04.01.2016 г. – Агенция за социално подпомагане Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Към 31.12.2016 г. от проекта са отпаднали 8 потребители. За освободената часова квота своевременно се сключват договори със следващите от списъка на чакащите потребители.

Общо за периода от 22.05.2015 г. до 31.12.2015 г. услугата са ползвали 72 потребители.

Регулярно по проекта се извършват проверки по отношение на предоставянето на услугата и спазването на заложените дейности от личните асистенти. При извършените  проверки не са констатирани отклонения и нарушения при предоставянето на услугата, както и оплаквания от страна на ползвателите.