ФУНКЦИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК – ОТ ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 30. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.; изм., бр. 69 от 2006 г.; доп., бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.; доп., бр. 42 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.; изм., бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 .

(2) (Нова – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., отм., бр. 69 от 2006 г.)

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм., бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.; отм., бр. 69 от 2006 г.)

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

 1. при поставяне под запрещение;
 2. (доп. – ДВ, бр. 85 от 2000 г.) когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 3. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 2006 г.) при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
 4. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. и доп., бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.) при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
 5. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 85 от 2000 г., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г., бр. 69 от 2006 г.) когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
 6. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.; изм., бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;
 7. (нова – ДВ, бр. 154 от 1998 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
 8. (нова – ДВ, бр. 154 от 1998 г.) при извършване на административно- териториални промени, водещи до закриване на общината;
 9. (нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.; доп., бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава-членка на Европейския съюз;
 10. (нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6.
 11. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 12. (нова – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) при установяване на неизбираемост.
 13. (нова – ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) при смърт.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 4, изм., бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г., бр. 69 от 2006 г.; доп., бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Обстоятелствата по ал. 4 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 4, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

(6) (Нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 154 от 1998 г., предишна ал. 5, изм., бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., бр. 69 от 2006 г.; изм., бр. 9 от 2011 г.; изм. изцяло, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 3, 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

(7) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

(8) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.; изм., бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 6, както и отказите по ал. 7 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

(9) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.; предишна ал. 7, изм., бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия по ал. 6, съответно – след постановяването на решението по ал. 7, новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1.

(10) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.; предишна ал. 8, изм., бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Ако в срока по ал. 9 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 9. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

Чл. 31. (Отм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Общинските съветници и кметовете полагат следната клетва:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от . . . . . . . . . . . . община и да работя за тяхното благоденствие.“

(2) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г., бр. 69 от 2006 г.) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.

(3) (Нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г., отм., бр. 69 от 2006 г.)

Чл. 33. (1) (Предишен текст на чл. 33, изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Общинският съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) да отправя питания към кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго.
 5. (Отм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

(2) (Нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 45 от 2002 г.) Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

Чл. 34. (Доп. – бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.; изм. бр. 14 от 2009 г.; доп., бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г.; изм., бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Нова – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.; изм., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.; изм. изцяло, бр. 14 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г.) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г., бр. 69 от 2006 г., в сила от 1.01.2008 г.; изм., бр. 69 от 2003 г.; изм. изцяло, бр. 14 от 2009 г.; изм. изцяло, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от:

 1. брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец – в общините с население над 100 000 души;
 2. средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 2, изм., бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.; изм. изцяло, бр. 14 от 2009 г.) За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж. Времето, през което общински съветник е заемал длъжността председател на общинския съвет, се признава за трудов стаж.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

(5) (Нова – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г., бр. 69 от 2006 г.; доп., бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава-членка на Европейския съюз.

(6) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

(7) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Общинският съветник може да участва като представител на държавата в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.

(8) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 ) Възнаграждението по ал. 2 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет.

Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Трудовото правоотношение с общински съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда.

Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.) Общинският съветник е длъжен:

 1. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
 2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.

(2) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) При неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер, определен в правилника по чл. 21, ал. 3.

Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2000 г., доп., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

Чл. 37а. (Нов – ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм., бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.; нов, бр. 9 от 2011 г.; обявен за противонституционен – ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г. с Решение №4 на КС на РБ по к.д. №4/2011 г.) (1) При напускане на група или изключване от състава є общинският съветник губи мястото си в комисиите като представител на съответната група и други изборни длъжности в общинския съвет.

(2) Общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим общински съветник и не може да бъде приет за член на друга група.

Чл. 37б. (Нов – ДВ, бр. 9 от 2011 г.; обявен за противонституционен – ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г. с Решение №4 на КС на РБ по к.д. №4/2011 г.) Не могат да се образуват групи от независими общински съветници, както и да се сливат или разделят съществуващи групи.

Чл. 37в. (Нов – ДВ, бр. 65 от 1995 г.; предишен чл. 37б, бр. 9 от 2011 г.) По решение на общото събрание на населението в кметствата могат да бъдат избирани кметски съветници при условия и по ред, определени с правилника по чл. 21, ал. 3 . Те подпомагат кмета при изпълнение на функциите му по чл. 46 .

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 Чл. 48. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.; доп., бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Предишен текст на чл. 48, изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г.; доп., бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии. Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.

(2) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2003 г.) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.

Чл. 49. (1) (доп. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.) Постоянните и временните комисии имат за задача:

 1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
 2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
 3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.) В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

(3) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.

Чл. 50. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.