ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ГР.ШУМЕН

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

/съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /

І. Данни за възложителя:

От  община Каолиново

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

град Каолиново, пл. „Украйна” № 4, БУЛСТАТ 000931881

/ име, седалище и ЕИК на възложителя – юридическо лице; орган или упълномощено по закон трето лице/

Пълен пощенски адрес: град  Каолиново, пл. „Украйна” № 4, ПК 9960

Телефон, факс и е-mail: .:05361 2210, факс: 05361 2110, e-mail: [email protected]

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител. : Нида Намъков Ахмедов – кмет на община Каолиново

Лице за контакти: Орхан Вежди Ферад-главен специалист „ЕООС“ тел:0888672755

Уважаема г-жо  Директор,

Уведомяваме Ви, че община Каолиново има следното инвестиционно предложение:

„ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД И ПАРК В С.ТОДОР ИКОНОМОВО В ИМОТ № I, КВ.61 ПО ПЛАНА НА С.ТОДОР ИКОНОМОВО “

ІІ.Обща информация за инвестиционното предложение:

1.   Резюме на предложението:

-В проекта се предвижда цялостно обновяване на площадното пространство в централна част на с.Тодор Икономово и разработването на алейна композиция и кътове за отдих, игри и занимания на  открито в съществуващото парково пространство, което не е благоустроено. Съществуващите настилки от плочи на площадното пространство ще бъде заменена с армирана настилка от щампован бетон. Предвижда се и обновяването на елементите на екстериорното обзавеждане. На площада  ще бъдат разположени 27 пейки и 18 кошчета за смет. За постигане на удобна и логична свързаност между елементите на пространството и заобикалящите  го обществени сгради са проектирани 3 нови алеи, които са естествено създадени от жителите на селото.

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ:

Основни строителни –монтажни работи са:

– „Обновяване и реконструкция на площад и парк в с.Тодор Икономово в имот№ I, кв.61 по плана на с.Тодор Икономово “

3. Ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

-За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нови пътища

4. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

-За реализацията на ИП са необходими около 12 месеца.

5. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и строителство:

-Обществено обслужване.

6. Връзка с други съществуващи и/или одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

-НЯМА

7. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

„Обновяване и реконструкция на площад и парк в с.Тодор Икономово в имот№ I, кв.61 по плана на с.Тодор Икономово“-площ 14 000 м2

8. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

За реализацията и експлоатацията на ИП не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

9. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

При експлоатацията на обекта няма да има генериране на големи количества отпадъци, които основно ще са от битов характер. Строителните отпадъци следва да се извозват до депото за строителни отпадъци в село Златна нива община Каспичан .

10. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Реализацията на ИП не се очакват количества отпадъчни води от типа битови или промишлени.

ІІІ. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:

Кмет на община Каолиново.

Моля, да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.

 

Прилагам:

І. Документи по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /да се отбележи/:

  1. 1. Документи, доказващи писмено уведомяване на кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства, а засегнатото население – чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата;
  2. 2. Документация удостоверяваща качеството „възложител на инвестиционно предложение”, съгласно легалната дефиниция на понятието, дадена в т.20 от §1 към Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда – нотариален акт, договор за наем, друг документ за собственост на поземления имот;
  3. 3. Други документи, по преценка на уведомителя:
  • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

 

ІІ. Документи по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /обн. ДВ, бр.73/2007 г./:

  1. 1. Документ за платена такса, съгласно чл.5а, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ;
  2. 2. Информация и документация, съгласно Приложение №2, част Б от Наредбата, предоставена и на електронен носител, включваща:

2.1. Характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите:…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.:…………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

2.3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта – предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. /по преценка на възложителя/………………………….

  1. 3. Уведомление на електронен носител – два екземпляра.