Осигурени са средства за продължаване на топлия обяд до 30.06.2022 г.

На 01.12.2021 Министерски съвет одобри финансовото разпределение на средствата по механизма RЕАСТ-ЕU за 2022 г. В тази връзка, Управляващия орган предприе спешни действия и на 01.12.2021 г. публикува изменение на Изисквания за кандидатстване -Версия 4 по операция „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от СОVID-19“, в частта бюджет и продължителност на операцията. Изменено е също и Ръководството на партньорските организации за изпълнение и управление на договори по Операцията, в частта касаеща отчитане изпълнението на дейностите, включващо месеца предхождащ месеца на представяне на искане за изменение и отчитането на м. декември 2021 г. в отделен отчетен пакет. Операцията се реализира по Оперативна програма за храни със средства от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата от СОVID-19 чрез механизма RЕАСТ-ЕU.
Със средствата определени в Решението на МС за Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по механизма RЕАСТ-ЕU за 2022 г., срокът на договорите се удължава до 30.06.2022 г. Тъй като Договора с община Каолиново по операцията изтича на 10.12.2021 г. общинското ръководство предприе спешни и бързи действия за неговото удължаване, за да не се допусне прекъсване на подкрепата.
Искането за удължаване на продължителността на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ ще бъде изпратено през информационната система ИСУН 2020, не по-късно от 09.12.2021 г.
Eдно от изискванията на Европейската комисия за разходване на средствата по механизма RЕАСТ-ЕU за 2022 г., е включването на дейности насочени към опазване на околната среда и преминаване към зеления и цифров преход. В тази връзка към предоставянето на съпътстващи мерки по програмата са добавени съпътстващи мерки, които да се предоставят едновременно с предоставянето на топъл обяд. Целта на тези мерки е да се повиши осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.