МИГ Каолиново-Никола Козлево

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАОЛИНОВО-НИКОЛА КОЗЛЕВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Каолиново – Никола Козлево” град Каолиново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 03.08.2010 г. в 10,00 ч. в град Каолиново, пл. „Украйна”  № 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението.

2. Освобождаване от длъжност на членове на УС ;
3. Избор на нови членове на УС;

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013

Проект “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на общините Каолиново и Никола Козлево за потенциална местна инициативна група”

№ 431-2-03-23, Договор РД 50-207/03.06.09


ОБЯВА

СНЦ „Местна инициативна група Каолиново- Никола Козлево” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони. Едно от средствата за постигане на целите на сдружението е управление на стратегия за местно развитие (СМР).

Във връзка с бъдещата си дейност, Сдружението търси да назначи:

Изпълнителен директор

Асистент

Експерт по прилагане дейностите по Стратегията за местно развитие

Счетоводител

Образец на автобиография може да изтеглите от ТУК


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013)

Под-мярка 431-2 “ Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”

Проект № 431-2-03-23/18.09.2008 г.

 

Община Каолиново

гр. Каолиново, пл. „Украйна”№ 4

п.к. 9960, тел./факс 05361 / 2210

ОРГАНИЗИРА

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

 

Целта на срещите е: Запознаване на местната общност с основните насоки на Стратегията за местно развитие, събиране на препоръки за дейности и проекти за прилагането на стратегията, мотивиране за активно участие по прилагането и.

 

Срещите ще се проведат по следния график:

За Община Каолиново –  22 Февруари 2010 г. от 10,00 часа – малката зала на читалище „Просвета”, град Каолиново

За община Никола Козлево –  22 февруари 2010 г. от 13.00 часа – сградата на читалище „Пробуда”, село Никола Козлево

На срещите са поканени да присъстват земеделски производители, представители на бизнеса и нестопански организации от общините Каолиново и Никола Козлево

Покана за участие

Заявление за участие