О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-37/17.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-37/17.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-22 от 17.05.2024 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-69, УПИ II-134, УПИ XV-135 от кв. 17, по плана на село Пристое, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ I-69, УПИ II-134, УПИ XV-135 от кв. 17 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-36/13.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-36/13.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-21 от 13.05.2024 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – специализирана план-схема на техническата инфраструктура за обект: „Нов Кабел 20kV от съществуващ СРС в отклонението за ТП „Център“ Климент, част от ВЕЛ 20kV Климент до нов БКТП 1х160kVA, 20/0,4кV с местонахождение ПИ 37232.501.404 за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 136kW за продажба в поземлен имот с идентификатор 37232.501.404 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен“.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-35/02.05.2024 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-35/02.05.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, че в Държавен вестник, бр. 39 от 01 май 2024 г., е обнародвано Решение № 50 по Протокол № 6/26.03.2024 г. на Общински съвет за одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за водопроводно отклонение за захранване на обект: „Кризисен център“ в ПИ 30137.3.23 по кадастралната карта на село Загориче, община каолиново.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20 на ет. 3 в сградата на общинска администрация – град Каолиново.

На основание на чл.215 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинска администрация – град Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-33/19.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-33/19.04.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-20 от 19.04.2024 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Проект за подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІV-200, УПИ VІІ-213 и УПИ VІІІ-212 от квартал 40, по плана на село Лятно, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ ІV-200, УПИ VІІ-213 и УПИ VІІІ-212 от квартал 40, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Каолиново, област Шумен на основание чл.95, ал.1, от Закон за опазване на околната среда, Ви съобщаваме, че е постъпило информация в община Каолиново, уведомление за инвестиционно предложение за: „Разработване и усвояване на находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“ разположено в землището на с. Дойранци, общ. Каолиново, обл. Шумен, с възложител „КАОЛИН“ ЕАД, гр.  Сеново, общ. Ветово.

Информацията е достъпна в сградата на общинска администрация, стая № 13 и ТУК.

гр. Каолиново

15.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-32/08.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-32/08.04.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-15 от 08.04.2024 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-57, УПИ II -62 и УПИ III-61, кв. 11, по плана на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ I-57, УПИ II -62 и УПИ III-61, кв. 11, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-31/08.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-31/08.04.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-17 от 08.04.2024 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-342, УПИ IX, УПИ X, кв.56, по плана на с. Долина, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови – УПИ V-342, УПИ IX, УПИ X, XIII-341 в кв. 56, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-30/08.04.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-30/08.04.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-16 от 08.04.2024 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Проект за подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за ПИ 138, кв. 45, по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образуват нови – УПИ I-137, УПИ IX-138, УПИ III УПИ IV-142, кв. 45, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.