О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-28/07.07.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 24 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 254 по протокол № 34 от 30.06.2022 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 36079.80.9903 находящи се по КККР на град Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „земеделска територия – за стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – Пп“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.