Други (обявления, съобщения и др.)

Протокол за разпределение на пасища 2023 г

Свободни пасища за разпределение за 2023 г.

Протокол за ревизия на пасища 2023 г.

Протокол за разпределение на пасища 2022 г.

Протокол за допълнително разпределение на пасища 2022 г

Протокол за разпределение на пасища 2021 г.

Протокол за ревизия на пасища 2021 г.

_______________________________________________________________________________________________

О Б Я В А Обява за разпределение на пасища 2021/2022 г.

 Във връзка с предстоящото разпределение на освободените имоти с НТП – пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 година, следва от 1 до 10 март 2021 година собствениците на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ да подадат следните документи в общинска администрация Каолиново, а именно:

  1. Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ с Приложения 1, 2 и 3 (по образец);
  2. Удостоверение за липса на задължение към Държавен фонд „Земеделие“;
  3. Удостоверение за липса на задължение към Областна дирекция „Земеделие“;
  4. Удостоверение за липса на задължение към Община Каолиново;
  5. Копие от документ удостоверяващ регистрацията като земеделски стопанин;
  6. Копие от документ за самоличност за физическите лица (за справка).

За допълнителна информация тел. 05361/22-10, вътрешен 134.

 

Протокол за разпределение на пасища 2020 г.

Протокол за разпределение на пасища 2019 г.

Справка на свободни пасища, мери и ливади за 2020/2021 г.

Протокол за ревизия на пасища, мери и ливади – 2020 г.

Заповеди за разпределение на масиви – с. Долина, с. Лиси връх, с. Лятно, с. Сини вир

Заповеди по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски имоти Дата на качване на файл: 14.10.2019

Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумение между собственици или ползватели на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година Дата на качване на файл: 19.08.2019

Забраняване на пашата на селскостопански животни в горски територии Дата на качване на файл: 20.03.2019

справка на свободни пасища 2019 г. Дата на качване на файл: 11.03.2019

Протокол за ревизия на пасища 2019 г. Дата на качване на файл: 11.03.2019

Протокол за разпределение на пасища 2018/2019 г. Дата на качване на файл: 21.05.2018

Протокол за ревизия на пасища – 2018 Дата на качване на файл: 14.03.2018

Заповед по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Дата на качване на файл: 09.08.2017

Протокол за разпределение на пасища 2017 г.

Протокол за ревизия на пасища 2017 година

Справка пасища 2017/2018 година

Заповед за бели петна за 2017г. с.Сини вир

Заповед за бели петна за 2017г. с.Лиси връх

Заповед за бели петна за 2017г. с.Долина

Заповед за полски пътища с.Сини вир

Заповед за полски пътища с.Лятно

Заповед за полски пътища с.Лиси връх

Заповед за полски пътища с.Долина

Заповед за бели петна за 2016/2017г. стопанска година с.Лятно

Заповед за бели петна за 2016/2017г. стопанска година с.Долина

Заповед за бели петна за 2016/2017г. стопанска година с.Сини вир

Заповед за бели петна за 2016/2017г. стопанска година с.Лиси връх

Протокол за разпределениe на пасища за 2016/2017 година

Обява за предоставяне на пасища за 2016 г./2017 г.

Регистър на свободните пасища

Протокол за ревизия на пасища

Заповед за определена цена за полски пътища с. Лятно

Заповед за определена цена за полски пътища с. Лиси връх

Заповед за определена цена за полски пътища с.  Сивни вир

Заповед за определена цена за полски пътища с. Долина