Обществено обсъждане на Екологична оценка към Предварителен проект за Общ устройствен план на община Каолиново

Днес на 23.12.2015 г. от 10.00 ч в сградата на Общинска администрация Каолиново – заседателната зала се проведе обществено обсъждане на Екологичната оценка към Предварителен проект на Общия устройствен план на община Каолиново.

На общественото обсъждането присъстваха експерти от екипа на фирмата изпълнител по проекта „Инвестиционно проектиране“ ЕООД,  Представители на РИОСВ – Шумен, експерти от общинска администрация, кметовете на кметствата в общината и граждани и заинтересовани страни от общината.

Инж. Стефан Борисов – ръководител на екипа разработил Екологичната оценка към  ОУПОК запозна присъстващите със разработения доклад за екологична оценка. Той изтъкна, че доклада за ЕО е разработен съобразно изискванията на Закона за опазване на околната среда и е задължителна част от ОУП.

Господин Красимир Киров – биолог и ръководител на екипа ДОСВ запозна присъстващите с доклада за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зона „Хърсовска река“ по директивата за местообитанието.

Направена бе характеристика на компонентите и факторите на околната среда,  като бе обърнато внимание, че в доклада за ЕО е извършена прогноза и оценка на предполагаемите значителни въздействия при реализация на предвижданията на ОУП, както преките и непреките въздействия за човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, въздуха, климата и ландшафта и взаимодействието между тях.

Направени са консултации с всички компетентни органи, специализирани институции, организации, които могат да бъдат засегнати от предвижданията на ОУП. Направена е прогноза и оценка на очакваните значителни въздействия върху околната среда в т. ч. здравно – хигиенните й аспекти, както възможността тя да поеме допълнително натоварване при отчитане на съществуващото състояние на околната среда в района.

След представянето на екологичния доклад и доклада за оценка на съвместимостта на ОУПОК от страна на присъстващите имаше отправени няколко въпроса към представителите на  проектантите разработващи ОУП, които получиха компетентни отговори  и общественото обсъждане  беше закрито.