Изтеглете Проекти на нови нормативни актове:

__________________________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Каолиново и Община Каолиново

УВЕДОМЯВАТ:

Изготвен e проект на Програма по енергийна ефективност на Община Каолиново за периода 2022 – 2032 г.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 30 дни от датата на публикуване – 11.07.2022 г. в деловодството на Община Каолиново или на е-mail: [email protected]

Мотиви за Приемане на Програма по енергийна ефективност на Община Каолиново за периода 2022 – 2032 г.:

 1. Причини, налагащи приемането на Програма по енергийна ефективност на Община Каолиново за периода 2022 – 2032 г.

Съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.), държавната политика в областта на енергийната ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта тези органи разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, заложени в:

 1. Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България;
 2. Националния план за действие по енергийна ефективност.
 3. Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация и
 4. Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд.

Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за развитие на съответните райони, изготвяни на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие, както и въз основа на перспективите за устойчиво икономическо развитие на съответните райони за икономическо планиране.

По аргумент от чл. 12, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), средствата за изпълнение на програмите по енергийна ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и на общините.

 1. Целите, които се поставят:

Да се спази действащата нормативна уредба в Р. България както и следните цели:

 1. Обвързваща цел от поне 40%, в сравнение с 1990 г., намаление на вътрешните емисии на парникови газове от цялата икономика;
 2. Индикативна цел за подобрение на енергийната ефективност с поне 27%, подлежаща на преразглеждане през 2020 г. , както и на увеличение до 30% с хоризонт до 2030 г.;
 3. В областта на енергията от възобновяеми източници Регламентът поставя изискване за 27% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г., като препраща към Директива /ЕС/ 2018/2001 от 11.12.2018 г., която посочва, че е уместно да се определи обвързваща цел на Съюза за поне 32% дял на възобновяема енергия“ до 2030 г. с възможност за преразглеждане на тази цел с оглед повишаването й на равнището на Съюза през 2023 г.
 4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Проекта на Програмата не изисква допълнителни средства за настоящата и следващите бюджетни години.

 1. Очаквани резултати:

Основната цел на програмите по енергийна ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, които да доведат до енергийни спестявания, както и възможните варианти, по линия на които могат да бъдат изпълнени тези дейности и мерки.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Програма по енергийна ефективност на Община Каолиново за периода 2022 – 2032 година е съобразена със следните актове на правото на Европейския съюз:

 • Директива /ЕС/2018/2001 от 11.12.2018 г.
 • Директива /ЕС/2018/2002 от 11.12.2018 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Каолиново 2022 – 2032 г.

____________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал.3 и ал.4 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 76 – 79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Каолиново в 30-дневен срок, считано от 19.04.2022 г. да направят своите предложения, препоръки и становища по настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Каолиново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Каолиново.

Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване при община Каолиново на адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, първи етаж или на следния електронен адрес: [email protected] .

Дата: 19.04.2022 г.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Каолиново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Каолиново

Мотиви за изменение

_____________________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал.3 и ал.4 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 76 – 79 от Административно процесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Каолиново в 30-дневен срок, считано от 13.01.2022 г. да направят своите предложения, препоръки и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново на електронна поща [email protected] или в деловодството на Община Каолиново на адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, втори етаж, стая 01 „Деловодство“.

дата: 12.01.2022 г.

Проект за изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Приложение № 2 към Наредба № 8 от 05.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново

BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish