О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-67/13.10.2020 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ I и УПИ III-270,271 кв. 1, по плана на гр. Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и промяна на уличната регулация поради отпадане на неприложена улична регулация от о.к. 1 до о.к. 3, като се обособява нов квартал 1а и нови: УПИ III-270,271 в кв. 1, с предназначение „за малкоетажно жилищно строителство – Жм” и УПИ I-357 в кв. 1а на който се променя предназначението от територия „за малкоетажно жилищно строителство – Жм” в територия за „смесени обществено производствени функции – Соп“, образува се и нова тупикова улица за достъп на УПИ II-350, кв.1а

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.  Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е  АГ-03-66/13.10.2020 г.  Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-29 от 13.10.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

  1. ПУП – Парцеларен план за ПИ 37232.101.145, по КК на с. Климент, общ. Каолиново, с цел изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1034 на Път I-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т (електронна винетка).
  2. Технически инвестиционен проект за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1034 на Път I-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т (електронна винетка).“ в ПИ 37232.101.145, по КК на с. Климент, общ. Каолиново.

 

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ по плана на с. Пристое, община Каолиново,  област Шумен  в следния териториален обхват:

  • ПУП – Парцеларен план за ПИ 37232.101.145, по КК на с. Климент, общ. Каолиново, с цел изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1034 на Път I-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т (електронна винетка)
  • Технически инвестиционен проект за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1034 на Път I-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т (електронна винетка).“ в ПИ 37232.101.145, по КК на с. Климент, общ. Каолиново.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-65/12.10.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ V-791 и УПИ VI-789 от кв.105,  по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново с цел промяна на вътрешната регулационна граница по предложение на съда по дела за урегулирани поземлени имоти, съгласно Решение от 04.05.2017 г., влязло в сила на 30.04.2018 г., вписан акт № 167, т. I, дело № 725 от 2018г, като се запазва предназначението на имотите – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                           Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е

АГ-03- 64/08.10.2020 г.  Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-28 от 08.10.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-208, УПИ VI-208, УПИ VII-208 и УПИ VIII-208, кв. 23,  по плана на с. Тодор Икономово, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови УПИ V-208, УПИ VI-208а, УПИ VI-208б, кв. 23,  по плана на с. Тодор Икономово, община Каолиново като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-63/06.10.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-27 от 06.10.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за ПИ 283 – УПИ I-283, УПИ V-общ., УПИ VI-общ. и УПИ VII-общ., кв. 60 по плана на с. Пристое, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване, като се образуват нови  УПИ I-283, УПИ V-общ., УПИ VI-общ. и УПИ VII-общ., кв. 60 по плана на с. Пристое, община Каолиново и се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-59/25.09.2020 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ УПИ V-66 и УПИ VII-66, УПИ VIII-63 от кв. 14, по плана на с. Браничево, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови УПИ V-66 и УПИ VII-66б, УПИ VIII-63 кв. 14, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.

 Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-60/25.09.2020 г.        Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V-179, кв. 51,  по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново с цел  да се смени предназначението му от територия „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“, в територия „смесена обществено обслужващи, производствени и складови дейности – Соп“

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                      Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-57/18.09.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-26 от 17.09.2020 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за ПИ 389, кв. 23, по плана на гр. Каолиново, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образуват нов УПИ ХXII-389, кв. 23 и се запазва предназначението на новообразувания имот „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-56/15.09.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за  УПИ V-67, УПИ VI-69, УПИ VII-70, УПИ X-озеленяване, УПИ XII-70, УПИ XIII-69, УПИ XIV-67, УПИ XVI-61 кв. 31, по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ V-67, УПИ VI-69, УПИ VII-70, УПИ XII-70, УПИ XIII-69а, УПИ XIV-67а, УПИ XVI-61, кв. 31, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм” и отпада не реализирано „озеленяване“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                             Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-55/11.09.2020 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 92 по протокол № 12 от 28.08.2020 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 37232.87.96 и ПИ 37232.87.97 получени след подялба на ПИ 37232.87.45 по КККР на село Климент, община Каолиново с цел да се смени предназначението им от територия „земеделска земя с НТП за стопански двор“, в урбанизирана територия „за предимно производствени, складови и други дейности – Пп“

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish