Постоянни комисии на Общински съвет

Постоянна комисия „Нормативна уредба, законност, обществен ред, конфликт на интереси“
1 Рушид Хюсмен Ехлиман Председател
2 Неджми Неджмидин Азис Член
3 Сунай Ебазер Мехмед Член
4 Назми Ахмед Халид Член
5 Тефик Али Хасан Член

 

Постоянна комисия „Бюджет, финанси, икономика и инвестиционна политика“
1 Ерхан Фахредин Сюлейман Председател
2 Бейзат Хабил Феим Член
3 Ахмед Рафиев Исмаилов Член
4 Илхан Сали Лятиф Член
5 Мехмедали Саами Мехмедали Член

 

Постоянна комисия „Селско стопанство, устройство на територията, околна среда“
1 Юксел Гюрсел Сами Председател
2 Сюлейман Мустафа Осман Член
3 Айхан Самиев Зайдов Член
4 Зия Юсуф Рушан Член
5 Юксел Ахмедов Хасанов Член

 

Постоянна комисия „Образование, здравеопазване, култура, спорт и социални дейности“
1 Хайредин Сабитов Сюлейманов Председател
2 Бейхан Фикри Мехмед Член
3 Орхан Исмет Ибрям Член
4 Ридван Алиев Шюкриев Член
5 Илхан Хасанов Хюсеинов Член