Селско стопанство

Община Каолиново принадлежи към селските райони на страната Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика, който е ориентиран в две основни направления – растениевъдство и животновъдство.

Растениевъдство

Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи 70% от общата територия на Общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен източник на доходи. Средногодишно се засяват с пшеница 45 – 47 хил.дка, с царевица – 18 – 20 хил.дка, с ечемик – до 18 хил. дка, слънчоглед – до 30 хил. дка, и тютюн – 2 – 3 хил. дка.

Между 5 и 10 хил. дка всяка година в Общината остават необработени площи земи. От статистическите данни се вижда че по години обработваемите земи намаляват.

На територията на община Каолиново се отглежда: пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, тютюн, лавандула, малини

Животновъдство

Сравнително добре развито. Спрямо растениевъдството обаче няма преимуществен характер. Характеризира се с отглеждането на едър и дребен рогат добитък в частния сектор. Основен приоритет в животновъдството са производството на краве и овче мляко. Отглеждането на крави за млекодой е перспективно с оглед традициите в този отрасъл на животновъдството. Той обаче се характеризира изключително с ръчния си труд, без използването на съвременни технологии.

Отглеждат се: говеда, биволи, овце, кози, свине, птици, зайци, пчелни семейства