12.05.2020 г.Първа копка по Проект: „Реконструкция на улици в населените места на територията на община Каолиново“


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа финансира в селските райони
Проект: „Реконструкция на улици в населените места на територията на община Каолиново“

Бенефициент: Община Каолиново

Източник на финансиране: ОП „Развитие на селските райони 2014-2020г“

ИД № на проекта: BG06RDNP001-7.001-0056-C01

Дата на сключване на договора за безвъзмездна помощ: 14.05.2019г

Период на изпълнение: 36 месеца

Стойност на проекта: 1 102934.50 лв.

Одобрени разходи: 1 102934.50 лв.

Субсидия: 1 102 934,50 лв.

Европейско съфинансиране: 937 494.34 лв.

Национално съфинансиране: 165 440.16 лв.

Кметът на община Каолиново – Нида Ахмедов, заместник – кметовете на общината Тюрджан Ферад и Билгин Мюмюнов и техническия ръководител на обекта направиха първа копка на строежа по проект „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“. Проект е финансирани със средства по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и е на стойност 1 102 934,50 лв., в т.ч. и непреки разходи – проектиране, строителен надзор, управление и др.

С церемонията се дава старт за изпълнение на строителни дейности на следните улици:

–  ул. „Светлина“ и ул. „Тодор Икономов“ в с. Тодор Икономово;

–  ул. „Витоша“ в с. Пристое и

–  ул. „Дунав“ в с. Браничево;

–  ул. „Хан Крум“, ул. „Владайско въстание“ и ул. „Индже Войвода“ в гр. Каолиново.

Обща дължина на улиците е 3321,45м.

Три са фирмите изпълнители на строителството – “Билдстрой – Ко” ООД от гр. Нови пазар ще работи на обектите в село Тодор Икономово, „Пътконсулт“ ООД град Разград на обектите в град Каолиново и квартал Боймир, а улиците в селата Браничево и Пристое ще ремонтира „Пътно поддържане – Нови пазар“ ООД, град Нови пазар.

След завършване на проекта се очаква да се преодолеят част от негативните фактори, въздействащи за изостаналостта на селския район и ще се повиши привлекателността на средата за живот. Същевременно ще се  благоустрои непосредствената жизнена среда на 6030 души и подобри облика на гр. Каолиново, с. Браничево, с. Пристое и с. Тодор Икономово и ще се осигури безопасност на преминаване и пребиваване и ще се създадат реални предпоставки за намаляване на запрашеността, риска от пътно-транспортни произшествия, вредните емисии и ниво на шум от движение на превозни средства по уличната мрежа.

Очаква се ремонтите дейности на всички обекти да завършат до средата на месец септември.


На 14.05.2019 г. кмета на община Каолиново подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Наименование на проекта: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“

Максимален размер на БФП: 1 102 934,50 лв.

Проектно предложение предвижда реконструкция на 7 улици в 4 населени места в община Каолиново, а именно: реконструкция на ул. „Индже Войвода“, ул. „Владайско въстание“, ул. „Хан Крум“ в гр. Каолиново; ул. „Дунав“ в с. Браничево, ул. „Витоша“ в с. Пристое,  ул. Тодор Икономов“ и ул. „Светлина“ в с. Тодор Икономово. Обща дължина на предвидените за реконструкция улици по проекта е 3321,45м.

Всеки гражданин на ЕС трябва да има възможност да живее и да се придвижва сигурно и безопасно в района където живее, независимо дали е град или село. Движението пеш или с превозно средство трябва да става при минимален риск за хората. Чрез реализацията на проектното предложение ще се постигне подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на предвидените за реконструкция улици, ще се намали запрашеността при преминаването на транспортни средства по тях, което от своя страна води до влошаване на здравословното състояние на живущите в гр. Каолиново, с. Браничево, с. Пристое и с. Тодор Икономово, община Каолиново и ще се намали опасността от пътно-транспортни произшествия, възникващи вследствие на лошото състояние на настилките, предизвикващи от своя страна технически повреди по автомобилите и загубата на контрол при управлението им. Подобрената улична инфраструктура ще осигури удобство, комфорт и същевременно бързина при придвижване на жителите в съответните населени места. Подобряването на достъпа е ключово условие за икономическия растеж и разнообразяването в селските райони, в т.ч. развитието на туристическия им потенциал. Изпълнението на предвидените инвестиции, ще даде тласък на местните икономики и ще задържи младите и предприемчиви хора в община Каолиново. Целевите групи към които е насочен проекта са хора от разнородни социални, възрастови, етнически групи, включително лица с намалена подвижност, или население от 6 030 души живеещи в гр. Каолиново, с. Браничево, с. Присое и с. Тодор Икономово, което представлява 48,04% от населението на общината и които ще се възползват от резултатите по този проект.


Проект: „Реконструкция на улици в населените места на територията на община Каолиново“

Бенефициент: Община Каолиново

Източник на финансиране: ОП „Развитие на селските райони 2014-2020г“

ИД № на проекта: BG06RDNP001-7.001-0056-C01

Дата на сключване на договора за безвъзмездна помощ: 14.05.2019г

Период на изпълнение: 36 месеца

Стойност на проекта: 1 102934.50 лв.

Одобрени разходи: 1 102934.50 лв.

Субсидия: 1 102 934,50 лв.

Европейско съфинансиране: 937 494.34 лв.

Национално съфинансиране: 165 440.16 лв.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Одобрените за финансиране разходи по проекта са:

 1. разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
 2. разходи за консултантски услуги, подготовка и окомплектоване на апликационната форма;
 3. разходи за консултантски услуги за управление на проекта;
 4. разходи за услуги по осъществяване на строителен надзор;
 5. разходи за проектантски услуги за изготвяне на инвестиционни проекти;
 6. разходи за услуги по осъществяване на авторски надзор.

С проекта се предвижда реконструкция на седем улици в населените места в Община Каолиново с  обща  дължина  3321.45 км, включени в 3 (две) обособени позиции, както следва:

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Реконструкция на ул.“Светлина“ с дължина 514,78м и ул.“Тодор Икономов“ с дължина 750м в с.Тодор Икономово, общ.Каолиново. Улиците са V клас от уличната мрежа на селото.

Кратко описание на предвидените в проекта дейности:

С проекта се цели да се даде решение за:

– реконструкция на уличната настилка;

– добро отводняване;

– безопасност на движението;

– комфорт на пътуващите.

 

Улица „Светлина“ в с.Тодор Икономово

Разглеждания участък е от кръстовище с републикански път III-701-с.Грънчарово- гр.Нови пазар до кръстовище с път III-701-с.Грънчарово-гр.Нови пазар.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

 • Почистване на съществуващата настилка от кал и наноси покрай бордюри-двустранно;
 • Ø Технологично подравняване на трошенокаменна настилка до достигане на проектно ниво;
 • Ø Възстановяване на бетонови бордюри 15/25/50см;
 • Ø Полагане на изравнителен пласт трошенокаменна настилка (фр.0-40мм) и частично попълване на изровените участъци с трошен камък;
 • Ø Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4см;
 • Ø Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

Габаритът на ул.“Светлина“ е от 5.50 до 6.00м.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% едностранен или двустранен, в зависимост от съществуващия терен и бордюри и необходимото повърхностно отводняване.

Ширината на настилката е съобразена със съществуващото положение на регулационния план на населеното място.

 

Улица „Тодор Икономов“ в с.Тодор Икономово

Разглеждания участък е от кръстовище с републикански път III-701 „Секулово-Тодор Икономово-Никола Козлево“ до край регулация.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

от пт 0 до пт 65(съществуваща асфалтова настилка)

 • Ø Почистване на съществуващата настилка от кал и наноси покрай бордюри-двустранно;
 • Ø Технологично фрезоване (съгласно нивелетните разлики се фрезова около 80% от цялата асфалтова площ) до достигане на проектно ниво;
 • Ø Попълване на изровени участъци/дълбоки дупки с трошен камък фр.0-40мм;
 • Ø Полагане на изравнителен пласт трошенокаменна настилка (фр.0-40мм) и частично попълване на изровените участъци с трошен камък;
 • Ø Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4см;
 • Ø Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

 

от пт 65 до пт 75 (съществуваща тр.кам. настилка)

 • Изкоп на нова конструкция до проектно ниво в дясната лента;
 • Полагане на основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-63мм с дебелина 56см в дясната лента;
 • Подмяна на 10см компрометиран трошен камък и полагане на изравнителен трошен камък в лявата лента фр.0-40мм;
 • Монтаж на нови бордюри 15/25/50см;
 • Попълване зад бордюрите със земни маси или фрезован материал;
 • Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4см;
 • Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

Габаритът на ул.“Тодор Икономов“ е от 6.00 до 10.00м.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, на места са допуснати отклонения от тази стойност в зависимост от съществуващия терен, връзката със съществуващите улици и площи, съществуващата височина на бордюрите и осигуряване на повърхностно отводняване.

Ширината на настилката е съобразена със съществуващото положение на регулационния план на населеното място.

Отводняването на двете улици в с.Тодор Икономово е решено повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общият водосбор на населеното място.

Предвиждат се заустване на странични улици, както следва:

– за трошенокаменни улици-изпълнява се с дължина мин.5м и се полага 4 см плътен асфалтобетон (при нужда се попълва с трошен камък);

-за асфалтов участък – полага се 4 см плътен асфалт.

Предвиждат се нови пътни знаци от първи типоразмер – рефлектиращи.

Предвижда се и изпълнение на необходимата хоризонтална маркировка.

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Реконструкция на ул.“Витоша“ в с.Пристое с дълж. 347м и ул.“Дунав“ в с.Браничево с дълж.748м. Улиците са V клас от уличната мрежа на селата.

Кратко описание на предвидените в проекта дейности:

С проекта се цели да се даде решение за:

– реконструкция на уличната настилка;

– добро отводняване;

– безопасност на движението;

– комфорт на пътуващите.

 

Улица „Витоша“ в с.Пристое

Разглеждания участък е от кръстовище с Републикански път III-7003-Пристое-Каолиново до около 20 метра след ОК27, при пт35.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

 • Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри от пт 25 до пт 28;
 • Почистване на съществуваща настилка от кал и наноси покрай бордюри до пт 29- двустранно;
 • Технологично подравняване на трошенокаменна настилка до достигане на проектно ниво;
 • Частично попълване на изровени участъци/ дълбоки дупки с трошен камък (фр.0-40мм);
 • Полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50см от пт 25 до пт35;
 • Попълване зад бордюри със земни маси или фрезован материал;
 • Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин.4 см;
 • Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип“А“ с дебелина 4 см.

Габаритът на улицата се запазва в границите от 5.20м до 9.50м в начало на обекта.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, на места са допуснати отклонения от тази стойност в зависимост от съществуващия терен, връзката със съществуващите улици и площи, съществуващата височина на бордюрите и осигуряване на повърхностно отводняване.

Ширината на настилката е съобразена със съществуващото положение на регулационния план на населеното място.

В участъка от пт 25 до пт 35 се полагат нови бетонови бордюри с размери 15/25/50см

Отводняването на улицата е решено повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общият водосбор на населеното място.

Предвиждат се заустване на страни чни улици, както следва:

–          За трошенокаменни улици-изпълнява се с дължина мин.5м и се полага 4 см плътен асфалтобетон (при нужда се попълва с трошен камък).

Предвиждат се нови пътни знаци от първи типоразмер – рефлектиращи.

Предвижда се и изпълнение на необходимата хоризонтална маркировка.

 

Улица „Дунав“ в с.Браничево

Разглеждания участък е от кръстовище с Републикански път I-7 “Силистра-Шумен-Ямбол“ до площада при ул.“Камчия“.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

 • Направа на уширения – едностранно или двустранно:

–       пт3-пт9 дясно с ширина средно 1.00м;

–       пт48-пт58 дясно с ширина средно 1.00м;

–       пт61-пт75 дясно с ширина средно 1.00м;

–       пт26-пт56 ляво с ширина средно 1.50м.

 • Полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-63мм с дебелина 56см за уширения;
 • Технологично подравняване на трошенокаменна настилка до достигане на проектно ниво;
 • Полагане на изравнителен трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-40мм;
 • Полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50см. двустранно;
 • Попълване зад бордюри със земни маси или фрезован материал;
 • Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см;
 • Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

Новопроектирания габарит на настилката е 5.00м.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, в крива е 2.5% едностранен, съобразен с околното застрояване, съществуващия терен и осигуряване на повърхностно отводняване.

Отводняването на улицата е решено повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Предвижда се заустване на странични улици / всички са с трошенокаменна настилка.

Предвиждат се нови пътни знаци от първи типоразмер – рефлектиращи.

Предвижда се и изпълнение на необходимата хоризонтална маркировка.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Реконструкция на ул.“Хан Крум“ с дълж.310м, ул.“Владайско въстание“ с дълж.393,67м и ул.“Индже Войвода“ с дълж.258м в гр.Каолиново. Улиците са V клас от уличната мрежа на селата.

Кратко описание на предвидените в проекта дейности:

С проекта се цели да се даде решение за:

– реконструкция на уличната настилка;

– добро отводняване;

– безопасност на движението;

– комфорт на пътуващите.

 

Улица „Хан Крум“ в кв.Боймир, гр.Каолиново

Разглеждания участък е от кръстовище с републикански път III-7005 (Дулово-Шумен) Изгрев-Тъкач-Каолиново-Тодор Икономово“ до ОК 135/ край на регулация в дясно/.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

 • Почистване на съществуваща настилка от кал и наноси покрай бордюри-двустранно;
 • Технологично фрезоване на компрометираната асфалтова настилка от пт1 до пт19 за достигане на проектно ниво;
 • Технологично подравняване на съществуваща трошенокаменна настилка от пт 19 до пт 31 /на последните 30м и се извършва локален ремонт с нова пътна конструкция/;
 • Изравняване и попълване на изровените участъци с трошен камък гр.0-40мм в участъка от пт19 до пт28;
 • Монтаж на нови бетонови бордюри с размери 15/25/50см от пт 19 до пт 31;
 • Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин.4 см;
 • Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

Запазва се съществуващият габарит на настилката от 6.00м.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, с изключение на участъка от пт 0 до пт8, където е приет 2,55 едностранен, съобразно нивото на съществуващите бордюри.

Отводняването на улицата е решено повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Предвиждат се нови пътни знаци от първи типоразмер – рефлектиращи.

Предвижда се и изпълнение на необходимата хоризонтална маркировка.

 

Улица „Владайско въстание“  гр.Каолиново

Разглеждания участък е от кръстовище с Републикански път III-7005-Тодор Икономово-Каолиново-Тъкач до триклонно кръстовище с ул.“Иван Вазов“.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

 • Предварителни ремонти на настилка /студено фрезоване и изкърпване на повредите с 4 см биндер/;
 • Технологично фрезоване на асфалтова настилка до достигане на проектно ниво;
 • Полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50см от пт 5 до пт17 (ляво);
 • Попълване зад бордюри със земни маси или фрезован материал от пт 5 до пт 17 (ляво);
 • Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин.4 см;
 • Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

По цялата дължина на улицата се запазва съществуващият габарит на настилката от 5.20м до 6.00м.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% едностранен, в зависимост от съществуващия терен и височина на бордюрите.

Отводняването на улицата е решено повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Предвижда се заустване на странични улици, както следва:

–          За асфалтови улици- изпълнява се с дължина мин. 5.00м и се полага 4 см плътен асфалтобетон.

Предвиждат се нови пътни знаци от първи типоразмер – рефлектиращи.

Предвижда се и изпълнение на необходимата хоризонтална маркировка.

 

Улица „Индже Войвода“  гр.Каолиново

Разглеждания участък е от кръстовище с Републикански път III-7005-Тодор Икономово-Каолиново-Тъкач до край регулация на населеното място.

Предвижда се следната технологична последователност на работа:

 • Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри от пт 20 до пт 22 (двустранно);
 • Изкоп за локален ремонт от пт 22 до пт 26 и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фр.0-63мм с дебелина 56см;
 • Почистване на съществуваща настилка от кал и наноси покрай бордюри до пт 20- двустранно;
 • Предварителни ремонти на настилка / студено фрезоване и изкърпване на повредите с 4 см биндер/;
 • Технологично фрезоване на асфалтова настилка до достигане на проектно ниво от пт 0 до пт 22;
 • Полагане на нови бордюри 15/25/50см от пт 20 до пт 26( двустранно);
 • Попълване зад бордюри със земни маси или фрезован материал от пт 20 до пт26 (двустранно);
 • Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина мин.4 см;
 • Полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см.

По цялата дължина на улицата се запазва съществуващият габарит на настилката от 5.00м до 6.00м.

Приетия напречен наклон на настилката в права е 2.5% двустранен, на места едностранен, в зависимост от съществуващия терен и височина на бордюрите.

Отводняването на улицата е решено повърхностно, като водите надлъжно се отвеждат покрай бордюрите до общия водосбор на населеното място.

Предвижда се заустване на странични улици, както следва:

–          За асфалтови улици- изпълнява се с дължина мин. 5.00м и се полага 4 см плътен асфалтобетон.

Предвиждат се нови пътни знаци от първи типоразмер – рефлектиращи.

Предвижда се и изпълнение на необходимата хоризонтална маркировка.

 

Общата цел на проектното предложение е: осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на община Каолиново, чрез подобряване на съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селския район. За постигане на устойчиво местно развитие и повишаване на конкурентоспособността в региона, приоритетно за община Каолиново е да намали степента на влияние на факторите обслужващи високия праг на бедност, един от които е състоянието на съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селския район. Развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината. Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване на условията на живот в общината. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват за тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена важност за прилагане принципите на устойчивото развитие. С изпълнението на проектното предложение ще се създадат условия за отстраняване на част от негативните фактори, въздействащи за изостаналостта на селския район и ще се повиши привлекателността на средата за живот. С извършването на реконструкцията на предвидените в проектното предложение улици ще се създадат по–благоприятни условия за безопасно придвижване на жителите и посетителите на гр.Каолиново, с.Браничево, с.Пристое и с.Тодор Икономово.

Предвижданите с проекта строително-монтажни работи за благоустройство и създаване на привлекателна селищна среда, ще доведат и до бъдещи инвестиции и ново развитие, съответстващо на визията, заложена в Общинския план за развитие на община Каолиново за периода 2014 – 2020 г., а именно:

„В рамките на общината да са налице всички условия за пълноценен живот, работа и социална интеграция, като се осигури балансирано и устойчиво развитие на територията и се запазят историческите, културните и религиозните ценности.”

ГЛАВНА ЦЕЛ на Общинския план за развитие на Община Каолиново за периода 2014 – 2020 г. е:

„ПОДОБРЯВАНЕ ОБЛИКА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ЗА ЖИВОТ С ПО-ВИСОК СТАНДАРТ, ПОВИШЕНА ЗАЕТОСТ И ПОТЕНЦИАЛ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ С ДОСТЪПНА И ИЗГРАДЕНА СРЕДА В ГРАДА И СЕЛОТО”.

 

Конкретните цели на проекта

-Да се благоустрои непосредствената жизнена среда на 6030 души и подобри естетизацията на гр.Каолиново, с.Браничево, с.Пристое и с.Тодор Икономово, като се осигури безопасност на преминаване и пребиваване, и се създадат реални предпоставки за намаляване на запрашеността, риска от пътно-транспортни произшествия, вредните емисии и ниво на шум от движение на превозни средства по уличната мрежа;

-Да се реконструира уличното платно на 7 улици в гр.Каолиново, с.Браничево, с.Пристое и с.Тодор Икономово, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността  и отводняването им от повърхностни води;

-Да се предотврати обезлюдяването в гр.Каолиново, с.Браничево, с.Пристое, с.Тодор Икономово, чрез създаване на хармонична жизнена среда с реконструкция на общо 7 улици от уличната им мрежа;

-Да се обновят 7 улици в населени места от община Каолиново-гр.Каолиново, с.Браничево, с.Пристое и с.Тодор Икономово, чрез реконструкция на 3321,45м от уличната мрежа, а именно:

 • Ø Реконструкция на ул.“Светлина“ в с.Тодор Икономово;
  • Реконструкция на ул.“Тодор Икономов“ в с.Тодор Икономово;
  • Реконструкция на ул.“Витоша“ в с.Пристое;
  • Реконструкция на ул.“Дунав“ в с.Браничево;
  • Реконструкция на ул.“Хан Крум“ в гр.Каолиново;
  • Реконструкция на ул.“Владайско въстание“ в гр.Каолиново;
  • Реконструкция на ул.“Индже Войвода в гр.Каолиново;

С възстановяването и подобряването на улични настилки в съответните населени места от община Каолиново, ще се повиши привлекателността на селския район,като стане достъпно място за работа и за живеене. Ще се подобри всекидневния живот на местното население,с придвижване по реконструирани улици и това ще способства за излизането на общината от категорията „изостанал район“.

Голяма част от селските общини в България, сред които е община Каолиново, към момента не са притегателно място за живеене и работа поради тяхната изостаналост в социално-икономическо отношение и инфраструктурна осигуреност.

Изборът на инвестициите по проекта се базира на виждането на местната власт, че предвижданите дейности по реконструкция на ключови улици, ще осигури достъп до обществени услуги, разнообразяване и/или подобряване качеството на услугите.

 

Очаквани резултати от реализирането на проекта

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Чрез реализацията на проектното предложение ще се постигне подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на предвидените за реконструкция улици, ще се намали запрашеността при преминаването на транспортни средства по тях, което от своя страна води до влошаване на здравословното състояние на живущите в гр.Каолиново, с.Браничево, с.Пристое и с.Тодор Икономово, община Каолиново и ще се намали опасността от пътно-транспортни произшествия, възникващи вследствие на лошото състояние на настилките, предизвикващи от своя страна технически повреди по автомобилите и загубата на контрол при управлението им.

Подобрената улична инфраструктура ще осигури удобство, комфорт и същевременно бързина при придвижване на жителите в съответните населени места. Подобряването на достъпа е ключово условие за икономическия растеж и разнообразяването в селските райони, в т.ч. развитието на туристическия им потенциал.

Изпълнението на предвидените инвестиции, ще даде тласък на местните икономики и ще задържи младите и предприемчиви хора в община Каолиново.

Целевите групи към които е насочен проекта са хора от разнородни социални, възрастови, етнически групи, включително лица с намалена подвижност, или население от 6030 души живеещи в гр.Каолиново, с.Браничево, с.Присое и с.Тодор Икономово, което представлява 48,04% от населението на общината и които ще се възползват от резултатите по този проект.

Изпълнението на проекта ще доведе до реализиране на основните приоритети залегнали в стратегическите документи на национално, секторно, местно ниво.