О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-29/12.07.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-20 от 12.07.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ I-220, кв. 34, по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново с цел подялба на имота, като се образуват нови  – УПИ I-220 с площ 700 кв.м и УПИ ХХI-220 с площ 824 кв.м., в кв. 34 , като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново