О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-33/05.08.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-33/05.08.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 36079.80.9903 находящи се по КККР на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „земеделска територия – за стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – Пп“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-32/05.08.2022 г

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-32/05.08.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ VI-179, УПИ VII-180, УПИ VIII-180 кв. 58, по плана на с. Загориче, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване, като се образуват нови – УПИ VI-292, УПИ VII-291 кв. 58, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

 

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-31 /04.08.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-31 /04.08.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-23 от 04.08.2022 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-110 кв. 15, по плана на с. Гусла, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образуват нови – УПИ I-110, УПИ II-107, УПИ ХI-106 кв. 15, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03- 30/12.07.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03- 30/12.07.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-21 от 12.07.2022 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VI-179, УПИ VII-180, УПИ VIII-180 кв. 58, по плана на с. Загориче, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване, като се образуват нови – УПИ VI-292, УПИ VII-291 кв. 58, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-29/12.07.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-29/12.07.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-20 от 12.07.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ I-220, кв. 34, по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново с цел подялба на имота, като се образуват нови  – УПИ I-220 с площ 700 кв.м и УПИ ХХI-220 с площ 824 кв.м., в кв. 34 , като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-28/07.07.2022 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-28/07.07.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 24 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 254 по протокол № 34 от 30.06.2022 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 36079.80.9903 находящи се по КККР на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „земеделска територия – за стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – Пп“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-27/08.06.2022 г. 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-27/08.06.2022 г.  Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 131, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  съобщава, че със  Заповед № РД-09-19 от 08.06.2022 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива с Разрешение за строеж № 17 от 08.06.2022 година за ПИ 44865.1.4, с. Лятно, общ. Каолиново, обл. Шумен, който съдържа следните самостоятелни части:

  • Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 44865.1.4, с. Лятно, общ. Каолиново, с цел промяна предназначението на имота от територия – „земеделска земя – бивш стопански двор“ в територия – „производствени и складови дейности – Пп;
  • Технически инвестиционен проект за обект: „Дестилерия за етерично-маслени култури“ в ПИ 44865.1.4, с. Лятно,  общ. Каолиново

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му, чрез кмета на община Каолиново пред Административен съд град Шумен.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-26/03.06.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-26/03.06.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-18 от 03.06.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ Х-99, УПИ ХI-99, УПИ ХII-99 кв. 34, по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови – УПИ Х-99, УПИ ХI-99а, УПИ ХII-99б кв. 34, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализацияШумен“ ООД, гр. Шумен, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец ШК   „Лиси връх“, находящ се в поземлен имот с идентификатор ПИ № 43846.34.1 по КККР на с. Лиси връх, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Добиваните водни количества ще се използват за допълнително питейно-битово водоснабдяване на населението на с. Лиси връх, общ. Каолиново и с. Крива река, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.

 

1. Цел на заявеното използване  на водите: „обществено питейно-битово водоснабдяване
2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонт   

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.

  

BG2G000К1НВ036 – „Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан“. ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати. В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г., са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите. В разрешителното ще бъдат добавени условия:

„Определяне на СОЗ около съоръжението съгласно действащото законодателство“;

– „Учредяване и приемане на СОЗ  съгласно действащото законодателство“;

– „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ)“;

-„Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.“

 

Съгласно ПУРН 2016-2021г. територията на водовземното съоръжение не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.

В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към водовземното съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

         Съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.

 

3. Водовземни съоръжения

 

 

 

ЕКАТТЕ

Шахтов кладенец ШК „Лиси връх“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор ПИ № 43846.34.1 по КККР на с. Лиси връх, общ. Каолиново, обл. Шумен, публична държавна собственост, с предоставено право на ползване.

 

43846

 

4. Място на използване на водите, населено място  За питейно-битово водоснабдяване на населението на с.   Лиси връх, общ. Каолиново и с. Крива река, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.

 

5. Проектни параметри на използването:

– количество на водите

 

–  понижение на водното ниво

 

 

-годишен обем на черпене:

– минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект        

Средноденонощно водно количество: 1,3 л/сек

 

Максимално водно количество: Q = 2 л/сек;

 

 

Максимално експлоатационно понижение:

Sмак.доп.експ. = 2,20 м. ; СВН = 6 м.;  ДВН = 8,20 м.

 

Годишно: 40 997 м3.

 

 

Минимално: 37 843 м3/г.

 

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Черноморски район“,

гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish