О Б Я В Л Е Н И Е-преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане административна сграда в поземлен имот 000120, в землището на с. Пристое с ЕКАТТЕ 58485, общ. Каолиново, обл. Шумен“ и с възложител  „КИРЧЕВ ХОЛД“ ЕООД.

О Б Я В Л Е Н И Е

 Община Каолиново, област Шумен на основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви съобщава, че е постъпила информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане административна сграда в поземлен имот 000120, в землището на с. Пристое с ЕКАТТЕ 58485, общ. Каолиново, обл. Шумен“ и с възложител  „КИРЧЕВ ХОЛД“ ЕООД.

Информацията по Приложение № 2 е достъпна в сградата на общинска администрация, стая № 13 и ТУК.

В 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения, мнения, и др. в деловодството на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-31/25.05.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-31/25.05.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ VІ-789, УПИ VІІ-788 и УПИ VІІІ-787 от кв. 105, по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ VІ-789, УПИ VІІ-788 и УПИ VІІІ-787 от кв. 105, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът се намира в стая № 20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                              Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-30/25.05.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-30/25.05.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за ПИ 199, кв. 27, УПИ I – изолационна зона, по плана на град Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образува нов – УПИ ІI-199 от кв. 27, и се запазва предназначението на новообразувания имот – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът се намира в стая № 20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                         Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

Открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на ‘АГРО ФРЕШ“ ЕООД, град Шумен, площадка с. Сини вир за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери’

Открит обществен достъп до заявлението за издаване на
комплексно разрешително на  ‘АГРО ФРЕШ“ ЕООД, град Шумен, площадка с.
Сини вир за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на
птици-бройлери’

Изтеглете:
Заявление

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-29/15.05.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-29/15.05.2023 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.3 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-15-71 от 10.05.2023 г., на Областен управител на област Шумен е допуснато да се изработи проект за подробен  устройствен  план /ПУП/ – ПП за смяна на предназначение на земеделска земя във връзка с инвестиционно намерение „Изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия – Ружица“ .

Разработката засяга следните поземлени имоти с идентификатори, предвидени за разполагане на ветрогенератори:

44865.19.31, 44865.15.36, 44865.14.5 и 44865.14.27 в село Лятно, община Каолиново;

21960.15.104, 21960.15.105, 21960.17.7 и 21960.12.74 в село Долина, община Каолиново;

43846.16.52, 43846.16.52 и 43846.16.52 в село Лиси връх, община Каолиново.

И за изграждането на електрически подстанции в следните поземлени имоти:

21960.15.106 и 21960.15.107 в село Долина, община Каолиново.

Проектът може да бъде разгледан в областна администрация Шумен.

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-28/15.05.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-28/15.05.2023 г.   Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 131, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  съобщава, че със  Заповед № РД-09-18 от 15.05.2023 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива с Разрешение за строеж № 08 от 15.05.2023 година за УПИ І от квартал 24 по плана на село Долина, община Каолиново, област Шумен, който съдържа следните самостоятелни части:

  • Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I, кв.24, с. Долина, общ. Каолиново, с цел обединяване на УПИ I и УПИ XI-200 кв.24 и се образува нов УПИ I кв. 24, предназначението на новообразувания имот е територия – „за предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
  • Технически инвестиционен проект за обект: „Предприятие за преработка на плодове“ в УПИ I, кв.24, с. Долина, общ. Каолиново“.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му, чрез кмета на община Каолиново пред Административен съд град Шумен.

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-27/11.05.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-27/11.05.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-17 от 11.05.2023 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за ПИ 199, кв. 27, УПИ I – изолационна зона, по плана на град Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образува нов – УПИ ІI-199 от кв. 27, и се запазва предназначението на новообразувания имот – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Каолиново съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 02.06.2023 г. /петък/ от 10,00 часа в ритуалната зала на Община Каолиново ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Каолиново във връзка с инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа“ в землището на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.

 

Предложения и становища се приемат в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на e-mail: [email protected] или в деловодството на община Каолиново на адрес: град Каолиново 9960, площад „Украйна“ № 4

Проекта за изменение на Общ устройствен план на община Каолиново може да видите ТУК

Дата 02.05.2023 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-26/02.05.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-26/02.05.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-16 от 02.05.2023 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ VІ-789, УПИ VІІ-788 и УПИ VІІІ-787 от кв. 105, по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ VІ-789, УПИ VІІ-788 и УПИ VІІІ-787 от кв. 105, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03- 25/20.04.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03- 25/20.04.2023 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-15 от 20.04.2023 г., на кмета на община Каолиново е одобрен подробен  устройствен план /ПУП/ план-схема за външно кабелно захранване 0.4kV от ТП „Център“ до нов размножителен шкаф тип ШК-7 (монтиран до ТП), кабелни линии от ШК-7 до нов кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 37232.501.269 и от ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 372323.501.271, ул. „Камчия“, по КК на село Климент, община Каолиново.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.