ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

/Съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г./

 

От 4 май 2023 г. работодателите от публичния сектор, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), следва да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали, по смисъла на закона. За тази цел, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН, в община Каолиново се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал – писмено или устно.

Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях в община Каолиново се осъществява съгласно утвърдени от кмета на Община Каолиново правила.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ СИГНАЛ?

Право на подаване на сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в община Каолиново имате ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, обн. ДВ., бр.11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г., а именно: физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1.1. работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

1.2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

1.3. доброволец или стажант;

1.4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

1.5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;

1.6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа;

1.7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване, което при или по повод изпълнение на трудовите или служебните му задължения, или в друг работен контекст, установи нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз.

КОИ СА ПРЕДМЕТНИ ОБЛАСТИ НА СИГНАЛИТЕ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЗЗЛПСПОИН?

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН в община Каолиново, следва да се отнасят до нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, посочени в Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН – Част I и Част II:

2.1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

л) сигурността на мрежите и информационните системи.

2.2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

2.3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

2.4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

2.5. извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

2.6. нарушения на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

2.7. нарушения на трудовото законодателство;

2.8. нарушения на законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите пропуски. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът ведно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

 

КАКЪВ Е РЕДЪТ И НАЧИНЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ?

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от нарушение, попадащо в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН, сигналът следва да се подава чрез изградените в община Каолиново канали за вътрешно подаване на сигнали и по конкретно: писмено, включително чрез електронна поща или устно.

Писмен сигнал се подава чрез:

– електронна поща на адрес: [email protected], като в този случай формулярът се подписва от подателя с електронен подпис;
– по пощата в запечатан непрозрачен плик, адресиран до служителя, отговарящ за приемане и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, на адрес: гр. Каолиново, 9960, пл. „Украйна” №4, ет. 2, стая №7, с изписан текст под получателя „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.

Формуляра можете да изтеглите от сайта на Комисията за защита на личните данни. В попълнения формуляр се поставя подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя на сигнала.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
В срок от 7 дни след получаването на сигнала се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за: Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала.

Всяка нова или не посочена при подаването на формуляра информация може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се посочва полученият за сигнала УИН.

Устен сигнал се подава на:

– телефон 05361/-2210, вътр.128, в рамките на установеното работно време на община Каолиново;

– лична среща, в уговорен със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали подходящ срок, по искане на сигнализиращото лице.

Срокът за лична среща се уговаря чрез посочения телефон и/или електронна поща. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

ВАЖНО!
Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка). При подаване на сигнал чрез пълномощник, към сигнала се прилага пълномощното в оригинал. По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство. Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. В законоустановения срок след регистриране на сигнал, на сигнализиращото лице се предоставя информация за регистриране на сигнала и неговият Уникален идентификационен номер (УИН), както и дата на регистриране на сигнала. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този УИН. Кореспонденцията между отговорните лица за разглеждане на сигнала и подателя на сигнала се осъществява по предварително договорен между страните начин, а ако такъв не може да се договори – по начина на постъпване на сигнала или по посочения в сигнала адрес, при спазване на изискванията на ЗЗЛПСПОИН за защита на самоличността на подателя. Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс. Съгласно чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН се предвиждат глоби в размер от 3000 лв. до 7000 лв. за недобросъвестни податели на сигнали, съдържащи невярна информация! За повече информация относно правата и задълженията на задължените субекти по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН и тези на сигнализиращите лица, моля вижте Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Отговорен служител за приемане, регистриране, разглеждане и проверка на сигнали по ЗЗЛПСПОИН – Фатме Хасан Секретар в община Каолиново, тел. 05361/2210, вътр.128, електронна поща: [email protected].

_______________________________________________________________

Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Каолиново

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Заповед РД-15-144 от 09.05.2023 г. Относно: Определяне на отговорен служител за приемане, регистриране, разглеждане и проверка на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

Заповед РД-15-145 (1) от 10.05.2023 г. Относно: Изготвяне и утвърждаване на Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Каолиново