За 10-та поредна година се проведе курс в Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве  за длъжността „здравен медиатор“ . Според действащата Наредба №1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори, длъжността „здравен медиатор“ може да бъде заемана само от лице, което притежава сертификат за професионална квалификация. Такъв сертификат се придобива след преминаване на специализиран обучителен курс, В края на курса всеки кандидат се явява пред комисия на изпит за придобиване на квалификация. Нашият кандидат „Здравен медиатор“ Виждан Себайдин Мехмедова е сред отлично завършилите квалификационен курс и успешно положен изпит по приложна програма за периода от 21.03.2022 г. до 15.04.2022 г. През последните две години, здравните медиатори работят в изключително затруднена епидемиологична обстановка и често са единствените, които достигат до най-уязвимите общности. Процесът за подбор и популяризирането на възможността за работа сред подходящи кандидати с необходимите качества, е гарант за община Каолиново за ефективна работа по прилагане на държавните здравни и интеграционни политики. Лично кмета на общината г-н Нида Ахмедов връчи сертификата за успешно следдипломно обучение на Виждан Себайдин Мехмедова, като и пожела успешен старт в кариерата и на здравен медиатор.