НОВИНИ


На 11.09.2023 г. кметът на община Каолиново Нида Ахмедов подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за проект „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“ , по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

На 11.09.2023 г. кметът на община Каолиново Нида Ахмедов подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова ...

Уважаеми ученици, учители и родители, Честит празник на всички, които носят училището в себе си – като спомен, като потребност, като очакване!

Уважаеми ученици, учители и родители, Честит празник на всички, които носят училището в себе си – като спомен, като потребност, ...

Община Каолиново спечели проект „Бъдеще за децата в община Каолиново“ по Програма за развитие на човешките ресурси по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” на стойност 391 160.04 лeва

.  Проектът ще осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на ...

Кметът на община Каолиново г-н Нида Ахмедов е на официално посещение в Република Турция, община Сакария.

Кметът на община Каолиново г-н Нида Ахмедов е на официално посещение в Република Турция, община Сакария ...

ИЗБЕРЕТЕ АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА


ЗА ОБЩИНАТА