Спорт

Спортът в общината заема важно място.Той създава възможности за изява на личността, чрез участия в състезания организирани от клубовете намиращи се в територията на община Каолиново.

Общината осигурява условия и оказва съдействие при провеждането на спортни прояви включени в календара на съответните федерации. Предоставят се за ползване спортни обекти и съоръжения на спортни клубове по вида спорт, за който е предназначен обекта.

Организират се масови спортни прояви в които се включват бивши и настоящи спортисти и спортни деятели . В тази връзка предстои изготвянето на спортна програма за предстоящата 2007 година.

Понастоящем в община Каолиново съществуват два футболни клуба в селата Пристое и Браничево , които успешно се представят в регионалната група за Шуменска област. Функционира и Общински Център за работа с деца , където също са изградени спортни групи по различните видове спорт.