АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ ПРИХОДИ И ТАКСИ“

Търговска банка „Д“ АД                                                                                                                                                                          
IBAN на получател – BG41DEMI92408400055096
BIC на банката получател DEMIBGSF
Кодове по видове плащания по ЗМДТ в община Каолиново
Код вид плащане Наименование Процент
4414001 годишен патентен данък
4414002 таксиметров превоз
442100 данък върху недвижим имот
442200 данък наследство
442300 данък МПС
442400 ТБО
442500 данък придобиване на имущество 3%
данък придобиване по давност 5%
при дарение между братя и сестри и техните деца 0.8%
442800 туристически данък
443400 други данъци
448007 такса административна услуга

 

 

 

Код по административен регистър Наименование на услугата
1 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по закона за местните данъци и такси
2 2013 Издаване на документи от значение за признаване ,упражняване или погасяване на права и задължения по закона за местни данъци и такси
3 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
4 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
5 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
6 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
7 2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
8 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси
9 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
10 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
11 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
12 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
13 2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци
14 НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА  ГЛОБИ

За улесняване на бизнеса и гражданите за заплащане на глоби е разработена нова електронна услуга за заплащане на  глоби с наименование : 9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път. Услугата може да бъде подадена чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Услугата е достъпна и публикувана на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens  – местни данъци и такси
9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път.

Разработената електронна услуга дава възможност на гражданите по електронен път да изпълнят задължението си да заплащат наложените им глоби.