Постоянни комисии на Общински съвет

ПК „Нормативна уредба, законност, обществен ред и противодействие на корупцията”
1 Рушид Ехлиман Председател
2 Назиф Мюстеджеб Член
3 Сунай Мехмед Член
4 Назми Халид Член
5 Мехмед Рамисов Член

 

ПК „Бюджет, финанси, икономика и инвестиционна политика”
1 Ерхан Сюлейман Председател
2 Юксел Сали Член
3 Осман Сабриев Член
4 Нихат Шабан Член
5 Мехмедали Мехмедали Член

 

ПК „Селско стопанство, устройство на територията, околна среда
1 Юксел Сами Председател
2 Сюлейман Осман Член
3 Йозджан Тасин Член
4 Али Феим Член
5 Ибрям Шабан Член

 

ПК „Образование, здравеопазване, култура, спорт и социални дейности”
1 Танер Исмаил Председател
2 Халил Хюсеинов Член
3 Орхан Ибрям Член
4 Гюлвер Осман Член
5 Илхан Хюсеинов Член