О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03- 31/08.09.2021 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-15 от 08.09.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ X-255, кв. 31, по плана на с. Пристое, общ. Каолиново, с цел подялба на имота и промяна на вътрешна регулационна граница, като се образуват нови – УПИ X-255 и УПИ XI-245а, кв. 31, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.