О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-49/24.11.2022 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-49/24.11.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-35 от 24.11.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 68388.8.928, ПИ 68388.8.929, ПИ 68388.8.934 /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново с цел да се смени предназначението на горепосочените имоти от територия „земеделска територия – за стопански двор“, в територия „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – Пп“, в съответствие с одобрен ОУП на община Каолиново.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-48/24.11.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-48/24.11.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-34 от 24.11.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ II-436, УПИ III-436, УПИ IV-435, УПИ XII-436, кв. 80, по плана на с. Климент, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образуват нови – УПИ II-807 /ПИ 37232.501.807/, УПИ III-501 /ПИ 37232.501.501/, УПИ IV-808 /ПИ 37232.501.808/, УПИ XII-502 /ПИ 37232.501.502/ кв. 80 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

Уведомление за инвестиционно предложение от  „ЕУРА ЕНЕРДЖИ“ АД

Уведомление за инвестиционно предложение от  „ЕУРА ЕНЕРДЖИ“ АД

 Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия „ВЕП Каолиново“, в землищата на с. Лятно и гр. Каолиново, общ. Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-47/21.11.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-47/21.11.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-32 от 21.11.2022 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХVІI-192 и УПИ ХVІІІ-193, кв. 7, по плана на село Пристое, община Каолиново, с цел промяна на вътрешната регулационна граница между имотите, като се образуват нови – УПИ ХVІI-192 и УПИ ХVІІІ-193, кв. 7, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.    Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-46/14.11.2022 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-46/14.11.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № 301 по Протокол № 37/28.10.2022 г. на ОбС-Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план – план схема и парцеларен план за външно електрозахранване – подмяна на съществуващ ТМ 25020/0.4kV в съществуващ ТП и нова кабелна линия НН 0.4kV от ТНН до ШК-4, към „Дестилерия за етерично маслени култури“ в ПИ 44865.1.4 по кадастралната карта на село Лятно, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-45/08.11.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-45/08.11.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-30 от 07.11.2022 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХІI-30 и УПИ ХV, кв. 4, по плана на с. Пристое, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ ХІI-30, УПИ ХІІІ, УПИ ХІІІ-24, УПИ ІІ-31, кв. 4, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-44/07.11.2022 г

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-44/07.11.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ II436, УПИ III-436, УПИ IV-435, УПИ XII-436, кв. 80, по плана на с. Климент, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образуват нови – УПИ II-807 /ПИ 37232.501.807/, УПИ III-501 /ПИ 37232.501.501/, УПИ IV-808 /ПИ 37232.501.808/, УПИ XII-502 /ПИ 37232.501.502/ кв. 80 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът се намира в стая № 20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- /27.10.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-    /27.10.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 68388.8.928, ПИ 68388.8.929, ПИ 68388.8.934 /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново с цел да се смени предназначението на горепосочените имоти от територия „земеделска територия – за стопански двор“, в територия „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – Пп“, в съответствие с одобрен ОУП на община Каолиново.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.             Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish