О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 213 по Протокол № 29/30.12.2021 г., Решение № 256 по Протокол № 34/30.06.2022 г.,  Решение № 257 по Протокол № 34/30.06.2022 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-138/14.07.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване на 02.08.2022 г.  за отдаване под наем за срок от 10 години на следните общински имоти, а именно:

  1. Помещение с площ от 11 кв.м. находящо се в източната част на автоспирка село Дойранци, съставляващ УПИ ІІ от квартал 42 по плана на село Дойранци, община Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 20.00 лева на месец.
  2. Част от помещение с площ от 80.00 кв.м от южната част на читалищната сграда в село Браничево, община Каолиново, област Шумен, построен в УПИ VІ от квартал 30 по плана на същото населено място, търгът ще се проведе от 13.30 часа с първоначална цена 80.00 лева на месец.
  3. Общински терен с площ от 70 кв.м, в поземлен имот с идентификатор 30137.501.212 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново, област Шумен, За поставяне на преместваем обект по одобрена схема (скица № 147/28.04.2022 г.), търгът ще се проведе от 14.00 часа с първоначална цена 100.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 29.07.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.