Информация за е-услуги в община Каолиново

Банкови сметки

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Банкова сметка:
IBAN: BG 41 DEMI 9240 8400 0550 96
BIC: DEMIBGSF

Банка: „Търговска банка Д“ АД

 

Основание за плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени  суми от страната 44 51 00
Приходи от продажба на земя 44 56 00
Глоби, санкции и неустойки , нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90

 

Е-услуги на Община Каолиново в Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ)

Уникален регистров идентификатор (УРИ) Наименование на услугата
2  Предоставяне на достъп до обществена информация
1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
2016 Издаване на удостоверение за наследници
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти
2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
2027 Издаване на скици за недвижими имоти
2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
2033 Възстановяване или промяна на име
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
2053 Припознаване на дете
2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
2059 Издаване на заповед за изземване на имот
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
2083 Издаване на виза за проектиране
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
2105  Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
2112 Издаване на разрешение за строеж
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
2115 Попълване/поправка на кадастрален план
2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
2117 Одобряване на подробен устройствен план
2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП3)
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП2)
2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство
2517  Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
2518 Изменение на план на новообразувани имоти
2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
2879  Промяна на предназначението на сгради
2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж
3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път
9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство – не повече от 3,5 тона
9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство
9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея
9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ
9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК
9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци
910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)
910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)
910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) 
910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г