Обществена поръчка с премет-„Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ”Никола Вапцаров”, с.Лятно, община Каолиново, по обособени позиции: Позиция №1 – Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас; Позиция №2 – Доставка на храна/КЕТЪРИНГ/ за обедно хранене на целева група по Про-ект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР

1. Публична покана

ОБРАЗЦИ:

Пакета от образци може да изтеглите от тук

*Забележка – Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук