О Б Я В Л Е Н И Е

Община Каолиново, област Шумен на основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви съобщава, че е постъпила информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на две нови фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ), изграждане на две системи за съхранение на електрическа енергия чрез батерии, изграждане на повишаваща подстанция 110/33  kV и две кабелни линии 33 kV“ в землищата на гр. Каолиново, с. Тодор Икономово и с. Дойранци, общ. Каолиново с възложител „КАОЛИНОВО СОЛАР“ ЕООД гр. София.

Информацията по Приложение № 2 е достъпна в сградата на общинска администрация, стая № 13 и ТУК.

В 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения, мнения, и др. в деловодството на община Каолиново.

З А П О В Е Д № РД-09- град Каолиново, 04.12.2023 год. 

З А П О В Е Д № РД-09- град Каолиново, 04.12.2023 год.

            Относно: Допускане за изработване на проект на Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на  плана за регулация /ЧИПР/

 

На  основание:  чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА,  чл.124а ал. 2, чл. 135 ал. 3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, становище от 30.11.2023 г., на гл. архитект на община Каолиново, и Заявление с вх.№ АР-2001-32/29.11.2023 г. от Зеле Тефикова Аптиева с ЕГН 3403208864 с постоянен адрес село Долина, община Каолиново, улица „Г. Димитров“ № 14, Небает Васвиева Салимова с ЕГН- 5402148916 с постоянен адрес, село Долина, общ. Каолиново, ул. „Г.Димитров“ № 14, и Еда Васвиева Адемова с ЕГН-6009298793, град Каолиново, община Каолиново, ул. „Добрич“ №54;

 

                                   Д  О  П  У  С  К  А М:

            Изработване на проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на  плана за регулация /ЧИПР/ на село Дойранци, община Каолиново в следния териториален обхват:

Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-342, УПИ IX, УПИ X, кв.56, по плана на с. Долина, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови – УПИ V-342, УПИ IX, УПИ X, XIII-341 в кв. 56, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Заповедта да се обяви от служителите на Дирекция „СА” по реда на член 124 б, ал.2 от ЗУТ.

НЕДРЕТ ХАЛИЛ

Зам.-кмет на Община Каолиново

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Съгласно Заповед № РД-15-134/06.07.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03- 73/06.10.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03- 79/04.12.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-52 от 04.12.2023 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-342, УПИ IX, УПИ X, кв.56 по плана на село Долина, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образуват нови- УПИ V-342, УПИ IX, УПИ X, УПИ XIII-341 в кв.56 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти  –  „за малкоетажно жилищно строителство  –  Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Каолиново, област Шумен на основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви съобщава, че е постъпила информация по Приложение № 2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на две нови фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ), изграждане на две системи за съхранение на електрическа енергия чрез батерии, изграждане на повишаваща подстанция 110/33  kV и две кабелни линии 33 kV“ в землищата на гр. Каолиново, с. Тодор Икономово и с. Дойранци, общ. Каолиново с възложител „КАОЛИНОВО СОЛАР“ ЕООД гр. София.

Информацията по Приложение № 2 е достъпна в сградата на общинска администрация, стая № 13 и ТУК.

В 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения, мнения, и др. в деловодството на община Каолиново

 

гр. Каолиново

16.11.2023 г.