Изтеглете Проекти на нови нормативни актове:

____________________________________________________________________________________________________

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

Община Каолиново уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на Общината  е публикуван Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и Анализа.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Каолиново – Център за административно обслужване, адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4 или на e-mail: info@kaolinovo.bg в срок до 13.11.2023 г. включително.

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Предложение за Национална карта на социалните услуги

 

_________________________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 30 дни Община Каолиново чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Каолиново на електронна поща [email protected] или в деловодството на Община Каолиново на адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, втори етаж, стая 01 „Деловодство“ от 03.07.2023 г. до 04.08.2023 г. в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

Проект  на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Каолиново

МОТИВИ

Дата: 03.07.2023 г

___________________________________________________________________________________________________

Уведомление за публично обсъждане на проект на краткосрочна „Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Каолиново 2023-2025 г.“.

 

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на краткосрочна „Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Каолиново 2023-2025 г.“. Програмата е публикувана в сайта на oбщината. Уведомяваме заинтересованите лица, че могат да представят предложения, становища и мнения по предложения проект до 02.07.2023 г. 16:30 ч на електронен адрес [email protected] или в деловодството – ет. 1 в сградата на Община Каолиново на адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, втори етаж, стая 01 „Деловодство“.

Приложение

Дата: 02.06.2023 г.

 ____________________________________________________________________________________________

Уведомление за публично обсъждане на проект на „Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Каолиново 2023-2032 г.“.

 

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на „Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Каолиново 2023-2032 г.“. Програмата е публикувана в сайта на oбщината. Уведомяваме заинтересованите лица, че могат да представят предложения, становища и мнения по предложения проект до 02.07.2023 г. 16:30 ч на електронен адрес [email protected] или в деловодството – ет. 1 в сградата на Община Каолиново на адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, втори етаж, стая 01 „Деловодство“.

Приложение

Дата: 02.06.2023 г.

______________________________________________________________________________________________________

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Каолиново уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на Общината  е публикуван Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и Анализа.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Каолиново – Център за административно обслужване, адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4 или на e-mail: info@kaolinovo.bg в срок до 08.04.2023 г. включително.

МОТИВИ

            Анализът на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет се разработва съгласно изискванията на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги.

Планирането на социалните услуги на национално ниво се осъществява чрез Национална карта на социалните услуги, която се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. Критериите за определяне на услугите и максималният брой на потребителите в Националната карта на социалните услуги се определят от Наредбата за планирането на социалните услуги съобразно броя и демографския профил на населението.

Съгласно чл. 35, ал. 1  от Закона за социалните услуги, Националната карта на социалните услуги се разработва въз основа на изготвени от общините Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

На основание чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите и предложението.

Анализът на потребностите от социални услуги на общинско ниво е етап от процеса на стратегическото планиране на социалните услуги на областно ниво.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура в община Каолиново, осигурени човешки ресурс, достъп, капацитет и качество на наличните услуги.

Анализът обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в община Каолиново и ще допринесе за планиране на дейности за подобряване качеството на живот на населението в община Каолиново.

ЦЕЛИ

Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели:

 • осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика;
 • Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;
 • Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  Планиране потребностите на община Каолиново от социални и интегрирани здравно-социални услуги и възможността да бъдат създадени нови такива на територията й.

Анализ на потребностите от социални услуги

Приложение № 1 Предложение за планиране на социални услуги

Приложение № 2 -образование

Приложение № 3 – здравеопазване

Приложение № 4 -персонал

Приложение № 5 – критерии

дата на публикуване: 07.03.2023 г.

________________________________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 30 дни Община Каолиново чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект за допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново на електронна поща [email protected] или в деловодството на Община Каолиново на адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, втори етаж, стая 01 „Деловодство“ от 10.02.2023 г. до 10.03.2023 г. в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

Дата 10.02.2023 г.

Проект за допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново

Мотиви към проекта за допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново

__________________________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Каолиново и Община Каолиново

УВЕДОМЯВАТ:

Изготвен e проект на Програма по енергийна ефективност на Община Каолиново за периода 2022 – 2032 г.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 30 дни от датата на публикуване – 11.07.2022 г. в деловодството на Община Каолиново или на е-mail: [email protected].

Мотиви за Приемане на Програма по енергийна ефективност на Община Каолиново за периода 2022 – 2032 г.:

 1. Причини, налагащи приемането на Програма по енергийна ефективност на Община Каолиново за периода 2022 – 2032 г.

Съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.), държавната политика в областта на енергийната ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта тези органи разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, заложени в:

 1. Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България;
 2. Националния план за действие по енергийна ефективност.
 3. Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация и
 4. Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд.

Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за развитие на съответните райони, изготвяни на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие, както и въз основа на перспективите за устойчиво икономическо развитие на съответните райони за икономическо планиране.

По аргумент от чл. 12, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), средствата за изпълнение на програмите по енергийна ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и на общините.

 1. Целите, които се поставят:

Да се спази действащата нормативна уредба в Р. България както и следните цели:

 1. Обвързваща цел от поне 40%, в сравнение с 1990 г., намаление на вътрешните емисии на парникови газове от цялата икономика;
 2. Индикативна цел за подобрение на енергийната ефективност с поне 27%, подлежаща на преразглеждане през 2020 г. , както и на увеличение до 30% с хоризонт до 2030 г.;
 3. В областта на енергията от възобновяеми източници Регламентът поставя изискване за 27% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г., като препраща към Директива /ЕС/ 2018/2001 от 11.12.2018 г., която посочва, че е уместно да се определи обвързваща цел на Съюза за поне 32% дял на възобновяема енергия“ до 2030 г. с възможност за преразглеждане на тази цел с оглед повишаването й на равнището на Съюза през 2023 г.
 4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Проекта на Програмата не изисква допълнителни средства за настоящата и следващите бюджетни години.

 1. Очаквани резултати:

Основната цел на програмите по енергийна ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, които да доведат до енергийни спестявания, както и възможните варианти, по линия на които могат да бъдат изпълнени тези дейности и мерки.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Програма по енергийна ефективност на Община Каолиново за периода 2022 – 2032 година е съобразена със следните актове на правото на Европейския съюз:

 • Директива /ЕС/2018/2001 от 11.12.2018 г.
 • Директива /ЕС/2018/2002 от 11.12.2018 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Каолиново 2022 – 2032 г.

____________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал.3 и ал.4 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 76 – 79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Каолиново в 30-дневен срок, считано от 19.04.2022 г. да направят своите предложения, препоръки и становища по настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Каолиново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Каолиново.

Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване при община Каолиново на адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, първи етаж или на следния електронен адрес: [email protected] .

Дата: 19.04.2022 г.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Каолиново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Каолиново

Мотиви за изменение

_____________________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал.3 и ал.4 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 76 – 79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Каолиново в 30-дневен срок, считано от 13.01.2022 г. да направят своите предложения, препоръки и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново на електронна поща [email protected] или в деловодството на Община Каолиново на адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, втори етаж, стая 01 „Деловодство“.

дата: 12.01.2022 г.

Проект за изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново