С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализацияШумен“ ООД, гр. Шумен, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец ШК   „Лиси връх“, находящ се в поземлен имот с идентификатор ПИ № 43846.34.1 по КККР на с. Лиси връх, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Добиваните водни количества ще се използват за допълнително питейно-битово водоснабдяване на населението на с. Лиси връх, общ. Каолиново и с. Крива река, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.

 

1. Цел на заявеното използване  на водите: „обществено питейно-битово водоснабдяване
2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонт   

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.

  

BG2G000К1НВ036 – „Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан“. ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г., са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите. В разрешителното ще бъдат добавени условия:

„Определяне на СОЗ около съоръжението съгласно действащото законодателство“;

– „Учредяване и приемане на СОЗ  съгласно действащото законодателство“;

– „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ)“;

-„Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.“

 

Съгласно ПУРН 2016-2021г. територията на водовземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.

В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към водовземното съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

         Съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.

 

3. Водовземни съоръжения

 

 

 

ЕКАТТЕ

Шахтов кладенец ШК „Лиси връх“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор ПИ № 43846.34.1 по КККР на с. Лиси връх, общ. Каолиново, обл. Шумен, публична държавна собственост, с предоставено право на ползване.

 

43846

 

4. Място на използване на водите, населено място  За питейно-битово водоснабдяване на населението на с.   Лиси връх, общ. Каолиново и с. Крива река, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.

 

5. Проектни параметри на използването:

– количество на водите

 

–  понижение на водното ниво

 

 

-годишен обем на черпене:

– минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект        

Средноденонощно водно количество: 1,3 л/сек

 

Максимално водно количество: Q = 2 л/сек;

 

 

Максимално експлоатационно понижение:

Sмак.доп.експ. = 2,20 м. ; СВН = 6 м.;  ДВН = 8,20 м.

 

Годишно: 40 997 м3.

 

 

Минимално: 37 843 м3/г.

 

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Черноморски район“,

гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-23/29.04.2022 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-23/29.04.2022 г.бщинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ Х-99, УПИ ХI-99, УПИ ХII-99 кв. 34, по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови – УПИ Х-99, УПИ ХI-99а, УПИ ХII-99б кв. 34, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

 

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-21/29.04.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-21/29.04.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-13 от 29.04.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ III-596, УПИ VII-597 и УПИ VIII-600, кв. 7, по плана на село Омарчево, община Каолиново с цел обединяване на имотите, като се образуват нов  – УПИ III-596,597,600, в кв. 7 с площ 7158 кв. м., като се запазва предназначението на новообразувания имот – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-22/29.04.2022 г. 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-22/29.04.2022 г.   Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-14 от 29.04.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ II-610, УПИ III-610, УПИ IV-610 и УПИ V-611  кв. 5, по плана на село Омарчево, община Каолиново с цел обединяване на имотите, като се образуват нов  – УПИ II-610,611 в кв. 5 с площ 9685 кв. м., като се запазва предназначението на новообразувания имот – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-     /29.04.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-     /29.04.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-15 от 29.04.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ I, кв. 75, по плана на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, с цел подялба на имота, като се образуват нови – УПИ I-429а и УПИ XIII-429б, кв. 75, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-19/28.04.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-19/28.04.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-12 от 28.04.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ I-167, УПИ II-166, УПИ III-165, УПИ IV-166, кв. 35, по плана на село Лятно, община Каолиново с цел обединяване на имотите, като се образуват нов  – УПИ-165,166, 167 кв. 35, като се запазва предназначението на имотите – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 18/28.04.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 18/28.04.2022 г.  Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 131, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  съобщава, че със  Заповед № РД-09-11 от 28.04.2022 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива с Разрешение за строеж № 13 от 28.04.2022 година за УПИ  VII, кв.51,  с. Дойранци, общ. Каолиново, обл. Шумен, който съдържа следните самостоятелни части:

  • Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за УПИ VII, кв.51,  с. Дойранци, общ. Каолиново, с цел промяна на предназначението на имота от територия – „за обществено обслужващи дейности – Оод“ в територия – „смесена обществено обслужващи, производствени и складови дейности – „Соп“
  • Технически инвестиционен проект за обект: „Предприятие за преработка на орехи“ в УПИ VII, кв.51,  с. Дойранци, общ. Каолиново.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му, чрез кмета на община Каолиново пред Административен съд град Шумен.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-17/19.04.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-17/19.04.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IІ, кв. 108а по плана на село Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел подялба на поземления имот, като се запазват предназначението на новообразуваните имоти УПИ II, УПИ IV, УПИ V кв. 108а „за обществено обслужващи дейности-Оод“

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е  Община Каолиново, област Шумен на основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви съобщава, че е постъпила информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури“ в ПИ № 44865.1.4, с. Лятно, общ. Каолиново, с възложител ЕТ “Арко-Ибрахим Хамидов“, с. Лятно, общ. Каолиново. Информацията по Приложение № 2 е достъпна в сградата на общинска администрация, стая № 13.

В 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения, мнения, и др. в деловодството на община Каолиново.

За повече информация относно документацията натиснете тук

гр. Каолиново

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish