О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-40/18.10.2021 г.  Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-22 от 18.10.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ XIV-35, кв. 6, по плана на с. Пристое, общ. Каолиново, с цел подялба на имота, като се образуват нови – УПИ XVI-35 и УПИ XVII-35, кв. 6, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.