ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ ОС

Код по административен регистър Наименование на услугата
1 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите-общинска собственост,или за възстановен общински имот
2 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
3 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
4 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
5 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
6 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на имота
7 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
8 2105 Установяване на жилищни нужди- картотекиране и издаване на удостоверение
9 2398 Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения /отм./ с жилищни нужди по чл.2,ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
10 ОС-09 Учредяване право на строеж,пристрояване или надстрояване върху недвижими имоти-общинска собственост
11 АР-2878 Обработване на заявление- декларация за обстоятелствена проверка
12 ОС-07 Удължаване срока на договора за наем на настанени лица в общински жилища
13 СД-05 Заявление за разрешение за индивидуално ползване на мери и пасища, общинска собственост срещу заплащане /по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ/