В изпълнение на задължителните предписания на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) относно спазване на разпоредбите на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, считано от 01.06.2021 г. Общинска администрация Каолиново преустановява използването на служебна ел. поща: [email protected]

Моля за кореспонденция и контакти използвайте новата служебна ел. поща: [email protected]

С уважение,

НИДА АХМЕДОВ /п/
Кмет на община Каолиново