204 Отдаване под наем на общински помещения и терени.
8 205 Продажба на незастроен урбанизиран имот в село Пристое.
9 206 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

Приложение №1

10 207 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Средковец.
Протокол № 28 от 15.12.2021 г.
1 208 Даване на съгласие за разделяне на имот и промяна начина на трайно ползване.
2 209 Отдаване под наем на помещение.
3 210 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Средковец.
Протокол № 29 от 30.12.2021 г.
1 211 Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2021 г.   Приложение 1
2 212 Даване на съгласие община Каолиново да закупи съдове за битови отпадъци през 2022 г. от средствата от отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закон за управление на отпадъците във връзка с § 58 от Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ бр. 105 от 11 декември 2020 г.)
3 213 Отдаване под наем на помещение.
№ по ред Решение номер Относно
Протокол № 30 от 14.01.2022 г.
1
214
Утвърждаване план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2022 г.
Протокол № 31 от 25.02.2022 г.
 1  215 Предоставяне на „ВиК Шумен“ ООД, град Шумен, чрез Асоциацията по ВиК с обособена територия на водоснабдяване – „ВиК Шумен“ ООД на активи публична общинска собственост. 
 2  216 Приемане на Общински годишен план за младежта за 2022 година.

Приложение

 3  217 Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 година. 
 4  218 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г.“ 

Приложение

5
219
Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение

6
220
Отдаване под наем на помещение.
7
221
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Наум.
8
222
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Климент.
9
223
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Пристое.
Протокол № 32 от 15.04.2022 г.
 1  224 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметове на кметства и кметски наместници в община Каолиново.
 2  225 Отпускане на средства за финансиране на капиталови разходи за „МБАЛ-Шумен“ АД.
3
226
Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2022 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар.

Приложение 1

4
227
Приемане на бюджета за 2022 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 – 2024 година и прогнозните показатели за 2025 година на община Каолиново.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

5
228
Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0177 „Патронажна грижа + в община Каолиново.
6
229
Изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.

Приложение 1

7
230
Отчитане и приемане на инвестиции, изпълнени от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД в публичните активи през 2021 г.
8
231
Разрешаване изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Каолиново и одобряване на задание за изменение на ОУПО.
9
232
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.

Приложение 1

10
233
Продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг.
11
234
Продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг.
12
235
Продажба на земеделски имот в село Пристое.
13
236
Продажба на незастроен урбанизиран имот в село Средковец.
14
237
Продажба на незастроен урбанизиран имот в село Тъкач.
15
238
Продажба на незастроен урбанизиран имот в град Каолиново, кв. Боймир.
16
239
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Средковец.
17
240
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Средковец.
18
241
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Гусла.
19
242
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Загориче.
Протокол № 33 от 11.05.2022 г.
 1  243 Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на капиталови разходи.
 2  244 Определяне на представител на община Каолиново в Комисията за изработване на Областна здравна карта.
 3  245 Предложение за отпускане на еднократна помощ за празнуване на абитуриентски бал на ученици от СУ „Георги Стойков Раковски“ град Каолиново.
4
246
Предложение за отпускане на еднократна помощ за празнуване на абитуриентски бал на ученичка от село Гусла.
Протокол № 34 от 30.06.2022 г.
 1  247 Актуализиране на бюджета, в т.ч. и на инвестиционната програма на община Каолиново за 2022 година.

Приложение 1

 2  248 Одобряване на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.
 3  249 Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл. 27, ал. 3 от Закона за социалните услуги.
 4  250 Предложение за изменение и утвърждаване на числеността и наименованието на персонала в организационните структури и административните звена в Общинската администрация град Каолиново.

Приложение 1

 5  251 Приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Каолиново“ за периода 2021-2028 година.
6
252
Предоставяне на лек автомобил на ОД на МВР – Шумен за нуждите на РУ – Каолиново.
7
253
Определяне на представител на община Каолиново в Комисията за изработване на Областна аптечна карта.
8
254
Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 36079.80.9903 находящи се по КККР на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
9
255
Предложение за предоставяне под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ (земеделска земя, останала след възстановяването на правата на собствениците).

Приложение 1

Приложение 2

10
256
Отдаване под наем на помещение.
11
257
Отдаване под наем на терен.
12
258
Разрешаване на строителство на границата на общински имот.
13
259
Продажба на незастроен урбанизиран имот в град Каолиново, кв. Боймир.
14
260
Продажба на земеделски имот в землището на село Лиси връх.
15
261
Продажба на земеделски имот в землището на град Каолиново.
16
262
Продажба на незастроен урбанизиран имот в село Пристое.
17
263
Продажба на незастроен урбанизиран имот в село Пристое.
18
264
Предложение за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Каолиново.
19
265
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Браничево.
20
266
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Браничево.
21
267
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново, квартал Кус.
22
268
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново, квартал Кус.
23
269
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново, квартал Кус.
Протокол № 35 от 29.07.2022 г
1
270
Актуализиране на бюджета, в т.ч. на инвестиционната програма на община Каолиново за 2022 година.
2
271
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново.

Приложение 1

3
272
Продажба за земеделски имот в землището на село Тодор Икономово с идентификатор 72549.19.510.
4
273
Продажба за земеделски имот в землището на село Тодор Икономово с идентификатор 72549.44.598.
5
274
Продажба за земеделски имот в землището на село Тодор Икономово с идентификатор 72549.44.617.
6
275
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Долина.
Протокол № 36 от 30.08.2022 г.
 1  276 Актуализиране на бюджета, в т.ч. на инвестиционната програма на община Каолиново за 2022 година.
 2  277 Определяне на размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината, кметове на кметства и кметски наместници в община Каолиново.
 3  278 Разрешаване изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Каолиново и одобряване на задание за изменение на ОУПО.
 4  279 Разрешаване изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Каолиново и одобряване на задание за изменение на ОУПО.
 5  280 Кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.
 6  281 Приемане на общинска програма ма Енергийна ефективност на община Каолиново за периода 2022 – 2032 г.
 7  282 Предоставяне на лек автомобил на ОД на МВР – Шумен за нуждите на РУ – Каолиново.
8
283
Удължаване на услугите с 6 месеца по нова процедура № BG05M9OP001-6.004, проекта е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
9
284
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум в училищата за учебната 2022/2023 година. Определяне на броя на групите, утвърждаване и дофинансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каолиново през учебната 2022/2023 година.
10
285
Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 68388.8.928, ПИ 68388.8.929, ПИ 68388.8.934 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен.
11
286
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Браничево.
12
287
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Браничево.
13
288
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново, кв. Кус.
14
289
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново, кв. Кус.
15
290
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Долина.
16
291
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тъкач
17
292
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село гр.Каолиново
Протокол № 37 от 28.10.2022 г.
 
 1  293 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново, сметките за средства от Европейския съюз и отчет за общинския дълг за 2021 година.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

 2  294 Допълване на т. 9.4, подточка 9.4.3. от Решение № 227 по Протокол № 32 от 15.04.2022 г. на ОбС – Каолиново за приемане на бюджета за 2022 г., индикативния разчет за сметките за средствата от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2024 година и прогнозните показатели за 2025 на община Каолиново.
 3  295 Изразходване на средства, предоставени на община Каолиново, съгласно Постановление на Министерски съвет № 326 от 12 октомври 2021 г.

Приложение 1

 4  296 Даване на съгласие за кандидатстване на община Каолиново с проектно предложение по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+) по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“
 5  297 Обезщетяване на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД, град Пловдив със земеделска земя от Общински поземлен фонд, съгласно Решение № 1ЯФГ от 05.07.2022 г. на Общинска служба по земеделие – Каолиново
 6  298 Изменение на Решение № 280 прието с протокол № 36 от 30.08.2022 г.
 7  299 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, насрочено на 10.11.2022 г.
 8  300 Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за сградно водопроводно отклонение, с цел утвърждаване на трасе за ВиК за ПИ 58485.19.2, местност „Кашлалък“ по кадастралната карта на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.
 9  301 Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и парцеларен план за външно електрозахранване – подмяна на съществуващ ТМ 25020/0.4кV в съществуващ ТП и нова кабелна линия НН 0.4кV от ТНН до ШК-4, към „Дестилерия за етерично маслени култури“ в ПИ 44865.1.4 по кадастралната карта на село Лятно, община Каолиново, област Шумен.
 10  302 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг.
11
303
Продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг.
12
304
Продажба на земеделски имот в землището на град Каолиново с идентификатор 36079.60.1.
13
305
Отдаване под наем на земеделски поземлен имот.
14
306
Отдаване под наем на терен.
15
307
Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение 1

16
308
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
17
309
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Долина.
18
310
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
Протокол № 38 от 23.11.2022 г.
 1  311 Актуализиране на бюджета, в т.ч. и инвестиционната програма на община Каолиново за 2022 г.

Приложение 1

 2  312 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.004-0179 „Патронажна грижа + Компонент 2“.
 3  313 Подкрепа за проектно предложение на община Каолиново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“.
 4  314 Кандидатстване на Община Каолиново с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в Община Каолиново“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
 5  315 Допълнение на Решение № 296 от 28.10.2022 г. по Протокол № 37 от 28.10.2022 г. на ОбС – Каолиново във връзка с даване на съгласие за кандидатстване на Община Каолиново с проектно предложение по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+) по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.
6
 316 Прилагане разпоредбите на чл.127, ал.6 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на Общ устройствен план на община Каолиново.
7
317
Определяне на допълнителни възнаграждения на зам.– кметовете, кметовете на кметства и кметски наместници за постигнати резултати през 2022 г.
8
318
Определяне на допълнителни възнаграждения на кмета на община Каолиново за постигнати резултати през 2022 г.
9
319
Определяне на допълнителни възнаграждения на Председателя на ОбС – Каолиново за постигнати резултати през 2022 г.
10
320
Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 18188.11.102 и ПИ 18188.11.103, получени от подялбата на ПИ 18188.11.96, м. „Чалъ Къшла“ /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Гусла, община Каолиново.
11
321
Предоставяне на имоти – полски пътища, определени по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022/2023 г.
12
322
Продажба на част от поземлен имот частна общинска собственост.
13
323
Отдаване под наем на терен.
14
324
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
Протокол № 39 от 13.12.2022 г.
 
 1  325 Кандидатстване на Община Каолиново по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. с проектно предложение „Бъдеще за децата в община Каолиново“.
 2  326 Разрешаване изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Каолиново и одобряване на задание за изменение на ОУП на община Каолиново.
 3  327 Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ VI, УПИ V-145, кв. 16 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново.
4
328
Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

Приложение 1

5
329
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Пристое.
6
330
Предложение за отпускане на еднократна помощ за дете – пълен сирак от село Браничево.
7
331
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
8
332
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Климент.
9
333
Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Гусла.
10
334
Предложение за отпускане на еднократна помощ на лице от село Гусла за възникнал пожар.
Протокол № 40 от 29.12.2022 г.
 1  335 Актуализиране на бюджета, в т.ч. и на инвестиционната програма на община Каолиново за 2022 година
№ по ред Решение № Относно
Протокол № 41 от 13.01.2023 г.
1 336 Утвърждаване план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2023 година.
Протокол № 42 от 10.02.2023 г.
1 337 1.    Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения и осигуровки на лицата, назначени по Договор № МЗ-3-03-08-9002≠5 за осигуряване на заетост по проект „Нова възможност за младежка заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2 338 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.004-0179 „Патронажна грижа + Компонент 2“.
3 339 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на разходи за осигуряване на топъл обяд и транспортни разходи по договор № BG05SFPR003-1.001-0157-C01 в община Каолиново по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс /ПХОМП ЕСФ+/ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.
4 340 Осигуряване на общинско сътрудничество за предоставяне на споделена услуга при осъществяване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в изпълнение на изискванията от Закона за българския жестов език.
5 341 Разрешаване изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Каолиново и одобряване на задание за изменение на ОУПО Каолиново.
6 342 Прилагане разпоредбите на чл.127, ал.6 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на Общ устройствен план на Община Каолиново.
7 343 Отчитане и приемане на инвестиции, изпълнени от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД в публичните активи през 2022 г.
8 344 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и Специализирана план-схема (СПС) за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за обект: „Довеждащ електропровод от ПИ 36079.80.26, гр. Каолиново и ПИ 72549.44.296, с. Тодор Икономово до УПИ XII, кв.35 от действащия регулационен план на кв. Боймир, гр. Каолиново“ и одобряване на технически задания за ПУП-ПП и СПС по чл.125 от ЗУТ.
9 345 Подкрепа за кандидатстване за финансиране по Проект „Красива България“ – Кампания 2023.
10 346 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 15.02.2023 г.
11 347 Приемане на Общински годишен план за младежта за 2023 година.
12 348 Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2023 г. и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар.
13 349 Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2022 г.
14 350 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.”
15 351 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – план схема и парцеларен план за външно електрозахранване – подмяна на съществуващ ТМ 25020/0.4kV в съществуващ ТП и нова кабелна линия НН 0.4kV от ТНН до ШК-4, към „Дестилерия за етерично маслени култури“ в ПИ 44865.1.4 по кадастралната карта на село Лятно, община Каолиново, област Шумен.
16 352 Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и парцеларен план за „Нова кабелна линия 110kV между УПИ XII-103 от кв.35 по плана на кв. Боймир, град Каолиново, община Каолиново до ПИ 36079.40.173“, с начин на трайно ползване /НТП/ За друг вид производствен, складов обект.
17 353 Отдаване под наем на помещение.
18 354 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.
19 355 Подпомагане на пострадалите при земетресението в Република Турция на 6 февруари 2023 г.
20 356 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Пристое.
21 357 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Загориче.
22 558 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
23 359 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
24 360 Предложение за отпускане на еднократна помощ на лице от град Каолиново, квартал Кус за възникнал пожар.
25 361 Предложение за отпускане на еднократна помощ за хемодиализа на лице от село Сини вир.
26 362 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Средковец.
Протокол № 43 от 30.03.2023 г.
1 363 1.    Удължаване действието на Решение № 277 по протокол № 32 от 15.04.2022 г. прието на заседание на Общински съвет – Каолиново относно приемане на бюджета за 2022 г., индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2024 година и прогнозните показатели за 2025 година на община Каолиново.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

2 364 Отпускане на средства за финансиране на капиталови разходи за „МБАЛ-Шумен“ АД.
3 365 Изменение на Решение № 355 по протокол № 42 от 10.02.2023 г. на заседание на Общински съвет – Каолиново за подпомагане на пострадалите при земетресението в Република Турция на 6 февруари 2023 г.
4 366 Прилагане разпоредбите на чл.127, ал.6 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на Общ устройствен план на Община Каолиново за отстраняване на явна фактическа грешка.
5 367 Прилагане разпоредбите на чл.127, ал.6 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на Общ устройствен план на Община Каолиново
6 368 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.

Приложение

7 369 Утвърждаване на Методика за предоставяне на интегрирана здравно – социална услуга и освобождаване на събирането на такси от потребителите по проект „Грижа в дома в община Каолиново“.

Приложение

8 370 Продажба на селскостопанска сграда в село Гусла.
9 371 Отдаване под наем на помещение.
10 372 Даване на съгласие за разделяне и промяна на предназначението на имот.
11 373 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг.
12 374 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на учениците от ХII клас от СУ „Георги Стойков Раковски“ – град Каолиново.
13 375 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от град Каолиново, квартал Боймир.
14 376 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на лице от село Тъкач за възникнал пожар в дома му.
Протокол № 44 от 27.04.2023 г.
1 377 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения и осигуровки на лицата, назначени по Договор № МЗ-3-03-08-11825≠7 за осигуряване на заетост по проект „Нова възможност за младежка заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2 378 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на разходи по проект BG05SFSPR002-2.002-0022-C01 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Съфинансирана от Европейския съюз.
3 379 Изготвяне и приемане на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Каолиново.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

4 380 Допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.

Приложение

5 381 Избор на Вр.И.Д.Кмет на кметство с. Гусла, община Каолиново.
6 382 Предложение за отмяна на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Каолиново.
7 383 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 28.04.2023 г.
8 384 Учредяване безвъзмездно право на стопанисване и управление на помещение и част от покривното пространство на северната административна сграда в град Каолиново, площад „Украйна” № 5 – публична общинска собственост, в полза на организация и учреждение на бюджетна издръжка.
9 385 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
10 386 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от село Средковец.
11 387 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от село Загориче.
12 388 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на лице от село Загориче за възникнал пожар в дома му.
Протокол № 45 от 30.05.2023 г.
1 389 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 05.06.2023 година.
2 390 Даване на мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № ПР-05-60/25.04.2023 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от г-жа Ххххх Ххххх Ххххх от село Средковец, община Каолиново, ул. „Победа”, № 5.
3 391 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
4 392 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от село Средковец.
Протокол № 46 от 20.06.2023 г.
1 393 Актуализиране на разчета за капиталови разходи и инвестиции на община Каолиново за 2023 година, приет с Решение № 363 от 30.03.2023 г.

Приложение

2 394 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0117 „Грижа в дома в община Каолиново“.
3 395 Прилагане разпоредбите на чл.127, ал.6 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на Общ устройствен план на община Каолиново.
4 396 Предварително съгласие за инсталиране на фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия.
5 397 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг.
6 398 Отдаване под наем на общински помещения и земеделски земи
7 399 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на лице от село Тодор Икономово за възникнал пожар в дома му.
8 400 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от село Браничево.
9 401 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от село Загориче.
Протокол № 47 от 11.07.2023 г.
1 402 Приемане на Дългосрочна (2023-2032 г.) и Краткосрочна (2023-2025 г.) програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Каолиново.

Приложение 1

Приложение 2

2 403 Предоставяне на лек автомобил на ОД на МВР – Шумен за нуждите на РУ – Каолиново.
3 404 Даване на мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с Вх. № ПР-05-71/26.05.2023 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от г-жа Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx от село Сини вир, община Каолиново, ул. „Ивайло”, № 4.
4 405 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен.
5 406 Издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за водопроводно отклонение за захранване на обект: „“Кризисен център“ в ПИ 30137.3.23 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново.
6 407 Организиране на кръводарителска кампания на територията на община Каолиново и поощряване с парични средства на кръводарителите.
7 408 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от село Гусла.
Протокол № 48 от 07.08.2023 г.
качен на 14.08.2023 г.
1 409 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново, сметките за средства от Европейския съюз и годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 година.
Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5,
Приложение 6, Приложение 7
2 410 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на разходи по проект BG05SFPR002-2.002-0022-C01 „Укрепване на общинския капацитет“, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Съфинансирана от Европейския съюз.
3 411 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 08.08.2023 г.
4 412 Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Каолиново.  
5 413 Предварително съгласие за учредяване право на строеж и предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 36079.40.118, 36079.11.4, 36079.11.5 и 36079.47.10 в землището на град Каолиново, общинска собственост.
Приложение
6 414 Промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди.
7 415 Промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди.
8 416 Промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди.
9 417 Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІV-362 от квартал 55, по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново.
10 418 Продажба на незастроени урбанизирани имоти.
Протокол № 49 от 15.09.2023 г.
1 419 Приемане на бюджета за 2023 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 – 2025 г. и прогнозните показатели за 2026 г. на община Каолиново

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

2
2 420 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0117 „Грижа в дома в община Каолиново“.
3 421 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум в училищата за учебната 2023/2024 година. Определяне на броя на групите, утвърждаване и дофинансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каолиново през учебната 2023/2024 година.
4 422 Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ОБЕКТ „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК „ЛУДОГОРИЕ“.
5 423 Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ОБЕКТ „КАБЕЛНА И ОПТИЧНА ЛИНИЯ НА ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК „ЛУДОГОРИЕ“.
6 424 Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПЗ/ на ОБЕКТ „Изграждане на Ветроенергиен парк „Лудогорие“ в обхват на ПИ с идентификатори 37232.11.3, 37232.35.12, 37232.32.4, 37232.39.5, 37232.38.19, 37232.53.13, 37232.57.8, 37232.54.5, 37232.31.3 в землището на с. Климент, ПИ 18188.42.11 в землището на с. Гусла, ПИ 58485.2.22, ПИ 58485.49.19, 58485.41.82 /за подстанция/ в землището на с. Пристое и 06094.37.8, 06094.62.11, 06094.56.21, 06094.42.5, 06094.64.1, 06094.61.9 в землището на с. Браничево, община Каолиново, област Шумен.
7 425 Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ и Подробен устройствен план – Специализирана план-схема /ПУП-СПС/ за обект: Нова КЛ 110 кV между УПИ XII-103, кв.35 по плана на кв. Боймир и ПИ 36079.40.173, землището на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
8 426 Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и Специализирана план-схема /СПС/ за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за обект: Електропровод от ПИ 36079.80.9906 /архивен 36079.80.26/, град Каолиново и ПИ 72549.44.621 /архивен 72549.44.296/ село Тодор Икономово до УПИ XII кв. 35 от действащия регулационен план на кв. Боймир, град Каолиново.
9 427 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за частично изменение на плана за регулация за УПИ II, кв. 50 по плана на село Лятно, община Каолиново, област Шумен.
10 428 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план схема и парцеларен план за УПИ V-573 от кв. 8 по плана на село Омарчево, община Каолиново, област Шумен.
11 429 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV-28, УПИ V-27 и УПИ III-26 от кв. 33 по плана на село Загориче, ПИ 30137.501.83 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново, област Шумен.
12 430 Продажба на незастроени урбанизирани имоти.
13 431 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
14 432 Продажба на част от поземлен имот частна общинска собственост.
15 433 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг
16 434 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост.
17 435 Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от ОбС – Каолиново.
18 436 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от град Каолиново.
19 437 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
20 438 Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на лице от село Лятно.
Протокол 50 от 20.09.2023 г.
1 439 Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на община“ и временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“.

Мандат 2015 г. –  2019 г.

№ по ред Решение № Относно
Протокол № 1 от 03.11.2015 година
1 1 Състав на комисия по избора
2 2 Избор на Председател на Общинския съвет
Протокол № 2 от 24.11.2015 година
1 3 Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
2 4 Избиране на Постоянни комисии към Общински съвет – Каолиново
3 5 Приемане на Вътрешни правила за работата на комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
4 6 Определяне представител на общинския съвет за член на Областния съвет за развитие.
5 7 Определяне на размера на основните трудови възнаграждения на Кмета на община Каолиново, кметовете и кметските наместници
6 8 Актуализиране на строителна програма на община Каолиново за 2015 г.
7 9 Трансформиране на част от предоставен заем от бюджета на община Каолиново за финансиране на проект „Повишаване на знанията и уменията на служители от администрацията на община Каолиново чрез обучения в страната“, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, Приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия  BG051PO002/13/2.2-14, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“
8 10 Приемане на „Стратегия за управление на общинска собственост за мандат 2015-2019 г.“
9 11 Подписване на меморандум за сътрудничество между община Каолиново и сдружение с нестопанска цел „Североизточна българска – турска търговско – индустриална камара“ (СБТТИК)
10 12 Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Каолиново
11 13 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни
12 14 Представителство на община Каолиново в Асоциацията по В и К – Шумен на обособена територия Шумен.
13 15 Определяне на представител на заседанията на общото събрание на „МБАЛ-Шумен“ АД
14 16 Промяна предназначението на общински имот „Училищна сграда“ находящ се в село Наум, община Каолиново, област Шумен – от публична общинска собственост в частна общинска собственост
15 17 Определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на Национално Сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
16 18 Представителство на община Каолиново в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД.
17 19 Участие в партньорство за кандидатстване за финансиране по подмярка  19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Протокол № 3 от 29.12.2015 година
1 20 Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2015 г.
2 21 Актуализиране на строителна програма на община Каолиново за 2015 г.
3 22 Утвърждаване на план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса битови отпадъци за     2016 г.
4 23 Изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново.
5 24 Изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново.
6 25 Учредяване на безвъзмездно право на стопанисване и управление на помещения от Северната административна сграда в град Каолиново, площад „Украйна“ № 5 – публична общинска собственост, в полза на организации и учреждения на бюджетна издръжка.
7 26 Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Каолиново за периода 2016 – 2020 г.
8 27 Отдаване под наем на имоти, общинска собственост.
9 28 Продажба на урегулирани поземлени имоти частна общинска собственост.
10 29 Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на град Каолиново.
11 30 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на село Гусла.
12 31 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на град Каолиново.
13 32 Отпускане на финансови средства за подпомагане на дейността на ловните дружинки на територията на община Каолиново.
14 33 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Айше Исмаил Исмаил  от село Тодор Икономово.
15 34 Отпускане на еднократна помощ на лицето Байсе Мустафа Ибрям от град Каолиново за лечение на детето и Айджан Ерджанова Исмаилова.
16 35 Отпускане на еднократна помощ за пожар на лицето Боян Асенов Йорданов от село Лятно.
17 36 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Иванка Иванова Андреева от село Тодор Икономово.
18 37 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Мустафа Хашъм Исмаил от село Тъкач, общ. Каолиново.
19 38 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Невянка Андонова Василева от село Браничево.
20 39 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Нурсел Джелил Мехмед от село Тодор Икономово.
21 40 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Ресмие Ариф Халид от село Климент.
22 41 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Саадет Яшарова Ахмедова от село Тодор Икономово.
23 42 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Тайбе Мехмедова Халилова от село Браничево.
№ по ред Решение № Относно
Протокол № 4 от 29.01.2016 година
1 43 Приемане на Програма за управление на Община Каолиново за мандат 2015 -2019 г.
2 44 Приемане на отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.
3 45 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г.
4 46 Приемане на бюджета за 2016 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 – 2018 година на община Каолиново.
5 47 Приемане на Общински годишен план на младежта за 2016 година.
6 48 Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2016 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите в културния календар.
7 49 Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2015 г.
8 50 Даване на съгласие за кандидатстване на община Каолиново като партньор на Сдружение „Толерантност“ при разработването и изпълнението, в случай на одобрение, на проектно предложение „И АЗ МОГА…“ „Шанс за равен старт на ученици билингви“ по конкурсна процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
9 51 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на село Тъкач.
10 52 Предложение за финансиране на капиталови разходи за „МБАЛ – Шумен“ АД от бюджета на община Каолиново за 2016 г.
11 53 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на кв. Боймир, град Каолиново, община Каолиново.
12 54 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на град Каолиново.
13 55 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.
14 56 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Айше Алиремзи Исмаил от село Средковец.
15 57 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Басри Шюкриев Хасанов от село Тодор Икономово.
16 58 Отпускане на еднократна помощ за пожар на лицето Елиф Хюсеин Мехмед от село Тодор Икономово.
17 59 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Ибрахим Сюлейманов Османов от град Каолиново.
18 60 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Мустафа Хасанов Мустафов от село Тодор Икономово.
19 61 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Раим Вели Исмаил от село Тодор Икономово.
20 62 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Рукщен Хикметова Ахмедова от село Долина.
21 63 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Севгюл Яшарова Ибрямова от село Средковец.
22 64 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Севгин Фикретов Салиев от село Тодор Икономово.
23 65 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Фериде Али Мехмед от село Тодор Икономово.
24 66 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Хамид Алиев Мустафов от село Лятно.
Протокол № 5 от 26.02.2016 година
1 67 Одобряване  на споразумение за общинско сътрудничество на Община Каолиново по проект към Министерство на образованието и науката „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
2 68 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения и осигуровки на лицата, наети по Договор № ОЗМ-1-03-08-52#2 за осигуряване на заетост, проект „Обучения и заетост за млади хора“, финансиран по Оперативна програма човешки ресурси.
3 69 Даване на съгласие на „ВиК – Шумен“ ООД – град Шумен да сключи договор.
4 70 Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 09.03.2016 г.
5 71 Продажба на нежилищна сграда – частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 30137.501.278 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново, област Шумен.
6 72 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
7 73 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на  земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.
8 74 Отдаване под наем на помещение (стая № 8), находящо се в западното крило на третия етаж от Северната административна сграда, град Каолиново, пл. „Украйна“ № 5
9 75 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Анелия Филипова Хараланова от село Климент.
10 76 Отпускане на еднократна помощ за възникнал пожар на лицето  Бейзат Мустафа Мехмед от село Тодор Икономово.
11 77 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Неджмидин Ахмед Насуф от село Средковец.
12 78 Отпускане на еднократна финансова помощ за лицето Несибе Емин Хамидова от град Каолиново, кв. Кус  за родени тризнаци.
13 79 Отпускане на еднократна помощ  на лицето Нихат Ахмедов Сюлейманов от село Лятно за лечение на сина му Дейвид Нихат Ахмед.
14 80 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Рувейдя Нуфелова Рафиева от село Лятно.
15 81 Отпускане на еднократна помощ за възникнал пожар на лицето Рущи Анифир Халил от село Тодор Икономово.
16 82 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Хълмие Али Сали от село Тодор Икономово.
17 83 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за 2015 г.
Протокол № 6 от 29.03.2016 година
1 84 Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Каолиново за 2015 г.
2 85 Изменения и допълнения към Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Каолиново.
3 86 Приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците за 2015 – 2020 година.
4 87 Приемане на Годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на отпадъци на община Каолиново.
5 88 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
6 89 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) в ПИ № 043011 находящ се в землището на село Дойранци, община Каолиново, област Шумен.
7 90 Дарение на урбанизиран недвижим имот – частна общинска собственост, съставляващ идентификатор 37232.501.344 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен.
8 91 Подпомагане на дейността на ОДМВР – Шумен, чрез закупуване на полеви наркотест – NarcoSpray§General Sceeming, NSGS01 и предоставянето им като дарение в полза на ОДМВР-Шумен.
9 92 Отпускане на еднократна помощ за лечение  на лицето  Али Вахид Осман от село Браничево.
10 93 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Аттче Кадирова Назифова от село Пристое.
11 94 Отпускане на еднократна помощ  за лечение на лицето Исмаил Юсменов Халимов от село Сини вир.
12 95 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Исмет Хасан Адил от село Тодор Икономово.
13 96 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Кадрие Кязимова Мустафова от село Пристое.
14 97 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Неждет Ахмед Осман от село Тодор Икономово.
15 98 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Райфе Раим Ниязи от село Гусла.
16 99 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Февзия Реджебова Исмаилова от село Тодор Икономово.
17 100 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Фикрие Мехмед Аяр от село Средковец.
18 101 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Шефика Басри Ахмед от село Пристое.
19 102 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Юсеин Хилмиев Юмеров от село Долина.
Протокол № 7 от 08.04.2016 година
1 103 Одобряване проект на Подробен устройствен план( ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Подсилване и реконструкция на съществуваща водоснабдителна система Каолиново и кв. Кус чрез включване на втори тръбен кладенец град Каолиново и реконструкция на съществуваща водоснабдителна система“.
Протокол № 8 от 31.05.2016 година
1 104 Предложение за изменение и утвърждаване на числеността и наименованието на персонала в организационните структури и административните звена в ОбА град Каолиново.
2 105 Предложение за изменение структурата на отдел „Инвестиции и устройство на територията“
3 106 Приемане на Общинска програма за закрила на  детето за 2016 г.
4 107 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Каолиново за 2017 година.
5 108 Отдаване под наем на имоти, общинска собственост.
6 109 Промяна предназначението на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
7 110 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
8 111 Прекратяване на съсобственост върху имот общинска собственост, съставляващ идентификатор 68388.50.205 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен.
9 112 Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.
10 113 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за частично изменение на кадастралната карта на село Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен.
11 114 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 37232.100.91 и ПИ 37232.100.92 по КК на село Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен.
12 115 Одобряване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Оптично трасе землищна граница община Каолиново – с. Климент, община Каолиново, област Шумен“.
13 116 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за кв. 3 и кв. 28 по плана на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен.
14 117 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 000349 по КВС на село Сини вир, общ. Каолиново.
15 118 Отпускане на еднократна помощ за възникнал пожар на лицето Кадир Исмаилов Велиев от град Каолиново, кв. Кус.
16 119 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Евгени Юлиянов Петков от град Каолиново, кв. Кус.
Протокол № 9 от 08.07.2016 година
1 120 Даване на съгласие за кандидатстване на община Каолиново процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 –„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоражения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
2 121 Едностранно прекратяване на концесионен договор, сключен на 22.08.2014 г. с „АНТОВА“ ЕООД – Нови пазар, за предоставяне на концесия на язовир „Лиси връх“,  с. Лиси връх, община Каолиново.
3 122 Промяна предназначението на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
4 123 Дарение на урбанизиран недвижим имот – частна общинска собственост.
5 124 Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.
6 125 Продажба на недвижим имот с идентификатор 68388.50.275 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен.
7 126 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ І, кв. 10 и УПИ І , кв. 11 по плана на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен.
8 127 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Мелят Исмаил Осман от село Климент, ул. Хаджи Димитър № 6.
Протокол № 10 от 22.07.2016 година
1 128 Актуализиране на Програма за управление на отпадъците в Община Каолиново за периода 2015 – 2020 г
Протокол № 11 от 30.08.2016 година
1 129 Информация за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
2 130 Актуализиране на строителна програма на община Каолиново за 2016 г.
3 131 Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г
4 132 Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г) с проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“.
5 133 Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.) с проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен“.
6 134 Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.
7 135 Отдаване под наем на терен.
8 136 Отдаване под наем на земи от общинския и остатъчния поземлен фонд заети с трайни насаждения.
9 137 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.
10 138 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план  – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ І „За училище“, кв. 84 по плана на село Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен.
11 139 Одобряване на Подробен устройствен план  – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за  кв. 3 и кв. 28 по плана на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен.
12 140 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за водопровод и външно ел. захранване на ПИ 37232.100.91 и ПИ 37232.100.92 по КК на с. Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен.
13 141 Отпускане на финансови средства за подпомагане на дейността на „Национална асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ 2010“
14 142 Даване на съгласие за кандидатстване за персонална пенсия на лицето Гюлер Бааки Субашева  от с. Тодор Икономово.
15 143 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Азизе Билял Рафи от село Гусла.
16 144 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Джемиле Салим Реджеб от село Загориче.
17 145 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Зелиха Сабриева Юмерова от село Пристое.
18 146 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Джеват Исмаилов Абтулов от град Каолиново, кв. Боймир.
19 147 Отпускане на еднократна помощ на Гюрджан Шезаидов Заидов за лечение на сина му Озгюр Гюрджанов Шезаидов от село Тодор Икономово.
20 148 Молба от Хафизе Халид Хрюстем за транспортиране на починало лице в чужбина.
Протокол № 12 от 27.09.2016 година
1 149 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за възнаграждения и осигуровки на личните асистенти, социални асистенти и домашни помощници по проект „Независим живот в община Каолиново“.
2 150 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година.
3 151 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Каолиново.
4 152 Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.
5 153 Осигуряване на съфинансиране за проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново“ при финансирането му по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
6 154 Отпускане на еднократна помощ за хемодиализа на лицето Ревасие Ахмед Мехмедали от село Браничево.
7 155 Отпускане на еднократна помощ за хемодиализа на лицето Идириз Ариф Мехмед от село Дойранци.
8 156 Отпускане на еднократна помощ за хемодиализа на лицето Фатме Бейтулова Нурулова от село Пристое.
9 157 Отпускане на еднократна помощ за хемодиализа на лицето Зийнеб Алиева Мехмедова от град Каолиново.
10 158 Отпускане на еднократна помощ за хемодиализа на лицето Назиф Назифов Шабанов.
Протокол № 13 от 28.10.2016 година
1 159 Приемане на  Етичен кодекс на общинските съветници от  Общински съвет – Каолиново.
2 160 Предложение за изменение и утвърждаване на числеността и наименованието на персонала в организационните структури и административните звена в ОбА град Каолиново.
3 161 Участие на община Каолиново в учредяване на организация с нестопанска цел с дейност в обществена полза съгласно изискванията на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
4 162 Изменение на т. 7. 4., т. т. 7. 4. 3. от Решение № 46 за приемане на бюджета за 2016 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 – 2018 г. на община Каолиново, прието с Протокол № 4 от 29.01.2016 г.
5 163 Отдаване под наем на земи от общинския и остатъчния поземлен фонд.
6 164 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост.
7 165 Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.
8 166 Отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост.
9 167 Изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново.
10 168 Предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, съгласно ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 14/20.02.2015 г.) и чл. 75б от ППЗСПЗЗ.
11 169 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 055016 по КВС на град Каолиново, общ. Каолиново, област Шумен.
12 170 Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за водопровод и външно ел. захранване на ПИ 37232.100.91 и ПИ 37232.100.92 по КК  на село Климент, община Каолиново, обл. Шумен.
13 171 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план  – План за регулация (ПУП-ПР) и промяна на предназначение на територията в обхват квартал 36,  УПИ І  по плана на град Каолиново, кв. Боймир, общ. Каолиново, обл. Шумен.
14 172 Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на  персонална пенсия на децата Гьоксел Стилиянов Иванов и Айнур Стелиянова Иванова от село Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен.
15 173 Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на  персонална пенсия на детето Айше Орхан Хасан от село Сини вир, общ. Каолиново, обл. Шумен.
16 174 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето  Мирям  Хасан Билял от село Сини вир.
Протокол № 14 от 29.11.2016 година
1 175 Изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати през месец декември на кмета на община Каолиново, зам. – кметовете, кметовете на кметства и кметски наместници.
2 176 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
3 177 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
4 178 Отдаване под наем на общински помещения и терени.
5 179 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.
6 180 Предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, съгласно ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.14/20.02.2015 г.) и чл. 75б от ППЗСПЗЗ.
7 181 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VІІ – 212, УПИ VІ – 212, УПИ V – 212, УПИ VІІІ – 212 и УПИ ІХ – 217 от кв. 38 по плана село Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен.
8 182 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за кв. 25 по плана на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен.
9 183 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ІV-194, кв. 22 по плана на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен.
Протокол № 15 от 14.12.2016 година
1 184 Актуализиране на Общинския план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Каолиново (2015-2020).
2 185 Предложение за изменение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
3 186 Отдаване под наем на терен.
4 187 Изплащане на допълнително възнаграждение на Председателя на ОбС Каолиново.
5 188 Отпускане на средства под формата на трансфер на община Хитрино.
Протокол № 16 от 28.12.2016 година
1 189 Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2016 г.
2 190 Актуализиране на строителната програма на община Каолиново за 2016 г.
3 191 Трансформиране на част от предоставен заем от бюджета на община Каолиново за финансиране на проект „Обучение и заетост за младите хора финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
4 192 Изменение на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Каолиново.
5 193 Утвърждаване план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2017 г.
6 194 Дарение на урбанизиран недвижим имот – частна общинска собственост.
7 195 Допускане за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на обект „Изграждане на нова птицеферма за угояване на пилета с капацитет 36 000 бр., КПП, Административно-битова сграда, навес за котелно и дизел агрегат, ажурна ограда“ в ПИ 010004, с. Лятно, община Каолиново, област Шумен.
8 196 Отпускане на средства за пострадалите семейства и семействата на починалите от трагедията в община Хитрино.
9 197 Отпускане на еднократна помощ за пострадал при пътно транспортно произшествие на лицето Ерсин Мехмед Мехмедали от село Пристое.
№ по ред Решение № Относно
Протокол № 17 от 31.01.2017 година
1 198 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година”.
2 199 Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2017 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар.
3 200 Приемане на бюджета за 2017 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 – 2019 година на община Каолиново.
4 201 Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни, домашни любимци и пчелни семейства на територията на община Каолиново.
5 202 Приемане на Общински годишен план за младежта за 2017 година.
6 203 Предложение за изменение и допълнение на Решение № 160 по Протокол № 13 от 28.10.2017 година.
7 204 Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ I, кв. 10 и УПИ I, кв. 11 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
8 205 Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 година.
9 206 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Лорита Ангелова Крумова от град Каолиново.
10 207 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Мехмед Исмаил Иса от село Тодор Икономово.
11 208 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Ирфан Шефкет Ибрям от село Тодор Икономово.
Протокол № 18 от 28.02.2017 година
1 209 Приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Каолиново“ за периода 2016 г. – 2020 г.
2 210 Кандидатстване на община Каолиново по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.
3 211 Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г) с проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново“.
4 212 Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г) с проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“.
5 213 Кандидатстване за финансиране с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.) с проект „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен“.
6 214 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 30137.100.16 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново, област Шумен.
7 215 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
8 216 Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.
9 217 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.
10 218 Отдаване под наем на общински водоем.
11 219 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Севджихан Мехмедова Ахмедова от село Долина.
12 220 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Фикрие Хазимова Юмерова от село Пристое.
13 221 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Ахмед Шюкрю Мехмед от село Браничево.
14 222 Отпускане на еднократна помощ за лечение лицата болни от хемодиализа.
Протокол № 19 от 25.04.2017 г.
1 223 Промяна на съставите на ПК „Нормативна уредба, законност, обществен ред, конфликт на интереси“ и ПК „Образование, здравеопазване, култура, спорт и социални дейности“
2 224 Предложение за изменение на текстовете от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново, приета с Решение № 368 по Протокол № 32/2003 г. на заседание на Общински съвет.
3 225 Предложение за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Каолиново.
4 226 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г.
5 227 Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Каолиново за 2016 г.
6 228 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
7 229 Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново.
8 230 Преобразуване чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование на Основно училище „Йордан Йовков“ с.Браничево в Обединено училище „Йордан Йовков“ с.Браничево и на Основно училище „Панайот Волов“ с.Тодор Икономово в Обединено училище „Панайот Волов“ с.Тодор Икономово.
9 231 Определяне на размера на основните трудови възнаграждения на кмета на община Каолиново, заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници.
10 232 Продажба на недвижим имот частна общинска собственост.
11 233 Учредяване на безвъзмездно право на стопанисване и управление на имоти публична общинска собственост, в полза на читалищни настоятелства
12 234 Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост.
13 235 Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Алтан Тунчеров Севинчев и Айча Тунчерова Севинчева от село Сини вир, община Каолиново, област Шумен.
14 236 Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Гюрсел Шезаи Заид от село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен.
15 237 Отпускане на еднократна помощ за възникнал пожар на Мустан Ахмедов Мустанов от село Тодор Икономово.
16 238 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Шенай Бенадие Али от село Браничево.
17 239 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Атанас Горгиев Атанасов от село Тодор Икономово.
18 240 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Салим Фахредин Мехмед от село Тодор Икономово.
19 241 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Себайдин Ахмед Сали от град Каолиново.
Протокол № 20 от 31.05.2017 г.
1 242 Промяна на предназначението на имоти – от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
2 243 Продажба на жилищна сграда – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 37232.501.758 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен.
3 244 Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
4 245 Предложение за изменение и утвърждаване на числеността и наименованието на персонала в организационните структури и административните звена в ОбА град Каолиново.
5 246 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Себиле Ибрям Мехмед от град Каолиново, кв. Кус.
Протокол  № 21 от 30.06.2017 г.
1 247 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Каолиново за 2018 година.
2 248 Одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на водопровод с обща дължина 2725.42 метра, преминаващ през ПИ с идентификатори  72549.0.57, 72549.0.148, 72549.0.147, 72549.0.146, 72549.0.170, 72549.0.357, 72549.0.172, 72549.0.409 по КВС на село Тодор Икономово и  ПИ с идентификатори 21811.0.101, 21811.0.102, 21811.0.125, 21811.0.148, 21811.0.153, 21811.3.002, 21811.12.007, 21811.12.027, 21811.12.028 по КВС на село Дойранци, във връзка с обект „Реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово” в община Каолиново” и даване на предварително съгласие за преминаване на трасето през имоти общинска собственост
3 249 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ ХІІ-240 кв. 3 а по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
4 250 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ ІV, кв.7 по плана на кв. Кус, град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
5 251 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост.
6 252 Замяна на имот общинска собственост с имот собственост на частно лице.
7 253 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Тензиле Ахмед Ахмед от село Климент.
8 254 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Ниези Севие Керим от село Тодор Икономово.
9 255 Отпускане на еднократна помощ на Шефка Шефкет Сали от село Климент пострадал от бедствие.
Протокол  № 22 от 28.07.2017 г.
1 256 Протест на Окръжна прокуратура град Шумен по текстове от Наредба  № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново, приета с Решение № 339 по Протокол № 28/10.08.2010 г. на заседание на Общински съвет – Каолиново.
2 257 Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново (2017-2019 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново за 2017 година.

Приложение 1: Общинска стратегия за подкрепа за лично развитие на деца и учениците в община каолиново

Приложение 2: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново за 2017 г.

3 258 Предложение за актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища на територията на община Каолиново за учебна 2017/2018 г.
4 259 Съгласуване на позицията и мандата на представителя на община Каолиново в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД.
5 260 Предложение за предоставяне под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ (земеделска земя, останала след възстановяването на правата на собствениците).

Приложение : Регистър на земеделски земи над 10 дка.

6 261 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение: Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд обявени на търг по Чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г.

7 262 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Танжу Алиев Реджебов от село Климент пострадал при ПТП.
8 263 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Ридван Билял Юнуз от град Каолиново.
9 264 Отпускане на еднократна помощ на Светослав Георгиев Стоянов от град Каолиново.
Протокол  № 23 от 30.08.2017 г.
1 265 Информация за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 година.  ПРИЛОЖЕНИЯ
266 Актуализиране на строителната програма на община Каолиново за 2017 година.
3 267 Изменение на т. 7.4., т.т. 7.4.3. от Решение № 200 за приемане на бюджета за 2017 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 – 2019 година на община Каолиново, прието с Протокол № 17 от 31.01.2017 г.
4 268 Предоставяне на активи, придобити по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за СНЦ „Местна инициативна група Венец – Каолиново“.
5 269 Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение МИГ „Местна инициативна група Венец – Каолиново“
6 270 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум в училищата и определяне на броя на групите в детските градини за учебната 2017/2018 година.
7 271 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост.
8 272 Отдаване под наем на терен.
Протокол № 24 от 29.09.2017
1 273 Продажба на имоти частна общинска собственост.
2 274 Замяна на имот общинска собственост с имот собственост на юридическо лице.
3 275 Отдаване под наем на територия заета от воден обект.
4 276 Отпускане на финансови средства за подпомагане на дейността на „Националната асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ 2010“.
5 277 Изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.

Приложение1       Приложение 2  Приложение 3  Приложение 4

6 278 Отпускане на еднократна помощ за пожар на Любомир Димитров Василев от град Каолиново.
7 279 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Наджи Нихатов Наджиев от село Наум.
Протокол № 25 от 27.10.2017 г.
1 280 Трансформиране на предоставен заем от бюджета на община Каолиново за финансиране на  проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
2 281 Приемане на Правилник за уреждане на функциите, структурата и организацията на дейността на Общинска работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите.

Правилник

3 282 Даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за покриване на разходи по проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Шумен“, при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни предложения по BG16M10P002-2.006 – „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ и финансиране на недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта и ДДС.
4 283 Кандидатстване на РСУО по процедура за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 и взето решение № 210, Протокол № 18 от 28.02.2017 г.
5 284 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 000120 по КВС на село Пристое с ЕКАТЕ 58485, община Каолиново, област Шумен.
6 285 Отдаване под наем на общински терени.
7 286 Продажба на недвижими имоти.
8 287 Отпускане на финансови средства на Мюсюлманското настоятелство село Средковец за основен ремонт на джамията в населеното място.
9 288 Отпускане на финансови средства на Църковно настоятелство град Каолиново за изграждане на Православен храм „Св. Успение Богородично“ град Каолиново.
Протокол № 26 от 27.11.2017 г.
1 289 Одобряване на Общ устройствен план на община Каолиново – (ОУПОК).
2 290 Траснформиране на ползвани заеми от бюджета на община Каолиново за финансиране на проект „Независим живот в община Каолиново“, схема BG05М9ОР001-2.002 – Независим живот, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
3 291 Изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати през месец декември на кмета на община Каолиново, зам. – кметовете, кметовете на кметства и кметски наместници.
4 292 Изплащане на допълнително възнаграждение на председателя на Общински съвет – Каолиново.
5 293 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Зелиха Сабриева Юмерова от сeло Пристое.
6 294 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Октай Ведат Ахмед от село Тодор Икономово.
7 295 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Елхан Хасанов Заидов от село Тодор Икономово.
Протокол  № 27 от 15.12.2017 г.
1 296 Утвърждаване план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2018 г.
2 297 Приемане на изменение и допълнение към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.
3 298 Предложение за изменение на текстове от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 69 по Протокол № 8/12.06.2012 г. на заседание на Общински съвет – Каолиново.
4 299 Предложение за изменение на текстове от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Каолиново, приет с Решение № 3 по Протокол № 2 от 24.11.2015 г. на заседание на ОбС – Каолиново.
5 300 Определяне на представител на Община Каолиново в Комисията за изработване на Областна здравна карта.
6 301 Одобряване на доклада за междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014 – 2020 година.
7 302 Одобряване на доклада за междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014 – 2020 година.
8 303 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ VII, кв. 35 по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен.
9 304 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

Списък на пасища и мери

10 305 Отпускане на еднократна помощ на лицето Зейррин Невзат Исмаил от село Браничево.
11 306 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Фикрет Салиев Алиев от село Тодор Икономово.
12 307 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Саадет Яшарова Ахмедова от село Тодор Икономово.
13 308 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Сезгин Али Юмер от село Тъкач.
14 309 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Исмаил Сюлейманов Османов от град Каолиново, кв. Боймир.
15 310 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Шюкри Исмаил Ахмед от село Браничево.
16 311 Отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Зехра Билял Сабри от село Тъкач.
Протокол  № 28 от 29.12.2017 г.
1 312 Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2017 г.

Приложение

№ по ред Решение № Относно
Протокол № 29 от 31.01.2018 година
1 313 Приемане на бюджета за 2018 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 – 2020 година на община Каолиново.

Бюджет за 2018

2 314 Изменение на приложение № 4 – „Уточнен план на инвестиционната програма на община Каолиново за 2017 г.“ към Решение № 312, по протокол № 28 от 29.12.2017 г. за актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2017 г

Приложение

3 315 Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2018 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар

Приложение

4 316 Приемане на Общински годишен план за младежта за 2018 година.

Приложение

5 317 Предложение за изменение на текстове от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 69 по Протокол № 8/12.06.2012 г. на заседание на Общински съвет – Каолиново.
6 318 Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 г.
7 319 Приемане на „Програма за енергийна ефективност на община Каолиново“ за периода 2017 г. – 2021 г.

Програма

8 320 Приемане на Общински план за противодействие на тероризма.
9 321 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 025010, местност „Юрюклер“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
10 322 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ел. схема, парцеларен план за ВиК схеми Електро и ВиК за захранване на ПИ 055016, местност „Каршъ тарла“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
11 323 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 026218, местност „Тарлалък“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
12 324 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 026216, местност „Тарлалък“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
13 325 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за УПИ XIII-2, УПИ ХII-3, УПИ XI-2 от кв. 2, по плана на село Средковец, община Каолиново, област Шумен
14 326 Даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Ширин Мустафа Себайдин и Махмуд Мустафа Себайдин от село Гусла, община Каолиново, област Шумен.
15 327 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Байсе Ахмедова Руфиева от село Климент.
16 328 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Фейзулла Велиев Мехмедов от град Каолиново.
17 329 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Алисе Илязова Емурлова от град Каолиново.
18 330 Отпускане на еднократна помощ на Мюмюне Весиляева Насуф за лечение на дъщеря и Еда Джеват Сали от село Тодор Икономово.
Протокол № 30 от 22.02.2018 година
1 331 Промяна наименованието на постоянна комисия „Нормативна уредба, законност, обществен ред, конфликт на интереси“ към общински съвет – Каолиново.
2 332 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г.“

Приложение

3 333 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение

4 334 Отдаване под наем на общински помещения и терени.
5 335 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Светлана Димитрова Петкова от град Каолиново.
6 336 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Лорита Ангелова Крумова от град Каолиново.
7 337 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Неджиб Хаккъ Неджиб от село Тъкач.
Протокол № 31 от 28.03.2018 година
1 338 Одобряване на Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община Каолиново за 2017 година.
2 339 Предложение за изменение и утвърждаване на числеността и наименованието на персонала в организационните структури и административните звена в ОбА град Каолиново.

Приложение

3 340 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
4 341 Отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост.
5 342 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за Ел. и ВиК схеми за захранване на ПИ 000120, местност „Каваклък“ по КВС на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.
6 343 Отпускане на еднократна помощ на Сюмейра Мехмед Мустафа от село Браничево за лечение на дъщеря и Елиз Рейхан Ахмед.
7 344 Отпускане на еднократна помощ за лечение на Юрке Али Али от село Наум.
8 345 Отпускане на еднократна помощ за възникнал пожар на Адем Ибрям Адем от село Загориче.
Протокол № 32 от 23.05.2018 година
1 346 Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
2 347 Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
3 348 Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
4 349 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

Приложение

5 350 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново за 2018 г.

Приложение

6 351 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Каолиново за 2019 г.

Приложение

7 352 Актуализиране на Общинския план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Каолиново (2015-2020).

Приложение

8 353 Даване на съгласие за побратимяване на община Каолиново, област Шумен с община Есенюрт, Истанбул, Република Турция.

Приложение

9 354 Изменение на Решение № 214 прието с протокол № 18 от 31.07.2013 г.
10 355 Даване съгласие за закупуване 3 бр. въздушници с двойно действие, тип Hawle за обект: „Тласкателен водопровод от ПС Тодор Икономово до село Браничево и село Пристое“.
11 356 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ел. схема, парцеларен план за ВиК схема и схеми Електро и ВиК за захранване на ПИ 055016, местност „Каршъ тарла“ по КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
12 357 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ I от кв. 53 по плана на кв. Боймир, град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.
13 358 Продажба на урегулирани незастроени недвижими имоти частна общинска собственост.
14 359 Отдаване под наем на водоем.
15 360 Разрешаване на строителство на границите на общински имоти.
16 361 Предложение за отпускане на еднократни помощи на учениците от XII клас завършващи с отличен успех от СУ „Георги Ст. Раковски“ град Каолиново.
17 362 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Айше Алиева Рашидова от село Тодор Икономово.
18 363 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Нурденгюл Джабасин Шевкед от село Тъкач.
19 364 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Ридван Билял Юнуз от град Каолиново.
20 365 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Серджан Ниязи Юнуз от град Каолиново.
21 366 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Нефизе Хамди Халим от град Каолиново, кв. Боймир.
22 367 Предложение за отпускане на еднократна помощ на лицето Яфес Сюлейман Исмаил от село Наум за бедствие в дома му.
23 368 Предложение за отпускане на еднократни помощи на лицата болни от хемодиализа.
Протокол № 33 от 26.06.2018 година
1 369 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за 2017 година.

Приложение

2 370 Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Каолиново за 2017 година.

Приложение

3 371 Актуализиране на строителната програма на община Каолиново за 2018 година.
4 372 Издаване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващо авансово плащане по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00400 между община Каолиново и Държавен фонд „Земеделие“, за проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“.
5 373 Упълномощаване на кмета на община Каолиново за издаване на запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05FMOP001-03.002-0228-C01, за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Каолиново“.
6 374 Предложение за изменение на текстове от Наредба № 13 за отглеждане и регистрация на кучета, на територията на община Каолиново, приета с Решение № 258 от 22.12.2009 г. по Протокол № 23 на Общински съвет – Каолиново.
7 375 Допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) и специализирана план схема за обект: Трасе на оптична кабелна мрежа с две независими трасета от съществуващ оптичен кабел на улица „Септември“ в регулацията на село Браничево, община Каолиново до базова станция в ПИ 000258 по КВС на село Браничево, община Каолиново, област Шумен.
8 376 Одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на водопровод, преминаващ през ПИ с идентификатори 72549.0.57, 72549.0.148, 72549.0.147, 72549.0.146, 72549.0.176, 72549.0.357, 72549.0.172, 72549.0.409 по КВС на село Тодор Икономово и ПИ с идентификатори 21811.0.101,  21811.0.102, 21811.0.125,  21811.0.148, 21811.0.153, 21811.3.002, 21811.12.007, 21811.12.027, 21811.0.028 по КВС на село Дойранци, във връзка с обект „Реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово“ в община Каолиново“ и даване на предварително съгласие на преминаване на трасето през имоти общинска собственост.

Приложение

9 377 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Иклиме Шабанова Рамаданова от град Каолиново.
10 378 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Хълмие Исмаил Белбер от село Браничево
11 379 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Кадрия Ариф Сюлейман от село Тодор Икономово.
12 380 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лицето Надежда Събева Маринова от град Каолиново.
Протокол № 34 от 26.07.2018 година
1 381 Издаване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващо авансово плащане по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00399 между община Каолиново и Държавен фонд „Земеделие“, за проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на община Каолиново“.
2 382 Отдаване под наем на земи от общинския и остатъчния поземлен фонд.
3 383 Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
4 384 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Якуб Ниязи Мустафа от село Гусла.
Протокол № 35 от 31.08.2018 година
1 385 Информация за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
2 386 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум в училищата и определяне на броя на групите в детските градини за учебната 2018/2019 година.
3 387 Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъци за периода 2015-2020 г.
4 388 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения, разположена на територията на община Каолиново, област Шумен.
5 389 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за частично изменение на кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен.
6 390 Организиране на кръводарителска кампания на територията на община Каолиново и поощряване с парични средства на кръводарителите.
7 391 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Фатме Хълми Юсуф от село Браничево.
8 392 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Ридван Наим Бошнак от село Тодор Икономово.
9 393 Предложение за отпускане на еднократна помощ  за лечение на Хасан Хюсеин Исмаил от село Тодор Икономово.
10 394 Предложение за отпускане на еднократна помощ за покриване на щети от пожар на лицето Нехат Руфи Руфад от село Тъкач.
Протокол № 36 от 28.09.2018 година
1 395 Ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Каолиново за осигуряване на финансов ресурс за изплащане на разходи за осигуряване на топъл обяд и транспортни разходи по договор № BG05FMOP001-03.002-0228-C01, за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Каолиново“, финансиран от Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.
2 396 Вземане на решение от Общински съвет – Каолиново за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областна транспортна схема – квота на община Каолиново.
3 397 Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за Ел. и ВиК схеми за захранване на ПИ 000120, местност „Каваклък“ по КВС на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.
4 398 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 000316 по КВС на село Наум /ЕКАТТЕ 51158/, община Каолиново, област Шумен.
5 399 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация (ЧИПР) за УПИ I от кв. 19 /ПИ 155/ на село Средковец, община Каолиново, област Шумен.
6 400 Продажба на имоти частна общинска собственост
7 401 Продажба на поземлени имоти частна общинска собственост без търг
8 402 Протест на Окръжна прокуратура град Шумен по текстове от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново, приета с решение № 339 по Протокол № 28/10.08.2010 г. на ОбС – Каолиново.
9 403 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Юсуф Мухарем Акиф от село Средковец.
10 404 Предложение за отпускане на еднократна помощ за покриване на щети от пожар на лицето Ферхан Мехмедемин Мехмед от село Браничево.
Протокол № 37 от 04.10.2018 година
1 405 Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост, на основание § 33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн. в ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.
Протокол № 38 от 02.11.2018 година
1 406 Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Каолино

Приложение -1

Приложение -2

2 407 Определяне на комисии за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси от Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Каолиново.
3 408 Определяне на длъжностно лице по чл.177, ал.2 във връзка с прилагането на чл.173, ал.2 и чл.174, ал.2 от ЗПКОНПИ и по §2, ал.10 и във връзка с прилагането на чл. 176 от ЗПКОНПИ в Общински съвет – Каолиново.
4 409 Изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати през месец декември на кмета на община Каолиново, зам. – кметовете, кметове на кметства и кметски наместници.
5 410 Изплащане на допълнително възнаграждение на председателя на Общински съвет – Каолиново.
6 411 Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено на 05.11.2018 г.
7 412 Провеждане на извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД – град Шумен.
8 413 Предложение за изменение на текстове от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново приета с решение № 368 по Протокол № 32 от 05.03.2003 г. на заседание на Общински съвет – Каолиново и Приложение № 3 към същата.
9 414 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) и специализиране план схема за обект: Трасе на оптична кабелна мрежа с две независими трасета от съществуващ оптичен кабел на ул. „Септември“ в регулацията на село Браничево, община Каолиново до базова станция в ПИ 000258 по КВС на село Браничево, община Каолиново, област Шумен.
10 415 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване.

Приложение – 1

11 416 Продажба на земеделски имот.
12 417 Отпускане на финансови средства за подпомагане на дейността на „Националната асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ 2010“.
13 418 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Никула Неделчева Точкова от село Тодор Икономово.
14 419 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Гюкхан Хамдиев Хюсеинов от село Браничево.
Протокол № 39 от 14.12.2018 година
1 420 Актуализиране на строителната програма на община Каолиново за 2018 г.
2 421 Актуализиране на Общинския план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Каолиново (2015-2020).

Общински план

3 422 Приемане на Културен календар на община Каолиново за 2019 година и необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в културния календар.

Културен календар

4 423 Трансформиране на част от предоставени заеми за финансиране на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като трансфер между бюджетната и извънбюджетната сметка на община Каолиново.
5 424 Утвърждаване план – сметка за определяне на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистота на територията на община Каолиново по населени места и определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2019 г.
6 425 Протест на Окръжна прокуратура град Шумен по текстове от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Каолиново, приета с Решение № 339 по Протокол № 28/10.08.2010 г. на Общински съвет – Каолиново.
7 426 Изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново във връзка с предприемане на мерки за актуализиране на административните услуги в Административния регистър, приети с Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския съвет, с което се одобрява пакет от мерки за промяна и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.
8 427 Учредяване на безвъзмездно право на стопанисване и управление на имот публична общинска собственост, в полза на организация на бюджетна издръжка.
9 428 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV, кв. 60 по плана на село Долина, община Каолиново, област Шумен.
10 429 Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на водопровод, преминаващ през ПИ с идентификатори 72549.0.57, 72549.0.148, 72549.0.147, 72549.0.146, 72549.0.176, 72549.0.357, 72549.0.172, 72549.0.409 по КВС на село Тодор Икономово и  ПИ с идентификатори 21811.0.101, 21811.0.102, 21811.0.125, 21811.0.148, 21811.0.153, 21811.3.002, 21811.12.007, 21811.12.027, 21811.12.028 по КВС на село Дойранци, във връзка с обект „Реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово” в община Каолиново”.
11 430 Съгласие за поставяне на преместваем обект на границата на общински имот.
12 431 Отдаване под наем на помещение.
Протокол № 40 от 27.12.2018 година
1 432 Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2018 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

№ по ред Решение номер Относно
Протокол № 41 от 31.01.2019 година
1 433 Приемане на бюджета за 2019 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 година на община Каолиново.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 8

Приложение 10

2 434 Изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне на размера на месните данъци на територията на община Каолиново.
3 435 Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете и кметски наместници в община Каолиново.
4 436 Протест на Окръжна прокуратура град Шумен по текстове от Наредба № 10 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.
5 437 Протест на Окръжна прокуратура град Шумен по текстове от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Каолиново.
6 438 Приемане на Общински годишен план за младежта за 2019 година.

Приложение

7 439 Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година“.

Приложение

8 440 Отчет за дейността ма местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018 година.

Приложение

9 441 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 13.02.2019 г.
10 442 Определяне на позицията на представителя на община Каолиново на извънредното Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД на 06.02.2019 г.
11 443 Определяне и утвърждаване на километричното положение, дължината и собствеността на общински път SHU060, обслужващ териториите на общините Каолиново и Никола Козлево.

Приложение

12 444 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ел. схема за захранване на селскостопанска сграда в ПИ 30137.46.64 – кабел НН за ГРТ – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия на село Загориче, община Каолиново, област Шумен.
13 445 Продажба на незастроен урбанизиран имот.
14 446 Отдаване под наем на помещение.
15 447 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг.
16 448 Предложение за отпускане на еднократни помощи на лицата болни от хемодиализа.
17 449 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Дойранци.
18 450 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Гусла.
19 451 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Средковец.
20 452 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Климент.
21 453 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Гусла.
Протокол № 42 от 28.02.2019 година
1 454 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК- Шумен“ ООД, насрочено на 01.03.2019 г.
2 455 Предложение за изменение на текстове от Наредба № 10 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.
3 456 Отпускане на средства за финансиране на капиталови разходи за „МБАЛ-Шумен“ АД.
4 457 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за частично изменение на кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен
5 458 Учредяване право на ползване за настаняване на пчелни семейства.
6 459 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение

7 460 Продажба на незастроен урбанизиран имот.
8 461 Продажба на земеделски имот.
9 462 Поставяне на паметник – мемориал на жертвите на възродителния процес и майските събития през 1989 година в град Каолиново.

Приложение

Протокол № 43 от 27.03.2019 година
1 463 Одобряване на Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община Каолиново за 2018 година.

Приложение 1

Приложение 2

2 464 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ I – училище, кв. 26 по плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.
3 465 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ I – жилищно строителство, УПИ II – жилищно строителство, УПИ II-31, УПИ-III-31, УПИ IV-31 в кв. 48 и УПИ I-29, УПИ II-28, УПИ-III-27 в кв. 47 /ПИ23/ по плана на кв. Боймир, град Каолиново, община Каолиново.
4 466 Отдаване под наем на терен.
5 467 Предложение за отпускане на финансови средства за подпомагане на дейността на ловните дружинки на територията на община Каолиново.
6 468 Предложение за отпускане на еднократна помощ на лице от село Браничево за възникнал пожар.
Протокол № 44 от 25.04.2019 г.
1 469 Издаване на Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00400 от 27.04.2018 г. между Община Каолиново и Държавен фонд „Земеделие“, за проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново”.
2 470 Издаване на Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00399 от 04.07.2018 г. между Община Каолиново и Държавен фонд „Земеделие“, за проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”.
3 471 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Каолиново за 2020 година.

Приложение

4 472 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново за 2019 година.

Приложение

5 473 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година

Приложение

6 474 Предложение за изменение на текстове от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Каолиново.
7 475 Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ел. схема и ел. схема за захранване на селскостопанска сграда в ПИ 30137.46.64 – кабел НН за ГРТ – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия на село Загориче, община Каолиново, област Шумен.
8 476 Промяна на начина на трайно ползване на урбанизиран имот.
9 477 Разрешаване на строителство на границата на общински имот.
10 478 Учредяване право на ползване за настаняване на пчелни семейства.
11 479 Отдаване под наем на помещение.
12 480 Продажба на имоти частна общинска собственост.
13 481 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Браничево.
14 482 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново, квартал Боймир.
15 483 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от град Каолиново.
16 484 Предложение за отпускане на еднократна помощ за празнуване на абитуриентски бал на ученичка от град Каолиново.
Протокол № 45 от 21.06.2019 г.
1 485 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за 2018 година.

Приложение 1

Приложение 2.1

Приложение 2.2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

2 486 Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Каолиново за 2018 година.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

3 487 Изменение на текстове от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Каолиново приета от ОбС – Каолиново.
4 488 Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на имоти публична общинска собственост с идентификатор 30137.501.93, идентификатор 30137.44.25 и идентификатор 30137.44.26 по КК на село Загориче, община Каолиново.
5 489 Продажба на незастроен урбанизиран имот.
6 490 Продажба на поземлен имот частна общинска собственост без търг.
7 491 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Браничево.
8 492 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Загориче .
9 493 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Пристое.
Протокол № 46 от 31.07.2019 г.
1 494 Изменение на тестове от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Каолиново.
2 495 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
3 496 Учредяване право на ползване за настаняване на пчелни семейства.
4 497 Предложение за отпускане на еднократна помощ на Гюрджан Шезаидов Заидов от село Тодор Икономово за лечение на сина му Озгюр Гюрджанов Шезаидов.
5 498 Предложение за отпускане на еднократна помощ  за лечение на Айше Хамди Абтулла от село Средковец.
6 499 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Хабибе Сюлейманова Мюстеджебова от село Тодор Икономово.
7 500 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на Фикрет Али Али от град Каолиново.
Протокол № 47 от 31.08.2019 г.
1 501 Информация за изпълнението на бюджета на община Каолиново и сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

 

2 502 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум в училищата и определяне на броя на групите в детските градини за учебната 2019/2020 година.
3 503 Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каолиново.

Приложение 1

4 504 Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ II, кв. 108а по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен.
5 505 Продажба на земеделски имоти частна общинска собственост.
6 506 Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, чрез провеждане на търг с явно наддаване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Приложение 1

7 507 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Сини вир.
8 508 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
9 509 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Долина.
10 510 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Лятно.
11 511 Предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на лице от село Тодор Икономово.
Протокол № 48 от 24.09.2019 г.
1 512 Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на община“ и временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“.
2 513 Актуализиране на бюджета на община Каолиново за 2019 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

3 514 Изменение на текстове от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново.
4 515 Определяне на позицията и мандата на представителя на общината на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, насрочено на 04.10.2019 г.
5 516 Продажба на поземлен имот частна общински собственост без търг.
6 517 Даване на мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. № ПР-05-110/22.08.2019 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от лице от село Долина, ул. „Батак“ № 7.

Мандат 2011 г. –  2015 г.

Мандат 2007 г. –  2011 г.

Решение № 16 – от 2008 година
Решение № 17 – от 2008 година
Решение № 18 – от 2008 година
Решение № 19 – от 2008 година
Решение № 20 – от 2008 година
Решение № 21 – от 2008 година
Решение № 22 – от 2008 година
Решение № 23 – от 2008 година
Решение № 24 – от 2008 година
Решение № 25 – от 2008 година
Решение № 26 – от 2008 година
Решение № 27 – от 2008 година
Решение № 28 – от 2008 година
Решение № 29 – от 2008 година
Решение № 30 – от 2008 година
Решение № 31 – от 2008 година
Решение № 32 – от 2008 година
Решение № 33 – от 2008 година
Решение № 34 – от 2008 година
Решение № 35 – от 2008 година
Решение № 36 – от 2008 година
Решение № 37 – от 2008 година
Решение № 38 – от 2008 година
Решение № 39 – от 2008 година
Решение № 40 – от 2008 година
Решение № 41 – от 2008 година
Решение № 42 – от 2008 година
Решение № 43 – от 2008 година
Решение № 44 – от 2008 година
Решение № 45 – от 2008 година
Решение № 46 – от 2008 година
Решение № 47 – от 2008 година
Решение № 48 – от 2008 година
Решение № 49 – от 2008 година
Решение № 50 – от 2008 година
Решение № 51 – от 2008 година
Решение № 52 – от 2008 година
Решение № 53 – от 2008 година
Решение № 54 – от 2008 година
Решение № 55 – от 2008 година
Решение № 56 – от 2008 година
Решение № 57 – от 2008 година
Решение № 58 – от 2008 година
Решение № 59 – от 2008 година
Решение № 60 – от 2008 година
Решение № 61 – от 2008 година
Решение № 62 – от 2008 година
Решение № 63 – от 2008 година
Решение № 64 – от 2008 година
Решение № 65 – от 2008 година
Решение № 66 – от 2008 година
Решение № 67 – от 2008 година
Решение № 68 – от 2008 година
Решение № 69 – от 2008 година
Решение № 70 – от 2008 година
Решение № 71 – от 2008 година
Решение № 72 – от 2008 година
Решение № 73 – от 2008 година
Решение № 74 – от 2008 година
Решение № 75 – от 2008 година
Решение № 76 – от 2008 година
Решение № 77 – от 2008 година
Решение № 78 – от 2008 година
Решение № 79 – от 2008 година
Решение № 80 – от 2008 година
Решение № 81 – от 2008 година
Решение № 82 – от 2008 година
Решение № 83 – от 2008 година
Решение № 84 – от 2008 година
Решение № 85 – от 2008 година
Решение № 86 – от 2008 година
Решение № 87 – от 2008 година
Решение № 88 – от 2008 година
Решение № 89 – от 2008 година
Решение № 90 – от 2008 година
Решение № 91 – от 2008 година
Решение № 92 – от 2008 година
Решение № 93 – от 2008 година
Решение № 94 – от 2008 година
Решение № 95 – от 2008 година
Решение № 96 – от 2008 година
Решение № 97 – от 2008 година
Решение № 98 – от 2008 година
Решение № 99 – от 2008 година
Решение № 100 – от 2008 година
Решение № 101 – от 2008 година
Решение № 102 – от 2008 година
Решение № 103 – от 2008 година
Решение № 104 – от 2008 година
Решение № 105 – от 2008 година
Решение № 106 – от 2008 година
Решение № 107 – от 2008 година
Решение № 108 – от 2008 година
Решение № 109 – от 2008 година
Решение № 110 – от 2008 година
Решение № 111- от 2008 година
Решение № 112 – от 2008 година
Решение № 113 – от 2008 година
Решение № 114 – от 2008 година
Решение № 115 – от 2008 година
Решение № 116 – от 2008 година
Решение № 117 – от 2008 година
Решение № 118 – от 2008 година
Решение № 119 – от 2008 година
Решение № 120 – от 2008 година
Решение № 121 – от 2008 година
Решение № 122- от 2008 година
Решение № 123 – от 2008 година
Решение № 124 – от 2008 година
Решение № 125 – от 2008 година
Решение № 126 – от 2008 година
Решение № 127- от 2008 година
Решение № 128 – от 2008 година
Решение № 129 – от 2008 година
Решение № 130 – от 2008 година
Решение № 131 – от 2008 година
Решение № 132 – от 2008 година
Решение № 133 – от 2008 година
Решение № 134 – от 2008 година
Решение № 135 – от 2008 година
Решение № 136 – от 2008 година
Решение № 137 – от 2008 година
Решение № 138 – от 2008 година
Решение № 139 – от 2008 година
Решение № 140 – от 2008 година
Решение № 141 – от 2008 година
Решение № 142 – от 2008 година
Решение № 143 – от 2008 година
Решение № 144 – от 2008 година
Решение № 145 – от 2008 година
Решение № 146 – от 2008 година
Решение № 147 – от 2008 година
Решение № 148 – от 2008 година
Решение № 149 – от 2008 година
Решение № 150 – от 2008 година

Решение № 151 – от 2009 година
Решение № 152 – от 2009 година
Решение № 153 – от 2009 година
Решение № 154 – от 2009 година
Решение № 155 – от 2009 година
Решение № 156 – от 2009 година
Решение № 157 – от 2009 година
Решение № 158 – от 2009 година
Решение № 159 – от 2009 година
Решение № 160 – от 2009 година
Решение № 161 – от 2009 година
Решение № 162 – от 2009 година
Решение № 163 – от 2009 година
Решение № 164 – от 2009 година
Решение № 165 – от 2009 година
Решение № 166 – от 2009 година
Решение № 167 – от 2009 година
Решение № 168 – от 2009 година
Решение № 169 – от 2009 година
Решение № 170 – от 2009 година
Решение № 171 – от 2009 година
Решение № 172 – от 2009 година
Решение № 173 – от 2009 година
Решение № 174 – от 2009 година
Решение № 175 – от 2009 година
Решение № 176 – от 2009 година
Решение № 177 – от 2009 година
Решение № 178 – от 2009 година
Решение № 179 – от 2009 година
Решение № 180 – от 2009 година
Решение № 181 – от 2009 година
Решение № 182 – от 2009 година
Решение № 183 – от 2009 година
Решение № 184 – от 2009 година
Решение № 185 – от 2009 година
Решение № 186 – от 2009 година
Решение № 187 – от 2009 година
Решение № 188 – от 2009 година
Решение № 189 – от 2009 година
Решение № 190 – от 2009 година
Решение № 191 – от 2009 година
Решение № 192 – от 2009 година
Решение № 193 – от 2009 година
Решение № 194 – от 2009 година
Решение № 195 – от 2009 година
Решение № 196 – от 2009 година
Решение № 197 – от 2009 година
Решение № 198 – от 2009 година
Решение № 199 – от 2009 година
Решение № 200 – от 2009 година
Решение № 201 – от 2009 година
Решение № 202 – от 2009 година
Решение № 203 – от 2009 година
Решение № 204 – от 2009 година
Решение № 205 – от 2009 година
Решение № 206 – от 2009 година
Решение № 207 – от 2009 година
Решение № 208 – от 2009 година
Решение № 209 – от 2009 година
Решение № 210 – от 2009 година
Решение № 211 – от 2009 година
Решение № 212 – от 2009 година
Решение № 213 – от 2009 година
Решение № 214 – от 2009 година
Решение № 215 – от 2009 година
Решение № 216 – от 2009 година
Решение № 217 – от 2009 година
Решение № 218 – от 2009 година
Решение № 219 – от 2009 година
Решение № 220 – от 2009 година
Решение № 221 – от 2009 година
Решение № 222 – от 2009 година
Решение № 223 – от 2009 година
Решение № 224 – от 2009 година
Решение № 225 – от 2009 година
Решение № 226 – от 2009 година
Решение № 227 – от 2009 година
Решение № 228 – от 2009 година
Решение № 229 – от 2009 година
Решение № 230 – от 2009 година
Решение № 231 – от 2009 година
Решение № 232 – от 2009 година
Решение № 233 – от 2009 година
Решение № 234 – от 2009 година
Решение № 235 – от 2009 година
Решение № 236 – от 2009 година
Решение № 237 – от 2009 година
Решение № 238 – от 2009 година
Решение № 239 – от 2009 година
Решение № 240 – от 2009 година
Решение № 241 – от 2009 година
Решение № 242 – от 2009 година
Решение № 243 – от 2009 година
Решение № 244 – от 2009 година
Решение № 245 – от 2009 година
Решение № 246 – от 2009 година
Решение № 247 – от 2009 година
Решение № 248 – от 2009 година
Решение № 249 – от 2009 година
Решение № 250 – от 2009 година
Решение № 251 – от 2009 година
Решение № 252 – от 2009 година
Решение № 253 – от 2009 година
Решение № 254 – от 2009 година
Решение № 255 – от 2009 година
Решение № 256 – от 2009 година
Решение № 257 – от 2009 година
Решение № 258 – от 2009 година
Решение № 259 – от 2009 година
Решение № 260 – от 2009 година
Решение № 261 – от 2009 година
Решение № 262 – от 2009 година
Решение № 263 – от 2009 година
Решение № 264 – от 2009 година
Решение № 265 – от 2009 година
Решение № 266 – от 2009 година
Решение № 267 – от 2009 година
Решение № 268 – от 2009 година
Решение № 269 – от 2009 година
Решение № 270 – от 2009 година
Решение № 271 – от 2009 година
Решение № 272 – от 2009 година
Решение № 273 – от 2009 година
Решение № 274 – от 2009 година
Решение № 275 – от 2009 година
Решение № 276 – от 2009 година

Решение № 277 – от 2010 година
Решение № 278 – от 2010 година
Решение № 279 – от 2010 година
Решение № 280 – от 2010 година
Решение № 281 – от 2010 година
Решение № 282 – от 2010 година
Решение № 283 – от 2010 година
Решение № 284 – от 2010 година
Решение № 285 – от 2010 година
Решение № 286 – от 2010 година
Решение № 287 – от 2010 година
Решение № 288 – от 2010 година
Решение № 289 – от 2010 година
Решение № 290 – от 2010 година
Решение № 291 – от 2010 година
Решение № 292 – от 2010 година
Решение № 293 – от 2010 година
Решение № 294 – от 2010 година
Решение № 295 – от 2010 година
Решение № 296 – от 2010 година
Решение № 297 – от 2010 година
Решение № 298 – от 2010 година
Решение № 299 – от 2010 година
Решение № 300 – от 2010 година
Решение № 301 – от 2010 година
Решение № 302 – от 2010 година
Решение № 303 – от 2010 година
Решение № 304 – от 2010 година
Решение № 305 – от 2010 година
Решение № 306 – от 2010 година
Решение № 307 – от 2010 година
Решение № 308 – от 2010 година
Решение № 309 – от 2010 година
Решение № 310 – от 2010 година
Решение № 311 – от 2010 година
Решение № 312 – от 2010 година
Решение № 313 – от 2010 година
Решение № 314 – от 2010 година
Решение № 315 – от 2010 година
Решение № 316 – от 2010 година
Решение № 317 – от 2010 година
Решение № 318 – от 2010 година
Решение № 319 – от 2010 година
Решение № 320 – от 2010 година
Решение № 321 – от 2010 година
Решение № 322 – от 2010 година
Решение № 323 – от 2010 година
Решение № 324 – от 2010 година
Решение № 325 – от 2010 година
Решение № 326 – от 2010 година
Решение № 327 – от 2010 година
Решение № 328 – от 2010 година
Решение № 329 – от 2010 година
Решение № 330 – от 2010 година
Решение № 331 – от 2010 година
Решение № 332 – от 2010 година
Решение № 333 – от 2010 година
Решение № 334 – от 2010 година
Решение № 335 – от 2010 година
Решение № 336 – от 2010 година
Решение № 337 – от 2010 година
Решение № 338 – от 2010 година
Решение № 339 – от 2010 година
Решение № 340 – от 2010 година
Решение № 341 – от 2010 година
Решение № 342 – от 2010 година
Решение № 343 – от 2010 година
Решение № 344 – от 2010 година
Решение № 345 – от 2010 година
Решение № 346 – от 2010 година
Решение № 347 – от 2010 година
Решение № 348 – от 2010 година
Решение № 349 – от 2010 година
Решение № 350 – от 2010 година
Решение № 351 – от 2010 година
Решение № 352 – от 2010 година
Решение № 353 – от 2010 година
Решение № 354 – от 2010 година
Решение № 355 – от 2010 година
Решение № 356 – от 2010 година
Решение № 357 – от 2010 година
Решение № 358 – от 2010 година
Решение № 359 – от 2010 година
Решение № 360 – от 2010 година
Решение № 361 – от 2010 година
Решение № 362 – от 2010 година
Решение № 363 – от 2010 година
Решение № 364 – от 2010 година
Решение № 365 – от 2010 година
Решение № 366 – от 2010 година
Решение № 367 – от 2010 година
Решение № 368 – от 2010 година
Решение № 369 – от 2010 година
Решение № 370 – от 2010 година
Решение № 371 – от 2010 година
Решение № 372 – от 2010 година
Решение № 373 – от 2010 година
Решение № 374 – от 2010 година
Решение № 375 – от 2010 година
Решение № 376 – от 2010 година
Решение № 377 – от 2010 година
Решение № 378 – от 2010 година
Решение № 379 – от 2010 година
Решение № 380 – от 2010 година

Решение № 381 – от 2011 година
Решение № 382 – от 2011 година
Решение № 383 – от 2011 година
Решение № 384 – от 2011 година
Решение № 385 – от 2011 година
Решение № 386 – от 2011 година
Решение № 387 – от 2011 година
Решение № 388 – от 2011 година
Решение № 389 – от 2011 година
Решение № 390 – от 2011 година
Решение № 391 – от 2011 година
Решение № 392 – от 2011 година
Решение № 393 – от 2011 година
Решение № 394 – от 2011 година
Решение № 395 – от 2011 година
Решение № 396 – от 2011 година
Решение № 397 – от 2011 година
Решение № 398 – от 2011 година
Решение № 399 – от 2011 година
Решение № 400 – от 2011 година
Решение № 401 – от 2011 година
Решение № 402 – от 2011 година
Решение № 403 – от 2011 година
Решение № 404 – от 2011 година
Решение № 405 – от 2011 година
Решение № 406 – от 2011 година
Решение № 407 – от 2011 година
Решение № 408 – от 2011 година
Решение № 409 – от 2011 година
Решение № 410 – от 2011 година
Решение № 411 – от 2011 година
Решение № 412 – от 2011 година
Решение № 413 – от 2011 година
Решение № 414 – от 2011 година
Решение № 415 – от 2011 година
Решение № 416 – от 2011 година
Решение № 417 – от 2011 година
Решение № 418 – от 2011 година
Решение № 419 – от 2011 година
Решение № 420 – от 2011 година
Решение № 421 – от 2011 година
Решение № 422 – от 2011 година
Решение № 423 – от 2011 година
Решение № 424 – от 2011 година
Решение № 425 – от 2011 година
Решение № 426 – от 2011 година
Решение № 427 – от 2011 година
Решение № 428 – от 2011 година
Решение № 429 – от 2011 година
Решение № 430 – от 2011 година
Решение № 431 – от 2011 година
Решение № 432 – от 2011 година
Решение № 433 – от 2011 година
Решение № 434 – от 2011 година
Решение № 435 – от 2011 година
Решение № 436 – от 2011 година
Решение № 437 – от 2011 година
Решение № 438 – от 2011 година
Решение № 439 – от 2011 година
Решение № 440 – от 2011 година
Решение № 441 – от 2011 година
Решение № 442 – от 2011 година
Решение № 443 – от 2011 година
Решение № 444 – от 2011 година
Решение № 445 – от 2011 година
Решение № 446 – от 2011 година
Решение № 447 – от 2011 година
Решение № 448 – от 2011 година
Решение № 449 – от 2011 година
Решение № 450 – от 2011 година
Решение № 451 – от 2011 година
Решение № 452 – от 2011 година
Решение № 453 – от 2011 година
Решение № 454 – от 2011 година
Решение № 455 – от 2011 година
Решение № 456 – от 2011 година
Решение № 457 – от 2011 година
Решение № 458 – от 2011 година
Решение № 459 – от 2011 година
Решение № 460 – от 2011 година
Решение № 461 – от 2011 година
Решение № 462 – от 2011 година
Решение № 463 – от 2011 година
Решение № 464 – от 2011 година
Решение № 465 – от 2011 година
Решение № 466 – от 2011 година
Решение № 467 – от 2011 година
Решение № 468 – от 2011 година
Решение № 469 – от 2011 година
Решение № 470 – от 2011 година
Решение № 471 – от 2011 година
Решение № 472 – от 2011 година
Решение № 473 – от 2011 година
Решение № 474 – от 2011 година