На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 121 по Протокол № 16/30.12.2020 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-122/28.04.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 121 по Протокол № 16/30.12.2020 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2020/2021 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

14 Май 2021 г. от 9.00 часа село Загориче.

14 Май 2021 г. от 9.30 часа село Средковец.

14 Май 2021 г. от 10.00 часа село Гусла.

14 Май 2021 г. от 10.30 часа село Браничево.

14 Май 2021 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

14 Май 2021 г. от 11.30 часа град Каолиново.

14 Май 2021 г. от 12.30 часа село Дойранци.

14 Май 2021 г. от 13.00 часа село Долина.

14 Май 2021 г. от 13.30 часа село Лятно.

14 Май 2021 г. от 14.00 часа село Климент.

14 Май 2021 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

14 Май 2021 г. от 15.00 часа село Пристое.

14 Май 2021 г. от 15.30 часа село Сини вир.

14 Май 2021 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 13.05.2021 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.